De gepasseerde werkelijkheid

WO I: De eerste mondiale poging een conflict op wereldniveau zodanig effectief te krijgen dat er een wereldregering ontstaat. Een zwakke, min of meer parallelle bijdrage hieraan werd geleverd door de financiering van de Russische revolutie door de Rothschilds, al moet wel beschouwd worden dat de vorming van een sterk en autonoom Russisch blok. Een politiek blok dat duidelijk een eigen signatuur heeft is natuurlijk veel gemakkelijker een oorlog in te manipuleren dan een verdeelde en kleurloze massa zonder duidelijke en sterke machthebbers. WO I kan zonder moeite gezien worden als een noodzakelijke vooroefening en voorbereiding op WO II. De basis voor het conflict werd bij de vrede van Versailles gelegd door de volstrekt onredelijke eisen die aan Duitsland werden gesteld, waarbij de verliezer gestraft werd en in feite de opdracht kreeg alle schade te vergoeden, terwijl juist de verliezer door de oorlog totaal uitgeput en verarmd was. Vanuit de planning gezien geniale stappen om WO II voor te bereiden. Het onnozele geneuzel dat de Volkenbond heette was een slimme dooddoener voor alle gewone mensen die moesten geloven dat vrede op Aarde een gewenste toestand in de politieke wereldarena was, een opzettelijke misleiding.

De volgende fase in het streven naar de totalitaire wereldmacht verborg het gezicht niet, als we bedenken dat het streven van Hitler Duitsland: “Das dritte Reich” was en het doel had grotendeels een wereldhegemonie te vestigen. Ook hier waren de organisatoren weer duidelijk twee kanten aan het voorzien van middelen en redenen om oorlog te voeren en ook hier was het duidelijk dat het tweezijdig beschikbaar maken van de middelen om oorlog te voeren een duidelijke poging was om ervoor te zorgen dat alle deelnemend landen schulden opbouwden die opeisbaar zouden worden door de organisatoren, zodra de oorlog voorbij was, waardoor opnieuw een verschuiving van macht door opeisbare schuld in de handen van de organisatoren, het financierende grootkapitaal kwam. Ook na deze oorlog werd er met veel bombarie en lachwekkende plechtigheid een nimmer functionerende wereld omvattende organisatie gevormd, die voor het oog der vredelievende mens de vrede in de wereld moest bewaken, de Verenigde Naties, die nadien in feite niet anders hebben gedaan als al dan niet gewapend en gefinancierd door het grootkapitaal zich opstellen tussen strijdende partijen, overal ter wereld, die op een identieke manier door de zelfde financiers opgetuigde oorlogen en oorlogjes aan het voeren waren. Heraclitus zei weliswaar dat de oorlog de vader van alle dingen is, maar in elk geval is de oorlog de vader van het grootkapitaal, waarbij namen als Rothschild en Rockefeller wel erg in het oog springen.

En nu dan. Staan we nu echt aan het begin van de derde en finale wereldoorlog. Zal nu eindelijk duidelijk moeten worden wat het mensdom werkelijk beweegt en of een mogelijke bedoeling het tot wasdom komen van de aardmens door gezamenlijk gesteunde individuele rijping in wijsheid, gezondheid, kennis en bewustzijn is. En dat het leven van mensen op Aarde zich in een sfeer van samen voor allen zal moeten ontwikkelen, die op geen enkele manier kunstmatig kan en mag worden afgedwongen, of verzanden wij in slavernij en moeten we het project “mens” als mislukt beschouwen? De nabije toekomst zal het leren. Werkeloos toezien is echter geen optie.

Samenvatting van de toestand in de wereld.

In de afgelopen anderhalf jaar is op een veel op elkaar lijkende manier in de hele wereld van alles veranderd. Ondanks dat de veranderingen ingrijpend zijn kunnen we met de beste wil van de wereld niet van verbetering spreken. Om te beginnen moeten we aandacht geven aan de manier waarop alle veranderingen doorgevoerd zijn. Voor de duidelijkheid een puntsgewijze opsomming van zaken die mij zijn opgevallen:

In Wuhan in China brak een besmettelijke virusinfectie uit die, naar veel later is gebleken opzettelijk en kunstmatig was. Met de huidige stand van technieken voor genetische manipulatie kunnen strijdvirussen gemaakt worden. De bindende afspraken binnen de Verenigde Naties bepalen dat het maken van dit soort biologische wapens verboden is, maar in tientallen laboratoria op de wereld gebeurt dat toch. Verder is inmiddels bekend dat het in 2019 opzettelijk verspreide virus, Covid-19 een coproductie van China en Amerika was en wel op een zodanige manier georganiseerd dat beide landen de schuld aan de ander kunnen toeschuiven. Een belangrijke spin in dit boosaardige web is de Amerikaan Antony Faucy, de directeur van het Amerikaanse RIVM met brede en vooral ook financiële steun van Bill Gates.

Alle landen die lid zijn van de Verenigde Naties hebben een bindende afspraak gemaakt met elkaar: wanneer er een ernstige ziekte uitbreekt die zeer besmettelijk is en waarvan kan worden verwacht dat er veel mensen aan zullen sterven, een zogenaamde pandemie, dat dan de regeringen van die landen een noodtoestand uitroepen, politiek gesteund door een noodwet. Op het eerste gezicht een goede en verstandige afspraak in geval er echt iets gevaarlijks aan de hand is en de landen van de wereld elkaar nodig hebben. Wel moet in dit geval worden opgemerkt dat het feit dat er doden moesten vallen alvorens van een pandemie gesproken mocht worden uit de definitie verdween in 2009. Een dergelijke noodwet moet wel eerst door de volksvertegenwoordiging worden goedgekeurd, maar beperkt daarna de invloed van de volksvertegenwoordiging zodanig dat geen enkele beslissing van de zittende regering tegen gehouden kan worden. De duur van de noodwet is officieel beperkt tot drie maanden, maar blijkt in de praktijk gemakkelijk verlengd te kunnen worden. Daardoor zuchten in elk geval alle Europese landen onder een soort dictatuur van de zittende regeringen onder een alsmaar verlengde noodwet.

Met veel en hopelijk tijdelijk succes is bij de bevolking angst voor de virusinfectie gezaaid. Alle officiële kanalen en alle media hebben hieraan meegewerkt en werken hier nog steeds aan mee. Miljarden zijn geïnvesteerd om geen gelegenheid onbenut te laten om de angst onder de bevolking levend te houden.

Doel is een angstige en daardoor meegaande bevolking, die zich gewillig laat “vaccineren” tegen het zogenaamd gevaarlijke Covid-19 virus. De mate van gevaar van dit virus wordt uitgedrukt in de zogenaamde fatality rate, vrij vertaald het sterfelijkheidspercentage. In het begin riep de directeur van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) dat die fatality rate 3% was. Dat is heel ernstig, want dat betekent dat drie op de honderd mensen aan de ziekte zullen sterven. Dit bericht was ernstig genoeg om angst te zaaien, vooral omdat dit ook zeer professioneel gebeurde. Toen diezelfde directeur echter enkele weken later bekend maakte dat de fatality rate niet 3% was, maar slecht 0,2% (niet erger dan een gewone griep, waartegen we natuurlijk nooit noodwetten uitroepen) toen bleek geen enkele regering daarop te reageren. Er werd geen noodwet opgeheven, het angst zaaien ging gewoon door. Ook werd via alle media steeds meer druk opgevoerd om mensen zich maar te laten vaccineren, terwijl dat gezien de fatality rate al lang niet meer nodig was. Het lijkt er kortom sterk op dat de berichten over deze virusinfectie onderdeel uitmaken van een campagne met een doel dat we zullen moeten trachten bloot te leggen, want dat er heel veel dingen niet kloppen begrijpen steeds meer mensen.

Een van de simpelste manieren om achter het doel van gebeurtenissen te komen is je af te vragen wie of wat er belang heeft bij wat er gebeurt (follow the Money). Dan hoef je niet heel lang na te denken om te zien dat het hier gaat om een aantal multinationals die zich met farmaceutische middelen bezig houden. Een tak van industrie overigens waarvan we in het verleden meermalen hebben kunnen zien dat bedrijfswinsten voor de directies zwaarder tellen dan de veiligheid en de effectiviteit van de producten. Ik heb begrepen dat het grote streven bij deze zogenaamde pandemie was om de hele wereldbevolking 8,5 miljard mensen. Tenminste twee maal een vaccin toe te dienen. Ik heb uitgezocht dat de prijs per prik de vijftien Euro nadert. Dat is dan – los van verder prikplannen – dertig Euro per persoon. Vlot rekenend kom ik dan op een bedragje van 225 miljard. De laatste berichten die ik echter over dit onderwerp las gingen over het nieuwe streven van deze farma-finance tovenaars. Daar maakte men met een ernstig gezicht duidelijk dat het geven van drie boosterprikken per jaar wenselijk zou zijn voor een goede bescherming tegen dat virus waarvan we al eerder zagen dat het qua fatality niet veel meer voorstelde dan een griep. Bij het huidige prijspeil – ik heb nog nooit meegemaakt dat een product niet elk jaar duurder wordt – zou dat neerkomen op een jaarlijkse aderlating op te brengen door alle landen van driehonderd tweeëntachtig en een half miljard dollars, euro’s. We mogen er gerust van uitgaan dat dit soort bedragen veel mensen tot corrupt handelen drijft. En zo is het natuurlijk ook. Ik hoorde dat Bill Gates blijmoedig riep dat hij zijn investering in vaccinfabrieken er al twintig maal uit had. Ach ja zo’n jongen weet ja jaren stiekem computervirussen verspreiden om daartegen vervolgens beschermingsprogrammatuur te verkopen wel hoe je met virussen geld kunt verdienen. Hij doet nu precies het zelfde met biologische virussen van eigen makelij.

Waarom doen ze het. Dat is echt een interessante vraag, want we hebben namelijk niet alleen te maken met platte geldgraaiers. Er zitten ook een soort idealisten van weliswaar een bedenkelijk soort tussen, maar toch mensen die menen dat ze het met onze planeet goed voorhebben en ook met de kwaliteit van haar bewoners. Die mensen zijn in de eerste plaats de eugenetici. De eugenetica is een beweging die eigenlijk al enkele eeuwen bestaat. De aanhangers van deze leer zijn over het algemeen intellectuelen die van mening zijn dat de eigenschappen van de mens moeten worden verbeterd. Vroeger kon dat alleen gebeuren door slechts uitverkoren mensen aan wie veel goede eigenschappen konden worden toegeschreven met elkaar kinderen te laten krijgen. Dat lijkt op het eerste gezicht een nobel streven, want wie wil er nu geen betere mensen, nietwaar? Maar toch komt een weldenkend mens dan al snel terecht bij de gedachte dat al die andere niet zo volmaakte, niet zo uitverkoren mensen dan zeker minder waard zijn, in ieder geval maar geen kinderen moeten krijgen, want wat hebben we tenslotte aan kinderen van inferieure mensen. In Hittlers nazi-Duitsland werd de eugenetica aangehangen. Eugenetici gaan er ten onrechte van uit dat briljante, intelligente kinderen alleen maar geboren kunnen worden uit briljante, intelligente ouders. De praktijk wijst echter heel vaak anders uit, wanneer we vaak heel briljante zonen en dochters zien voortkomen uit uiterst eenvoudige ouders. Ook als we in beschouwing nemen dat de tegenwoordige genetische manipulatie technieken – weliswaar nog verre van volmaakt – nog niet in staat zijn de volmaakte mens te scheppen is de eugenetica een leer die de mensen op Aarde verdeelt in waardevolle en waardeloze mensen, waarbij de eugenetica wil dat die laatsten zich in elk geval niet voortplanten. Door de eeuwen heen zijn mensen bezig de geheimen van de natuur te ontrafelen en dat is goed, daarvoor hebben wij onze intelligentie gekregen. Van pathologische zelfoverschatting getuigt het echter als mensen menen het beter te weten dan de natuur. Altijd zien we in de natuur survival of the fittest. En dat geldt niet alleen op lichamelijk gebied, maar op elk gebied. Maar altijd weer komen er mensen op en nemen voor een poos de macht, die menen dat zij slimmer zijn dan de natuurlijke processen die ons door de miljoenen jaren heen hebben gevormd. Samen hebben ze al heel veel kapot gemaakt. Als we naar de moderne geneesmiddelenindustrie, die ik gemakshalve altijd aanduid met de naam BigFarma, dan zien we al snel dat die hele industrie om macht en geld gaat en niet om het welzijn van de mens. Uiteindelijk kan iedereen begrijpen dat deze industrie geen belang heeft bij gezonde mensen, want die hebben geen medicijnen nodig. Van zieke mensen moeten zij het hebben. Een simpel voorbeeldje hiervan is misschien een stof die bekend werd onder de naam “opiorfine”. Dit is een stof die door ons lichaam zelf in doorgaans kleine hoeveelheden geproduceerd wordt. Het is onze natuurlijke pijnstiller. Hij werkt zes keer zo sterk als morfine en in tegenstelling tot de hele diarree aan pijnstillers die de industrie op de markt gooit. Heeft deze natuurlijke lichaamseigen stof geen enkele bijwerking. Ik weet, net als iedereen dat heel veel mensen lijden aan chronische pijnen. Allemaal krijgen ze via arts en vervolgens apotheek pijnstillende middelen die allerlei nare bijwerkingen hebben. Maar opiorfine kun je in geen enkele apotheek krijgen. Waarom nou niet? Nou, heel eenvoudig, het is een stof die de natuur heeft uitgevonden en waarop dus geen patent kan worden verkregen en daarmee geen prijsverhogend eigendomsrecht voor een of andere farmaceut. Niks aan te verdienen. Dus wordt het niet gemaakt. Heb je zo’n erge pijn? Jammer voor jou, maar van jou helpen kunnen we niet rijk worden.

In deze tijd staan we aan het begin van de derde en beslissende wereldoorlog. Aan de ene kant staan wij, de gewone mensen die niets anders willen dan een bevredigend leventje leven, waarbij we elkaar niet te veel tot last zijn. Getalsmatig zijn wij in de meerderheid. Aan de andere kan staan BigFarma en de eugenetici. De een denkt aan het verdienen van bergen geld voor producten die we helemaal niet nodig hebben en de ander is van mening dat er slecht een klein deel van de mensen op Aarde nuttig zijn en dat de rest het best….gemist kan worden? En, o ja, dat zou ik bijna vergeten, zij, onze tegenstander dus is al eigenaar van vijfennegentig procent van alles wat er op Aarde te bezitten is. Ze hebben in werkelijkheid alle regeringen in de hand en alle macht – en geweldsmiddelen. Je zou dus kunnen denken dat ze best tevreden zijn, maar dat zijn ze nou juist niet.

Eindspel, WO III

Nostradamus (eigenlijk Michel de Nostredame; (Saint-Rémy-de-Provence23 december 1503, Salon-de-Provence2 juli 1566) was een Frans apotheker. Volgens vele bronnen zou hij ook arts zijn geweest, hoewel hij uit de Faculteit der Geneeskunde van Montpellier is gezet. Zoals veel van zijn collega’s uit de renaissancetijd beoefende hij ook de astrologie. Hij is vooral bekend als ziener, en als auteur van Les Prophéties.Volgens zijn aanhangers heeft hij de WereldoorlogenNapoleon, Hitler, het communismeterrorisme in Europa en vele andere zaken voorspeld. Het belangrijkste wat ons nog te wachten zou staan is de komst van de persoon Chiren. Dit zou een Europeaan zijn, die langdurige wereldvrede zou brengen.

Het bovenstaande stukje heb ik even geleend van Wikipedia, omdat deze geheimzinnige historische figuur door veel van zijn aanhangers een groot voorspellend vermogen wordt toegerekend. Anderen merken kritisch op dat zijn voorspellingen die in de vorm van verzen gedaan werden wel erg vaag zijn en misschien voor meerderlei uitleg vatbaar.

Wonderlijk is het in ieder geval wel, dat in onzekere tijden zoals we nu beleven dat een naam als die van Nostradamus weer opduikt. Op het ogenblik heerst onder een groot deel van de bevolking angst en onzekerheid. Angst die voornamelijk georganiseerd is rondgestrooid met behulp van alle media, angst dus die bedoeld is, al dan niet met feitelijke redenen.De onzekerheid, die net als de angst de gezondheid van de mens aantast en verzwakt heeft natuurlijk te maken met de vrees voor economische rampspoed, waardoor de bestaanszekerheid wordt bedreigd.

Een schrale troost kunnen we misschien vinden in de woorden die werden toegedicht aan de Griekse wijsgeer Heraclitus die gezegd zou hebben: de oorlog is de vader van alle dingen. Een opmerkelijke gedachte wanneer we deze proberen toe te passen op het ontstaan der dingen. En dan, als oorlog de vader is, wie is dan de moeder. Het antwoord op die vraag zal waarschijnlijk ‘de mensheid’ zijn, die onder de druk van oorlogsgevaar tot het uiterste van haar creatieve mogelijkheden gedreven wordt. De geschiedenis laat inderdaad vele voorbeelden zien van ontwikkelingen die het gevolg waren van oorlog, of daardoor in ieder geval weren versneld. Denk aan kernenergie, ruimtevaart, maar ook de ontwikkeling van antibiotica. Hoewel van de laatste helaas gezegd moet worden dat de graaierigheid van BigFarma ervoor gezorgd heeft dat die ooit zo heilzame ontwikkeling helaas zijn eindpunt alweer heeft bereikt doordat de overvloedige toepassing en de verkoop van overjarige ramsjpartijen het merendeel van de bacteriën die er vroeger mee konden worden bestreden thans immuun voor nagenoeg alle preparaten is geworden.

Misschien dan nu eerst even iets over de perioden van ogenschijnlijke vrede, die toch steeds weer een aanloop bleken te zijn naar een volgende oorlog. De eerste grote storm die door Europa ging en die weliswaar geen wereldoorlog genoemd werd omdat nagenoeg alle oorlogshandelingen in Europa plaats vonden, was de poging van Napoleon om Europa te verenigen onder zijn leiding. Napoleon was een strateeg van formaat, zoals bleek uit zijn eerste verrichtingen als veldheer en legeraanvoerder. Wat we in elk geval aan hem te danken hebben is de standaardisering van maten en munteenheden in een tiendelig stelsel. De officiële meter, gemaakt van platina ligt in een museum in Parijs. Het getuigt mijns inziens nog steeds van visie om in maten en munten een tiendelig stelsel in te voeren. Het is echter in de verste verte niet genoeg om een groot Europa tot stand te brengen waarbinnen de volkeren tevreden en in harmonie een centrale leiding accepteren. Verder vertilde deze kleine maar bovenal militaire dromer zich natuurlijk enorm aan Rusland, waar hij, ondanks het feit dat er zoveel historische goede contacten met Rusland waren grote weerstand ondervond tegen inlijving in de Franse grandeur. Deze napoleontische droom eindigt in 1815 in Waterloo, waarna Napoleon werd verbannen naar St. Helena, omdat men de ervaring had dat een meer nabij gelegen verbanningsoord. Napoleon niet weerhield een nieuwe greep naar de macht te doen, zoals zijn verbanning naar Elba liet zien. Napoleon had in ieder geval de eigenschappen die nodig zijn om een volk dat lang onderdrukt is geweest te enthousiasmeren. Vervolgens krijgen we in Europa een periode van – ach, ik zou het vrede willen noemen, maar dat is waarschijnlijk te mooi benoemd – laten we zeggen geen grote oorlog. Hoewel, in 1830 komen de Belgen in opstand tegen Koning Willem I van Nederland, een oorlogje dat al bij al negen jaar voortsukkelt. Dan breekt er in Nederland een tijd aan dat men in diplomatieke kringen eigenlijk een beetje genoeg heeft van de almachtige koning die maar afhankelijk van zijn stemming zijn eigen besluiten kan doorvoeren. In 1844, vijf jaar na het einde van de Belgische opstand, Besluit Jan Rudolf Thorbecke, samen met acht geestverwanten dat de manier waarop het land wordt bestuurd moet veranderen. Waar het natuurlijk op neer kwam was dat deze negen mannen vonden dat het regeren van het land niet door één persoon met wat adviseurs moest gebeuren. Deze negen mannen onder leiding van Thorbecke schreven de grondwet die nog steeds geldig is en die in 1848 bepaalde dat ons land een parlementaire democratie zou worden, waarin de koning slechts een bescheiden functie vervullen zou. Deze gebeurtenis zou misschien het best omschreven kunnen worden als een stille omwenteling, hoewel ik veronderstel dat de toen heersende koning, Willem II toch wel even heeft moeten slikken.

Van 1815 tot 1830, de Belgische opstand was het betrekkelijk rustig. In 1848 hebben we hier dan de stille revolutie waarbij ons land een grondwet krijgt. Nou ja die grondwet, daaraan is na die tijd nog behoorlijk gesleuteld, onder meer over het kiesrecht. Vrouwen hadden in die tijd eigenlijk helemaal geen recht als het op verkiezingen aankwam. Misschien is het eigenlijk het beste om te zeggen dat er eigenlijk altijd een klein beetje oorlog was. Er was strijd om de gelijke rechten van mannen en vrouwen. Er was strijd om ten tijde van de industriële revolutie de rechten van de werkers zeker te stellen, waardoor de vakbewegingen ontstonden. Is dat oorlog? Nou ja, er waren af en toe best wel geweldsuitbarstingen, maar als we van oorlog spreken dat zijn er altijd heel grote groepen en/of landen bij betrokken.

Dan, in 1914 breekt de eerste wereldoorlog uit. De aanleiding was dat een Servische terrorist in Sarajevo de Oostenrijkse kroonprins, Frans Ferdinand, doodschoot. In werkelijkheid waren er al allerlei bondgenootschappen die een gloeiende hekel hadden aan de opstandige Serviërs die op hun beurt weer een verbond met Rusland hadden. Officieel begon Rusland die oorlog, maar Duitsland volgde al snel. Nederland bleef in die oorlog neutraal, hoewel de strijdkrachten wel gemobiliseerd waren. Honderdduizenden Belgen ontvluchtten in die tijd hun land, waar de oorlog in alle hevigheid woedde, naar Nederland. Zelf waren wij toen nog maar met zeven miljoen Nederlanders, maar we bleken totaal geen moeite te hebben met het opvangen van onze gevluchte buren.

Dan is die oorlog bijna afgelopen. Duitsland heeft smadelijk verloren en moet zich aan vernederende vredesvoorwaarden onderwerpen, naar we nu weten een politieke fout van de eerste orde. We kennen allemaal de uitspraak: sla nooit een man die op de grond ligt. Hij kan opstaan. Overigens begint aan het einde van WO I de virale pandemie, de Spaanse griep, die onlosmakelijk met oorlog verbonden geraakt. Er zijn veel theorieën over de manier waarop de ziekte hier kwam. Min of meer vast lijkt te staan dat Amerikaanse soldaten die een bepaalde vaccinatie hadden gekregen en die hier de oorlog kwamen helpen beëindigen de ziekte meebrachten. Achteraf vastgesteld is echter dat het ging om een virus dat ons immuunsysteem niet herkende. Miljoenen slachtoffers waren het gevolg. Nergens heb ik kunnen vinden dat er opzet in het spel was bij deze pandemie. Wat echter wel opzet is, is dat de herinnering aan deze gruwelijke pandemie die meer dan honderd jaar geleden plaatsvond dankbaar door de huidige wereldelite wordt gebruikt om de schijn te wekken dat het huidig covid-19 virus net zo gevaarlijk is. En dat is absoluut niet waar. Het leek misschien wel enigszins op het latere Hiv-virus dat vrij snel na binnenkomst in het menselijk lichaam zijn spikes verloor en daardoor niet door het immuunsysteem werd herkend. De Spaanse griep heeft ruim een jaar huis gehouden en er wordt wel beweerd dat honderd miljoen mensen er aan stierven. Maar – en dat had in het geheugen van ons allemaal vast moeten zitten – de griep verdween uit zichzelf. Anders dan tegenwoordig, waarbij op onverantwoordelijke wijze de gevolgen van een betrekkelijk onschadelijk virus door allerlei opzettelijk fout ingrijpen alleen maar erger worden gemaakt. Ik durf zelfs de bewering aan dat helemaal niets doen en de mensen hun eigen – of simpele in de apotheek verkrijgbare middelen laten gebruiken vele malen minder schade zou hebben aangericht dan nu is gebeurd. In ieder geval is het voorstelbaar dat de Spaanse griep zo sterk om zich heen kon grijpen in een bevolking die geleden had onder vier jaar oorlog, wat niet bevorderlijk voor de conditie geweest kan zijn.

In 1918 eindigt de eerste grote oorlog en alles en iedereen is het erover eens, dit mag nooit meer gebeuren. De Volkenbond wordt opgericht met als doel oorlog te vermijden. Ik denk dat in de euforie na die eerste wereldoorlog waarbij ruim vijfendertig miljoen doden vielen, de geesten van de gewone mensen rijp waren voor het ideaal van een vreedzame wereld. Het was in die tijd dat taalwetenschappers een nieuwe taal ontwierpen die bedoeld was om de taal van de hele wereld te worden, opdat alle mensen elkaar zouden verstaan. Natuurlijk kreeg die taal de naam van de taal van de hoop of te wel Esperanto. Ik herinner mij uit mijn jeugd, vlak na de tweede wereldoorlog nog mensen die met behulp van het Esperanto internationale contacten onderhielden. Een mooie, maar wat naïeve poging die dan ook is doodgebloed.      In de jaren daarop, de periode die we kennen als het interbellum, de periode tussen de twee wereldoorlogen bleek echter al snel dat de Volkenbond niet veel meer dan een wassen neus was. Daarbij kwam de economische crisis van de dertiger jaren die met name Europa, maar ook Amerika in bittere armoede dompelde. In Europa had Duitsland het het zwaarst te verduren vanwege de harde sancties die het land bij de vrede van Versailles had opgelegd gekregen. Het was dan ook niet verwonderlijk dat juist in Duitsland de geesten rijp konden worden gemaakt om op te staan tegen de toenemende armoede. De groep Thule, waarvan Adolf Hitler de stem naar buiten was kon daardoor de macht grijpen. In een boek van de Nederlandse onderzoeker en schrijver Robin de Ruiter las ik dat Hitler in zijn jonge jaren in Engeland werd opgeleid in het gebruiken van zijn talent als spreker en volksmenner hetgeen het wakker maken van de verontwaardiging in het volk zou worden, zodat de bereidheid groeide door middel van een aanvalsoorlog terug te nemen wat men ging geloven dat onrechtmatig was afgenomen.

De Duitsers die als gevolg van de nijpende en dagelijks erger wordende armoede Hitler gingen volgen in zijn Nationaal Socialisme (het Nazidom) werden rijp gemaakt voor een oorlog. Maar, als er geen grootscheepse financiële hulp was geweest, was het hele verhaal op niets uitgelopen. Wat er namelijk in werkelijkheid gebeurde is even simpel als onbegrijpelijk doortrapt. Een kleine groep mensen, ik noem namen als Rothschild en Rockefeller (er zijn er meer) zeg maar de rijke elite, heeft geen belang bij vrede. Zij verdienen aan oorlog, enerzijds doordat ze goeddeels eigenaren zijn van de wapenindustrie, maar ook door partijen die conflicten met elkaar hebben (overigens vaak in het geheim door de elite gecreëerd) te financieren en leningen te geven, waarmee partijen op oorlogssterkte kunnen komen, maar waarmee tevens hoge schulden worden opgebouwd. De elite weet natuurlijk heel goed dat oorlog voeren de partijen straatarm maakt en dat de schulden doorgaans onmogelijk terugbetaald kunnen worden. Landen die door oorlog verarmd zijn moeten dan vaak belangrijke bezittingen afstaan aan de zogenaamde multinationals die in handen van de elite miljardairs zijn, die daardoor steeds rijker worden. Ik durf de bewering aan, die ik ook wel door anderen heb horen uiten, dat alle oorlogen altijd door de rijkste mensen op Aarde tweezijdig worden gefinancierd. Zij, de rijke wereldelite die alle multinationals bezitten denken alleen maar aan winst maken ten koste van de rest van de mensheid.

Wij, in ons gezapige landje denken elk jaar op vijf mei dat we al zo lang vrede hebben en dat het ons daardoor allemaal best goed gaat. Schijn bedriegt echter. Tot nu toe was het niet aantrekkelijk voor de elite om een nieuwe wereldoorlog te beginnen. De behoefte aan oorlogswinsten kon worden gestild met tientallen grotere en kleinere conflicten. Denk aan de Koreaanse oorlog en daarna de Vietnam oorlog die onder Franse leiding begon en later door de Amerikanen werd voortgezet en dan is er natuurlijk het altijd oorlog voerende midden Oosten. Kortom er worden altijd weer mogelijkheden gecreëerd om geld te verdienen aan oorlog. En de mensen, wordt daar dan geen rekening mee gehouden? Tot nu toe niet. Mensen zijn namelijk vervangbaar, ze krijgen kinderen die ook weer oorlog kunnen voeren als ze er groot genoeg voor zijn.

We zijn echter in een soort eindstadium aangekomen. Alles wat op de gebruikelijke manier tot opeisbare schuld gemaakt kon worden is nu voor meer dan negentig procent in handen van de wereldelite. Natuurlijk kunnen ze nog wel oorlogen financieren, maar ze kunnen er niet of nauwelijks meer rijker van worden. Daarom is het nu tijd voor iets nieuws, iets wat de macht over alle mensen op de wereld rechtstreeks in handen van de wereldelite speelt.

Er is een oud, maar goed bewaard en in stand gehouden bedreiging tevoorschijn gehaald, een bedreiging die bij de overgrote meerderheid aanslaat. In de voorgaande jaren is er al de nodige tamtam gemaakt als er een griepperiode aanbrak door zogenaamde virologen. Denk dan aan mensen als Ab Osterhaus en Marion Koopmans. Omdat de term “viroloog” de indruk wekt dat we met artsen van doen hebben kijkt de meerderheid van het volk benauwd als zij hun waarschuwingen en hun prognoses van wat er allemaal aan verschrikkelijks kan gebeuren publiekelijk naar buiten brengen. De waarheid is echter dat deze virologen diergeneeskunde hebben gestudeerd en nimmer de hippocratische eed als arts voor mensen hebben afgelegd en bovendien aantoonbaar financieel belang hebben bij de handel in vaccins. Deze mensen laten zich, gedreven door eigenbelang voortdurend horen, ondersteund door de media die allemaal in de zelfde handen zijn als de bedrijven die al die volstrekt overbodige vaccins produceren en daarmee de overheden die er gedwongen in meegaan op onverantwoordelijke wijze de economieën van de landen ontwrichten en tot de bedelstaf brengen. Dan is uiteindelijk het zelfde doel bereikt wat met een oorlog kan worden bereikt: schulden die niet meer betaald kunnen worden. Regeringen worden op die manier zetbaasjes van de miljardairskliek die, naar steeds meer blijkt, de feitelijke macht op de wereld heeft.

Dit is het waarschijnlijke eindspel wat nu wordt gespeeld. De macht op de wereld, de elite, streeft naar de totale zeggenschap over alle volkeren op Aarde. Om het beeld compleet te maken moet er ook nog bij worden vermeld dat een heel belangrijke kern van de elite behoren tot de groepering van de zogenaamde eugenetici. Zij willen niets meer of minder dan alle menselijk leven dat niet nuttig is in hun ogen vernietigen. Op de monumentale stenen op een heuvel in de Amerikaanse staat Georgia staat hun ideaal duidelijk gebeiteld. De wereldbevolking moet worden teruggebracht naar een half miljard. Zij vinden dus dat er acht miljard mensen er niet zouden moeten zijn. En om hun menig en plannen kracht bij te zetten zijn ze nu bezig mensen wijs te maken dat ze nodig gevaccineerd moeten worden tegen een gevaarlijke ziekte (die in werkelijkheid niet bestaat) maar waarbij de vaccinaties in toenemende mate leiden tot de plotselinge en afschrikwekkende dood van de arme mensen die volkomen ten onrechte vertrouwen hadden in hun overheid en de medische stand.

Ik ben van mening dat we deze misdadigers stevig de voet dwars moeten zetten.

Bloedlijnen.

Wie regelmatig mijn blogs leest zal wellicht enigszins verbaasd opmerken dat dit stukje al eerder op deze plaats verschenen is. Dat klopt. Maar omdat ik heel sterk van mening ben dat het goed is om iedereen er weer even aan te herinneren wie in deze derde wereldoorlog – want dat is het – onze tegenstanders zijn, doe ik iets wat ik nooit eerder heb gedaan, namelijk een blog ten tweede male publiceren. Onderstaand stuk bied een opening om zicht te hebben op antwoorden op vragen als: door wie worden we bedreigd en waarom.

In een boeiend boek van de Nederlandse schrijver Robin de Ruiter las ik een hoofdstuk over de manier waarop de wereldelite de keuzes maakt met welke partners kinderen verwekt zullen worden. De Ruiter beschrijft daarin de al eeuwen lopende programma’s van teeltkeuze en de wetmatigheden, berustend op zeer oude kennis uit oeroude bronnen, waaronder oudtestamentische en vele andere oude geschriften.

We mogen er, volgend deze schrijver, veilig vanuit gaan dat het voortplantingsprogramma zoals streng toegepast onder de kern van de elite, de Illuminatie, op een groot aantal menselijke – erfelijke eigenschappen is gericht. Met betrekking tot elk van die eigenschappen wordt echter maar één ding nagestreefd: superioriteit met daaruit voortvloeiend macht.

Het kweekprogramma, dat naar het schijnt ook gevolgd werd en wordt door de meeste oude vorstenhuizen kan waarschijnlijk grote voordelen opleveren in persoonlijke ontwikkeling van de machtigen, hoewel het een enkele keer ook op een buitengewoon pijnlijke manier kan ontsporen of tot heel nare consequenties leiden. Denk bijvoorbeeld aan de zogenaamde bloederziekte die indertijd het Russische Tsarengeslacht teisterde. Het kweek programma van de Illuminatie kan, bij gebrek aan voldoende partnerkeuze leiden tot inteelt, waarbij weliswaar de gewenste eigenschappen worden versterkt, maar ook de kwetsbaarheden.

Overigens moeten we ervan uitgaan dat ervaringsdeskundigheid wat betreft partnerkeuze, waar het gaat om de te verwekken kinderen het bij de wereldelite niet – zoals bij de meeste van ons het geval is – om romantische verliefdheden gaat. Wij westerse mensen denken meestal wel dat de zogenaamde taal van het hart toch het allerbelangrijkste signaal oplevert als het gaat om een partnerkeuze, maar dat is slechts de halve waarheid. Als het gaat om een verbintenis tussen twee mensen die samen nageslacht willen is een zekere lichamelijke aantrekking onontbeerlijk, dat wil zeggen als kinderen op een natuurlijke manier verwekt moeten worden. De medische techniek heeft tegenwoordig ook andere mogelijkheden.

Veel belangrijker vinden de Illuminatie de versterking van de gewenste erfelijke eigenschappen teneinde de superioriteit te bereiken die de uiteindelijke wereldmacht aan kan -en in handen weet te houden.

Als je nu al lezende denkt dat dit sprookjes zijn uit het brein van een sciencefiction fantast – want dat ben ik natuurlijk ook – dan vergis je je lelijk. Natuurlijk zijn er door de geschiedenis heen allerlei volkomen domme en foute theorieën door inferieure machthebbers toegepast. Denk maar eens aan alle heersers – Hitler bijvoorbeeld, maar er waren en zijn er veel meer – die waanideeën over rassen hadden. Zelf ben ik er van overtuigd dat we een sterke en gezonde wereld bevolking hebben wanneer eindelijk alle rassen gemengd zijn en de sterkste erfelijke eigenschappen de zwakste hebben verdrongen. Misschien heb ik ongelijk hoor, want natuurlijk ben ik zelfs op mijn tachtigste toch nog een idealist. Als voorbeeld noem ik altijd graag de honden. Wat we daar bijna altijd zien is dat de gezondheid van rassen sterk achteruit gaat als een ras plotseling heel populair wordt en er veel vraag naar is. Dan worden vaak nabije familieleden met elkaar gepaard en komen de genetische onvolkomenheden aan het licht. Echt sterke en gezonde honden zijn meestal de bastaards, de kruisingen ook wel vuilnisbakjes genoemd. Die leven vaak langer en zijn weinig ziek.

Wij, gewone mensen die niet tot de elite of Illuminatie behoren komen onze partners meestal tegen tijdens sociale gelegenheden. In mijn jonge jaren begon dat al tijdens schoolfeestjes als je met elkaar danste. Ja, dansen op de manier zoals wij dat zo’n zeventig jaar geleden deden bood een eerste mogelijkheid om elkaar een poosje aan te raken, vast te houden, te voelen en ik kan je verzekeren dat er een storm van gevoelens door je heen kon gaan als de vonk oversprong. Ja, natuurlijk danste je ook wel eens met iemand waarbij je niet het gevoel had dat je dat nog wel een keertje wilde.

De allerbelangrijkste reden dat ik deze blog schrijf is dat ik zie dat wereldwijd de partnerkeuze voor de gewone mensen zoals jij en ik zijn platgedrukt, ontraden en zelfs verboden. Bijeenkomsten, feesten, de kroeg, het theater, alles is moedwillig en onder valse voorwendselen de nek om gedraaid, met het valse excuus van een besmettelijk virus. De maatregelen die de overheden tot nu toe getroffen hebben leverden veel meer slachtoffers op dan de ziekte gedaan zou hebben als die, zoals vroeger, gewoon uitgewoed had kunnen raken. De valse berichten die de media dagelijks verspreiden over de arme coronalijders in de ziekenhuizen zijn niet alleen zwaar overdreven met de bedoeling het volk angstig te houden, maar erger nog, er wordt door deze virale infectie onnodig veel schade aangericht omdat passende en bestaande werkzame geneesmiddelen worden ontraden en zelfs verboden.

Het merendeel van de bevolking denkt dat er een wanhopige strijd tegen een moeilijk te bestrijden virus gaande is, maar dat is helemaal niet zo. De werkelijke strijd, waarvoor de aandacht wordt afgeleid door dat leugenachtige virus verhaal is een strijd om de economische wereldmacht.

Wij, jij en ik, nee alle gewone – en grof bedrogen mensen moeten oppassen dat we niet alles kwijtraken wat ons lief is. Houd dus op met te luisteren naar het bedrog dat alleen bedoeld is om bange gehoorzame mensen van ons te maken.

Ik wens iedereen die dit leest en ook alle andere mensen een strijdbare heldere toekomst zonder angst toe, want angst maakt ziek en is de aller slechtste raadgever.

Inferno, Stenen?

Heb je dat boek, Inferno, van Dan Brown indertijd gelezen en de film gezien? Ik wel. Spannend, dacht ik toen. Het boek is uitgekomen in mei 2013, de film in 2016.

Als ik nu terugdenk  aan dat verhaal bekruipt me een heel raar gevoel, namelijk dat het er sterk op lijkt dat het nu allemaal echt gebeurt, zij het in een wat andere vorm. In dat boek is er namelijk een heel knappe maar krankzinnige geleerde die met een heleboel geheimzinnige steun een plan heeft om de wereldbevolking grotendeels uit te roeien. Zoals het in een goed verhaal gaat lukt het de hoofdfiguur, de held, Professor Langdon, precies op tijd de wereldramp te voorkomen. We zien in de film de afloop zich afspelen in een wanhopige strijd in overstroomde catacomben onder een gigantisch gebouw in Istanboel. Als ik terugdenk aan dat verhaal denk ik vaak: was het leven maar zo simpel, was het maar mogelijk dat één heldhaftige redder der mensheid het kwaad en de immense misdaad die de mensheid met de ondergang bedreigt zou voorkomen of liever nog, smadelijk zou laten mislukken.

Helaas zit onze huidige bedreiging van ons voortbestaan al onder de huid van vele brave, goedgelovige mensen, die allemaal denken dat ze ziekte en leed voorkomen met wat ze in hun lichaam hebben toegelaten, iets dat erin is gebracht met hun toestemming en er nooit, maar dan ook nooit meer uit kan.

Nou ja, toestemming, men heeft ze laten geloven dat hun vrijheden beperkt zouden zijn en blijven als ze zich niet lieten prikken. Een wel heel erg valse manier van aandringen.

Onze held, als je hem zo wilt noemen is een advocaat, Reiner Fülhmich, die een wereld aan interviews heeft moeten doen om met voldoende bewijzen een poging te gaan doen om recht gedaan te krijgen, ondanks de tegenwoordig vaak corrupte rechters die allemaal gedwongen zijn het criminele standpunt van hun regeringen uit te dragen.

Toch zie ik Fülhmich als een grote strijder voor recht en rechtvaardigheid in deze mensonterende strijd tegen ons aller welzijn.

Ja, en dan de eindstrijd in de onderaardse catacomben. Die zal er op die manier waarschijnlijk niet zijn, al hoop ik stiekem wel op een klopjacht op de arrogante rijke elite en allen die erachter zitten, zodat de zogenaamde Great Reset verandert in een Great Revenge, waarin allen die de wereldbevolking al jaren bedreigen definitief ten onder gaan. Dat zou prachtig zijn. Geen golven van overbodige vaccinaties meer, geen peperdure farmaceutische middelen meer die alleen maar onderhoudsmiddelen zijn, maar echte geneesmiddelen, waarna je beter bent en niets meer hoeft te slikken.

Nou ja, ik zit hier maar wat weg te dromen natuurlijk.

Maar goed, die stenen. Ze staan op een kale heuvel in de Amerikaanse staat Georgia. We weten intussen dat het een soort monument moet voorstellen en dat de Rockefeller Foundation het allemaal heeft betaald. Er staat een tekst op die bedacht is door de eugenetici, je weet wel, die mensen die ons niet alleen kunstmatig willen veranderen, maar die ook willen dat er veel minder van ons op de wereld rondlopen.

Wat je van de Rockefellers moet weten is het volgende. Ze zijn rijk geworden in de aardolie-industrie en al voor de tweede wereldoorlog werd duidelijk dat aardolie ook gebruikt kan worden voor andere doelen dan het te verbranden als dieselolie, benzine of stookolie. De techniek ontwikkelde zich al snel in de richting van het maken van chemische geneesmiddelen. Aardolie is tenslotte een natuurproduct dat voornamelijk uit koolstof en waterstof bestaat en verder nog een heleboel kleinere elementen. Als je aardolie niet verbrandt, maar er kunstmatige geneesmiddelen van maakt kun je met veel minder olie veel meer verdienen. Zo zagen de Rockefellers kans om universiteiten te financieren waar artsen worden opgeleid in het voorschrijven van uitsluitend producten van de farmaceutische industrie die gemaakt worden op basis van voornamelijk chemisch veranderde aardolie. Ook zorgden zij er voor dat er heel succesvolle campagnes werden gevoerd die het volk duidelijk moesten maken dat natuurlijke geneesmiddelen allemaal kwakzalverij waren. Natuurlijk is dat niet waar, maar de Rockefellers zijn er een eind mee gekomen.

Om je even precies te laten weten wat zij nu eigenlijk willen schrijf ik hieronder de tekst die op dat zogenaamde monument staat. Ik laat aan je eigen beoordeling over de inhoud tegen je geweten te houden. Het is natuurlijk een Engelse tekst, want het staat in Amerika en Amerikanen vinden altijd dat iedereen hen maar moet verstaan en begrijpen.

TEKST OP DE GEORGIA GUIDESTONES.

MAINTAIN HUMANITY UNDER 500.000.000. IN PERPETUAL BALANCE.

GUIDE REPRODUCTION WISELY IMPROVING FITNESS AND DIVERSITY.

UNITE HUMANITY WITH A LIVING NEW LANGUAGE

RULE PASSION-FAITH TRADITION AND ALL THINGS WITH TEMPERED REASON.

PROTECT PEOPLE AND NATIONS WITH FAIR LAWS AND JUST COURTS.

AVOID PETTY LAWS AND USELESS OFFICIALS.

BALANCE PERSONAL RIGHTS WITH SOCIAL DUTIES.

PRIZE TRUTH-BEAUTY-LOVE SEEKING HARMONY WITH THE INFINITE.

BE NOT A CANCER ON THE EARTH LEAVE ROOM FOR NATURE.

BE NOT A CANCER ON THE EARTH LEAVE ROOM FOR NATURE.

Ik ga ervan uit dat je voldoende Engels kunt lezen of je daarbij desnoods even laat helpen.

Domme hebzuchtige haast

Nou ja, een beetje gelijk heb je natuurlijk wel als je zegt dat ik dit alleen maar voor mezelf schrijf. Inderdaad, ik verwacht niet dat ik, zelfs onder normale en redelijk vredige omstandigheden in 2050 nog zou leven. Ik zou dan honderden tien jaar oud zijn en mocht dat wel het geval zijn, dan zou ik vermoedelijk niet veel anders doen dan mijn zegeningen tellen. Maar ja 2050 was het oorspronkelijke elitaire plan om datgene wat ze nu gedaan hebben, het veroorzaken van een leugen pandemie, waaraan steeds meer verstandige mensen zijn gaan twijfelen, nee, ik zeg het niet goed, waarvan steeds meer mensen zeker weten dat ze er weliswaar nog niet de middelen voor hebben om er tegenin te gaan, maar wel in de gaten hebben dat ze bedrogen zijn en dat alle regeringen van de landen meewerken.

Wat ze dan willen? Eigenlijk twee dingen. Er zijn namelijk ook twee belangen die gediend moeten worden: er is de groep van de rijke elite. Die wil gewoon dat alle kleine en in hun ogen onbelangrijke mensjes een soort van slaafs bewustzijn krijgen, nooit in opstand komen en vooral niet ouder worden dan de tijd dat ze nodig zijn en iets opleveren voor de wereldelite. Ik moet zeggen dat ik dat – met alle respect voor de boeren natuurlijk – de mentaliteit van de veehouder vind. De beesten krijgen goed te eten, waardoor ze goed presteren en flink winst opleveren. Als dat voorbij is gaan ze naar de slager.

Mensen kunnen wat langer mee dan koeien, maar in de maatschappijvorm die de wereldelite voor ogen geeft schat ik dat wij, met overigens veel minder mensen, nog wel nuttig kunnen zijn tot misschien wel zeventig jaar, als de verzorging in ieder geval redelijk is, en dat het daarna wel gedaan is. Ja zeg nou eerlijk, zet jezelf even in de plaats van de wereldelite die toch alleen maar met elkaar te maken willen hebben, waarom zouden ze de gebruiksmensen nou laten leven als ze alleen maar geld kosten.

Maar goed, ik moet niet te wijdlopig schrijven, want ik had het eerder over een tweede denkrichting. Die is overigens veel serieuzer dan de gedachtewereld van de rijke elite, want die denkt alleen in baten en lasten, dus als jij niets meer oplevert en alleen maar kost, dan mag je weg. Maar dan hebben de aanhangers van de eugenetica – Bill Gates zijn vader was dat en Bil Gates zelf ook – dat zijn mensen met een heel serieuze, ja ik zou bijna zeggen religieuze wereldbeschouwing. Zij vinden – en er zijn veel dingen die daarvoor pleiten – dat er veel te veel mensen op aarde leven en dat wij samen bezig zijn onze planeet onbewoonbaar te maken. Binnenkort zijn we met achteneenhalf miljard mensen op Aarde (8.500.000.000). Nou ja, het is veel, maar ik weet niet of het te veel is, maar zij vinden van wel.

Nu was er ooit het plan, zoals ik hierboven al schreef, om daar in 2050 iets aan te gaan doen. Waarschijnlijk zou dat plan er niet heel veel anders hebben uitgezien dan wat er nu gebeurt. Ongetwijfeld hadden ze een dodelijk virus verzonnen waartegen je dan al even dodelijk kon worden ingeënt. Er is echter wel een groot verschil, althans dat denk ik.

Wat er namelijk nu gebeurt is dat het allemaal zo stumperig en technisch prutserig wordt gedaan dat steeds meer mensen veel te vroeg in de gaten krijgen dat zij de boel bedriegen en dat er helemaal geen gevaarlijk virus is, maar dat er gewoon heel smerige dodelijke injecties worden gegeven, luidkeels aangemoedigd door de reclame. Voor geneesmiddelen mocht nooit reclame worden gemaakt en nu horen we elke dag reclame figuren blaten dat je je verantwoordelijkheid moet nemen en je laten vaccineren voor een ander en meer van dergelijke waanzin, want vaccineren doe je natuurlijk voor jezelf als je het al doet.

Om welke reden precies, dat weet ik niet en daar ga ik hier nu ook niet naar gissen, maar een ding weet ik zeker. De huidige actie van de elite is slecht voorbereid, doorzichtig er zal ongetwijfeld opstand tegen komen en dan zitten we in de derde wereldoorlog. En dat, terwijl een veel betere voorbereiding met een veel betere technische ontwikkeling ervoor had kunnen zorgen dat bijna geen mens had getwijfeld aan de dodelijkheid van het virus en dat nagenoeg iedereen het vertrouwen had gehad in die vaccins die tegen die tijd waarschijnlijk veel dodelijker met een veel langzamere werking en alles wat zou kunnen bijdragen aan het overigens volstrekt onterechte geloof in de oprechtheid van de wereldelite.

Nu zie ik de hele operatie in wereldwijde woede uitbarstingen mislukken, al was het alleen maar vanwege de corrupte geldjacht van BigFarma.

Ik spreek hier – want op Facebook ben ik al eens weg gecensureerd – de hoop uit dat de complotmakers, niet wij maar zij dus, keihard op hun bek gaan, want moord mag natuurlijk niet en miljoenen onschuldige mensen vermoorden omdat je dan zelf de baas wil zijn omdat jij denkt dat het hier dan beter wordt, nou ja, ik zeg het met het schaamrood op mijn kaken, maar voor zulke mensen kan ik alleen maar de doodstraf verzinnen.

Uitzichtloos of toch niet?

Tot mijn bijna dagelijks terugkerende vreugde heb ik een geest die mij dikwijls doet ontwaken met een hoopvolle gedachte of soms met een idee dat uitzicht biedt op een pad naar de toekomst waarop met grote regelmaat de zon schijnt en waarop op ik in gedachten grote groepen vrolijk lachende mensen zie lopen. Mijn visioen van deze morgen bestond uit goed nieuws en slecht nieuws. Eigenlijk was de volgorde andersom, het slechte nieuws kwam eerst, maar wel met de belofte van goed nieuws. Nou ja, in mijn visioen dan, want je moet natuurlijk wel bedenken dat alles wat ik bedenk en wat ik schrijf steeds weer uit het hoofd van een eeuwige optimist komt, al moet ik zeggen dat er deze keer wel behoorlijk veel geduld aan te pas zal komen en een hele boel ellende die blijkbaar onvermijdelijk bij het leven lijkt te horen.

Als ik achterom kijk naar mijn levenspad dan zie ik onvermijdelijk bergen en dalen. Bergen die goede, plezierige tijden toonden en dalen waar ik doorheen moest. Vaak heb ik in mijn lange leven moeten bedenken dat ik moest vermijden dat de weg naar beneden, het dal in langer zou duren dan nodig was, omdat ik besef dat je pas weer naar boven kunt als je het diepste punt hebt bereikt. Ja, ik weet het, veel mensen proberen zich schrap te zetten tijdens de daling en zelfs achteruit omhoog te krabbelen. De tijd loopt echter de andere kant op en elke poging om terug te gaan laat de narigheid alleen maar langer duren. Vaak heb ik dan moeten denken: vooruit jongen, het is niet anders en de weg omhoog ligt voor je.

Wat heeft dit in ieder geval goed bedoelde en naar ik hoop troostrijke gebabbel nu met de huidige tijd en toestand in we wereld te maken? Behoorlijk veel, denk ik.

In voorgaande blogs heb ik meermaals geschreven over het feit dat de natuur het steeds weer wint van mensen die er tegenin gaan. Als voorbeeld noemde ik de poging van de geleerde Burnet om met een kunstmatig en zichzelf verspreidend vaccin de konijnenplaag in Australië te vernietigen en hoe dat inderdaad voor negentig procent lukte en dat er vervolgens tien procent van de populatie – over de hele wereld trouwens, want ook op de rest van de wereld gingen de wilde konijnen dood aan zijn uitvinding – overbleef die de populatie weer snel deed groeien.

Iets dergelijks gebeurt er nu, maar dan met ons, met de mensen dus. Ja, ik weet wel dat er nog steeds een meerderheid gelooft dat de tegenwoordig dagelijks luidkeels aanbevolen vaccinaties tegen de volstrekt niet heel gevaarlijke Covid-19 virusinfectie nodig is voor veiligheid en gezondheid, maar dat is niet zo. Er wordt nu namelijk iets geprobeerd wat nog nooit eerder gelukt is en wat gelukkig ook gedoemd is te mislukken. Omdat het doel van het huidige proces in de wereld tegen ons, de mensheid is gericht, wil de meerderheid van de mensen het niet geloven en dat is begrijpelijk. De goedgelovigheid van de meeste mensen speelt de tegenstander in de kaart. Veel mensen laten zich vaccineren. Veel mensen zullen helaas overlijden, enerzijds door de cytokine storm die kan ontstaan wanneer een volgend natuurlijk virus, bij voorbeeld griep, langskomt en anderzijds door het grafeenoxide dat noodzakelijk is om straks met behulp van G5 en hogere stralingspatronen die ons beloven de draadloze communicatie zo supersnel te maken dat heel veel mensen niet kunnen wachten tot het beschikbaar is. Helaas, en dat weten de vaccinmakers natuurlijk maar al te goed, kunnen erg veel mensen niet tegen die stof die in gelpakketjes wordt ingespoten bij de vaccinatie. Zij krijgen er op verschillende plaatsen in het lichaam dodelijke klonteringen van het bloed door. Gelukkig, voor de makers dan, niet iedereen. De mensen die er wel tegen kunnen, behoudens misschien wat kleinere mankementen, kunnen straks met de voortschrijdende techniek volledig gecontroleerd – en waarschijnlijk zelfs bestuurd worden. Ik realiseer me dat mijn verhaal tot nu toe niet echt opwekkend is, maar heb geduld, want dat is wat we nodig zullen hebben. Even samenvatten waar we nu zijn in de door mij mogelijk geachte nabije toekomst.

  1. De wereldelite wint steeds meer terrein, de meeste mensen laten zich om welke reden dan ook vaccineren, waardoor de bevolking meer en meer gecontroleerd kan worden en dat ook accepteert of misschien zelfs helemaal niet merkt.
  2. Door hierboven genoemde effecten van de vaccinaties sterft gaandeweg een groot deel van de wereldbevolking uit. Bovendien hebben de vaccins ook een nadelig effect op de vruchtbaarheid van de vrouwen, waardoor er weinig kinderen geboren worden. (We moeten ons blijven realiseren dat het ideaal van de leidende eugenetici is dat er slechts een half miljard mensen op de Aarde leven en dat zij, die natuurlijk ook deel uitmaken van de wereldelite die mensen onder controle hebben.
  3. Voor een niet al te kritische observator zou het er hier op Aarde vredig kunnen uitzien want er is een relatief kleine bevolking die gehoorzaam is en zich laat leiden door de elite, die – en dat mogen we niet vergeten – maar precies kan doen wat er in hun bovenmatig arrogante hoofden opkomt. Niets is te gek, voor het veroorzaken van slachtoffers door wat voor praktijken dan ook wordt niet gestraft ze worden verbrand of begraven zonder er ruchtbaarheid aan te geven. Voor die kleine elitaire groep lijkt het bijna paradijslijk.

Maar dan nadert het keerpunt, een keerpunt waar wat mij betreft voor de gewone mensen de zon weer gaat schijnen. Door de verregaande processen waarin de mensen door allerlei medisch-technische ingrepen gehomogeniseerd en gelijk gemaakt zijn gaan de mensen meer en meer functioneren als een bijenvolk of een mierenkolonie, maar natuurlijk wel op een veel hoger bewustzijnsplan. Er ontstaat een nooit vertoonde eenwording onder al die gewone mensen die daardoor als een eenheid gaan functioneren waarbij de onderlinge communicatie geen technische hulpmiddelen meer behoeft, iets wat bij de elite die altijd individualisten zijn gebleven wel het geval is. De elite zal nooit in staat zijn zich te verdedigen tegen de mensen die ze zelf tot een grote eenheid hebben gevormd. Zij zullen outcast worden. Zij zullen als nutteloze profiteurs, zoals de darren in het bijenvolk worden verwijderd.

De Aarde zal worden bevolkt door mensen die een unieke eenheid vormen waarin respect en zorg voor elkaar en de wereld niet meer hoeven te worden opgelegd of afgedwongen.

Of het allemaal zo gaat weet ik natuurlijk niet, maar het kan. Ik heb nu in elk geval één mogelijkheid bedacht waarop de schijnheilige en misdadige streken van de wereldelite die ons nu bedreigen toch een zweem van nut en… wat zeg ik… onmisbaarheid te geven.

Of ik niet al te optimistisch ben? De tijd zal het leren.

Wij blijven ziende blind en zij geven niet op.

Een poosje geleden schreef ik op deze plek een blog met de titel “tovenaarsleerling” als om uitdrukking te geven aan mijn gedachte dat wat er gebeurt – misschien wel uit onwetendheid of anders uit gemakzucht – voortdurend op een fiasco uitloopt, waar dan helaas steeds weer heel veel slachtoffers bij vallen. Misschien had ik bij het schrijven van dat stukje nog wel de iet wat naïeve veronderstelling dat de tovenaarsleerlingen binnen de wereldelite die onder meer hun blijkbaar gebroken toverstafjes zwaaien op het terrein van de farmaceutische industrie, het gewoon wel goed bedoelen, maar steeds nog net niet weten hoe het echt moet.

Op het ogenblik ben ik halverwege het lezen van het boek “De Pandemie Van De Angst”, van Kees van der Pijl. Dat boek is een absolute aanrader voor wie weten wil wat er echt aan de hand is op onze wereld en welke kwaadaardige en kwaadwillende krachten ons bedreigen. Het boek behandelt zeer diepgravende informatie over een groot aantal relevante en tevens sterk samenhangende onderwerpen op een manier die een redelijk ontwikkelde leek gemakkelijk kan begrijpen.

Belangrijke informatie voor mij is – en dat heb ik niet uit dit boek – dat de Rothshields weliswaar de grote financiële macht in de wereld zijn die bewijsbaar bijna alle oorlogen en conflicten hebben helpen uitlokken en steeds ten eigen bate van twee zijden hebben gefinancierd. Oorlogen zijn afschuwelijk en er gebeuren mensonterende dingen in, zoveel is duidelijk. Ook beginnen we te begrijpen dat de reden dat oorlogen gevoerd worden niets te maken hebben met een bekende aanleiding, maar aangestookt zijn door hen die eraan verdienen. Echter, een belangrijk gegeven in ons leven is voor velen de medische wetenschap die ons een veilig en gezond leven zou moeten bieden. Daar komen we dan echter die andere steenrijke Amerikaanse familie tegen, de Rockefellers, rijk geworden in de olie, maar de focus verlegd hebbende in de richting van de gezondheidszorg en alles wat daarmee samenhangt. De Rockefellers hebben kans gezien de geneeskunde in de westerse wereld nagenoeg geheel aan zich te trekken en van een goed en mensvriendelijk beroep te veranderen in een verdienmodel. Door universiteiten te financieren en ervoor te zorgen dat de studie geneeskunde meer en meer een studie geneesmiddelen voorschrijven werd en nog steeds verder die kant op gaat waardoor men erin is geslaagd om de oude geneeskundige kennis, die gebruik maakte van natuurlijke stoffen uit zowel het planten – als het dierenrijk belachelijk te maken en te bestempelen als kwakzalverij. Als ik de gang van zaken in de wereld van de farmacie, de medicijnmakers zou moeten omschrijven, dan zou ik zeggen dat we te maken hebben met bedriegers die regelmatig knoeien met de resultaten van de proeven die moeten bewijzen dat hun producten veilig en werkzaam zijn. Iedereen zal zich de beruchte softenon affaire herinneren, waarbij kinderen werden geboren met misvormde of ontbrekende ledematen omdat hun moeders tijdens de zwangerschap het slaapmiddel Softenon hadden gebruikt, maar dat is er maar één van de vele wanprestaties van de farmaceutische industrie. Tegenwoordig zijn de farmaceuten verplicht de bijwerkingen van hun middelen te vermelden. Mij rijzen soms de haren te berge als ik die bijsluiters lees. Bij de middelen uit de natuur die gelukkig nog steeds in ruime mate voorhanden zijn heb je doorgaans geen bijwerkingen. Het grote probleem is echter de gemakzucht waarmee mensen bij het minste of geringste ongemak direct naar de industriële pillen grijpen in plaats van een natuurlijke oplossing een kans te geven. Ja, inderdaad, het gemak. Als je weet hoeveel geld er wordt besteed om ons te doen geloven dat natuurlijke middelen een gevaar voor de gezondheid vormen ga je begrijpen dat je met reclame leugens te maken hebt.

Ver, heel ver zijn we afgeraakt van een natuurlijke – en daardoor veel mooiere en veiligere manier van leven. Dat is nu eenmaal zo en dat kunnen we niet zomaar terugdraaien. Maar nu, met deze zogenaamde pandemie, die helemaal geen pandemie is, moeten we echt stoppen met ons angst te laten aanpraten waarvoor geen enkele grond bestaat en die ons gedrag doet veranderen in dat van angstige kuddedieren.

Lees het boek van Kees van der Pijl, “De Pandemie Van De Angst” en herinner je alsjeblieft weer dat in jouw leven er maar één de baas kan zijn en dat ben jij, en dat jouw lichaam maar één eigenaar heeft: Jij!!!.

Wie veroorzaken toch de ellende op de wereld, dat is de vraag, dus niet wat?

Steeds duidelijker kunnen we zien dat onze samenleving niet wordt getroffen door toevalligheden, door rampen die voortkomen uit ongelukken of door de natuur. Steeds duidelijker wordt ook dat we niet moeten denken dat wat ons overkomt niemands schuld is en dat dus niemand er iets aan kan doen. Uit het onderstaande verhaal dat ik uit Frontnieuws haalde blijkt duidelijk – mocht iemand het nog niet al lang vermoeden – dat het één steenrijke familie is die al vele jaren bezig is de hele wereld de meest smerige poetsen te bakken. Een familie, de Rockefellers die eerst over onze ruggen rijk zijn geworden in de olie industrie en die vervolgens grootaandeelhouders werden in de farmaceutische industrie, waar grote winsten een belangrijkere drijfveer vormen dan de gezondheid van de mensheid. Juist die familie heeft een belangrijk aandeel gehad in de vorming van de wanstaltige en misdadige rassenideeën en de vorming van het Nazidom, die met name in de tweede wereldoorlog miljoenen mensen het leven hebben gekost. Deze Rockefellers, samen met andere gewetenloze rijken zijn ook nu weer bezig om via misdadige leugencampagnes over de zogenaamde pandemie die helemaal geen pandemie is een hernieuwde poging doen om de meerderheid van de mensen uit te roeien, gewoon omdat zij menen te weten welke mensen van het juiste soort zijn om recht op leven op aarde te hebben. Dat soort mensen dus die eigenlijk alles zou moeten worden afgenomen waaraan ze hun misplaatste superioriteitsideeën.menen te kunnen ontlenen.

Een heel oud Amerikaans liedje was getiteld: Money is the root of all evel. (geld is de wortel van alle kwaad) In het geval van deze familie is dat onomstotelijk waar.

[Nieuw bericht] De Rockefeller Foundation financierde de eugenetische beweging in Amerika

  Nieuw bericht op Frontnieuws   De Rockefeller Foundation financierde de eugenetische beweging in Amerika Door Frontnieuws De wereldbevolking moet met 50% verminderd worden.” – Henry Kissinger (adviseur buitenlands beleid tegen Nelson A. Rockefeller, oudere broer van David Rockefeller) Wanneer de meeste mensen aan eugenetica denken, denken ze aan rassenveredeling, de Nazi’s, en hun “Lebensborn” (Arische Übermensch) programma, bedoeld om, door massale eliminatie, alle “inferieure rassen” uit te roeien, en uiteindelijk te eindigen met een zuiver Noords ras; maar wat de meesten vergeten, is dat het eerste gedocumenteerde land dat openlijk rassenwetten promootte, en opdrong aan zijn bevolking, in feite Amerika was, in 1908. In 1933, toen Hitler in Duitsland aan de macht kwam, was de nazi-partij in staat om door de staat gesponsorde propaganda te gebruiken om het Duitse volk de geldigheid van eugenetica (een massaal depopulatieplan, vermomd als rassenwetenschap) aan te praten, en alle barbaarse rassenwetten die daarmee gepaard gingen; maar wie had in het jaar 1908 genoeg macht in Amerika om zo’n nachtmerrie teweeg te brengen? Wie was in staat om het Amerikaanse volk te bewegen om soortgelijke “rassenhygiëne” (eugenetica) wetten te accepteren, tientallen jaren voordat ze in Duitsland door de Nazi’s werden uitgeprobeerd? Het antwoord is de Rockefeller Foundation (opgericht in 1913). De meesten kennen de Rockefeller familie als de koningen van “Big Oil”, maar wat de meesten niet weten, is dat zij ook de weg hebben gebaand voor “Big Pharma” (terwijl zij ondertussen de beste natuurlijke medicijnen en geneeswijzen vernietigden), schrijft Sebastian Aguanno Jr. n 1975 zei congreslid LARRY P. MCDONALD het volgende over de Rockefellers: “De drang van de Rockefellers en hun bondgenoten is om een één-wereld regering te creëren die superkapitalisme en communisme onder één tent verenigt, alles onder hun controle…. Bedoel ik samenzwering? Ja, dat bedoel ik. Ik ben ervan overtuigd dat er zo’n complot is, internationaal in omvang, generaties oud in planning, en ongelooflijk kwaadaardig in opzet”. De Rockefeller Foundation’s erfenis van het financieren van eugenetica Volgens Edwin Black van Cleveland Jewish News: “Sloten meer dan 27 [om precies te zijn, 35 tegen 1936] staten zich aan bij de beschamende, decennia durende utopische campagne om raciale suprematie medisch te manipuleren. Hun uiteindelijke doel was om maar liefst 90% van de bevolking te elimineren van de voortplantingstoekomst van Amerika. De voorkeursmethoden waren gaskamers en andere vormen van euthanasie. De eerste openbare euthanasiewetgeving werd in 1908 in de Ohio wetgevende macht ingevoerd. Die maatregel was onsuccesvol, net als andere doodscenario’s wetten. De op één na beste maatregel was gedwongen chirurgische sterilisatie onder specifieke staatsbevoegdheid. Dit beleid werd in veel staten door het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten bekrachtigd als de wet van het land door een van Amerika’s meest vooraanstaande juristen, Oliver Wendell Holmes. In 1927 deed Holmes uitspraak in een rechtszaak die de gedwongen sterilisatie van Carrie Buck, haar moeder en haar gezonde dochter wilde rechtvaardigen. “Het is beter voor de hele wereld, als in plaats van te wachten met het executeren van gedegenereerde nakomelingen voor misdaden of hen te laten verhongeren vanwege hun imbeciliteit, de maatschappij kan voorkomen dat degenen die duidelijk ongeschikt zijn, hun soort voortzetten … Drie generaties van imbecielen zijn genoeg”, schreef rechter Holmes. Amerika’s eugenetische beweging, gesteund door het rijke Carnegie Instituut, de Rockefeller Stichting, en het Harriman spoorwegfortuin, probeerde zijn bereik uit te breiden naar Duitsland. Rockefeller en Carnegie besteedden miljoenen uit het Depressietijdperk  om de slechtste nazi-artsen en rasseninstituten te financieren. Hitler voerde prompt de Amerikaanse voorschriften uit met verbluffende wreedheid en snelheid. Een van de belangrijkste ontvangers van Rockefeller geld was top nazi-arts Otmar von Verschuer. Tijdens de Holocaust, zette Verschuer’s assistent Josef Mengele Rockefeller’s onderzoek naar tweelingen in Auschwitz voort. … North Carolina ging echter nog jaren door met zijn eugenetische praktijken, met rassenwetten die zogenaamd werden ingezet om armoede uit te roeien. Van 1946 tot 1968 werden naar schatting nog eens 7.600 inwoners van North Carolina gesteriliseerd, voornamelijk arme zwarten. Nu worstelt de staat North Carolina, onder het gewicht van een tekort van vele miljarden dollar en een groeiende zwarte politieke machtsbasis, om zijn officiële verontschuldiging aan te vullen met financiële compensatie”. https://www.clevelandjewishnews.com/archives/can-you-write-a-check-for-genocide/article_5e882b98-ab38-5bfb-bcbf-bbab1f64e0c3.html / https://www.theguardian.com/commentisfree/cifamerica/2011/jun/28/north-carolina-forced-sterilization Zoals u waarschijnlijk wel kunt zien, ging de eugenetica beweging in Amerika niet zozeer over racisme, maar meer over bevolkingscontrole. In Amerika verkochten ze eugenetica als een behoud van het menselijk ras; en in Duitsland, als een behoud en zuivering van alleen het Duitse ras. U kunt soortgelijke informatie over de Rockefeller’ en hun obsessie met eugenetica hier vinden: https://historynewsnetwork.org/article/1796 (The Horrifying American Roots of Nazi Eugenics) Hier zijn ook een paar beruchte David Rockefeller Sr. Citaten: “Wat de prijs van de Chinese Revolutie ook moge zijn, zij is er duidelijk in geslaagd niet alleen een efficiënter en meer toegewijd bestuur voort te brengen, maar ook een hoog moreel en een gemeenschappelijke doelgerichtheid te bevorderen. Het sociale experiment in China onder leiding van voorzitter Mao is een van de belangrijkste en succesvolste in de geschiedenis van de mensheid”. “Wij zijn The Washington Post, The New York Times, Time magazine en andere grote publicaties dankbaar, wier directeuren gedurende bijna veertig jaar onze bijeenkomsten hebben bijgewoond en hun beloften van discretie zijn nagekomen. … Het zou voor ons onmogelijk zijn geweest om ons plan voor de wereld te ontwikkelen als wij gedurende die jaren onderworpen waren geweest aan de felle lichten van de publiciteit. Maar de wereld is nu veel meer gesofisticeerd en bereid om naar een wereldregering toe te werken. De supranationale soevereiniteit van een intellectuele elite en wereldbankiers is zeker te verkiezen boven de nationale zelfbeschikking die in de afgelopen eeuwen in praktijk werd gebracht”. “Alles wat we nodig hebben is de juiste grote crisis en de naties zullen de Nieuwe Wereldorde accepteren”. Ik sluit dit artikel af met een ander berucht eugenetisch citaat van Henry Kissinger (adviseur buitenlands beleid van Nelson A. Rockefeller, oudere broer van David Rockefeller),… “Ontvolking moet de hoogste prioriteit hebben in het buitenlands beleid ten opzichte van de derde wereld, omdat de Amerikaanse economie grote en toenemende hoeveelheden mineralen uit het buitenland nodig zal hebben, vooral uit minder ontwikkelde landen”.    

Nog niet eerder aan gedacht.

In een van de pittige oppositie kranten die ik tegenwoordig via mijn mailbox binnen krijg trof ik een heel merkwaardig bericht, althans ik vond het merkwaardig tot ik er beter over nadacht. Het bericht maakte melding van het feit dat in onder andere Canada was ontdekt dat sommige mensen die denken gevaccineerd te zijn en die daarvan ook een bewijs krijgen helemaal niet gevaccineerd zijn, maar ingespoten zijn met water, of wat logischer zou zijn, een zogenaamde Ringers vloeistof. Dat is driemaal gedestilleerd water met 0,9% zout. Dat is bijvoorbeeld het zoutgehalte van tranen, kortom een voor het lichaam natuurlijke vloeistof waarop het niet erg waarschijnlijk is dat het lichaam dar op enigerlei wijze op zal reageren. Het artikel vermeldde dat dit vermoedelijk per ongeluk was gebeurd. Een opinie die ik direct al onwaarschijnlijk vond. Ik dacht er de hele dag over na en kwam tot de conclusie dat er meerdere mogelijkheden voor een verklaring waren. Laat ik beginnen met de meest onschuldige, hoewel frauduleus.

  1. We hebben uit het nieuws anderhalf jaar lang moeten aanhoren dat de farmaceuten die de vaccins maken vaak niet aan de vraag konden voldoen of en elk geval moeilijk het gevraagde volume konden leveren. Nu weten we natuurlijk wel dat farmaceuten er door jaren oefening heel inventief in zijn geworden om…tja, hoe zeg ik dat nu eens netjes zonder onparlementaire taal te gebruiken…nou ja laat ik het dan zo zeggen: farmaceuten verliezen zich vaak in leugentjes om bestwil, nou ja, wel altijd hun eigen bestwil natuurlijk. Ze zouden dan gedacht kunnen hebben dat de mensen toch niet zouden merken dat ze geen echt vaccin hadden gekregen omdat er altijd mensen zijn die er weinig of niets van merken als ze wel met het echte vaccin zijn ingespoten. Dus, kunnen ze gedacht hebben: weet je wat, niemand buiten ons eigen bedrijf controleert de inhoud van die vaccinflesjes. Als er dus een aantal tussen zit met iets anders, iets veel onschuldiger dan het vaccin, dan merkt dat in de eerste plaats niemand en in de tweede plaats levert dat meer winst op, want de prijs per flesje is de prijs per flesje, nietwaar? Bovendien weten we dat die vaccinatie toch geen bescherming biedt enne…nou ja, water natuurlijk ook niet. Ja, zo zou het kunnen zitten dacht ik eerst. Maar het kan ook anders zitten, dacht ik toen:
  2. Stel je nu maar eens even voor, wat niet te hopen, maar helaas wel te verwachten is, dat gevaccineerde mensen in grote getale overlijden bij de eerstvolgende virusgolf die gewoonlijk in de herfst langskomt en die dan vroeger griep geheten zou hebben maar die hoogst waarschijnlijk een fantasienaam zal krijgen als ‘Delta’corona’ of ‘Gamma corona’ nou ja, of verzin het maar. Dan gaat dat natuurlijk wel heel lelijk opvallen als iedereen die gevaccineerd is dood gaat en iedereen die gewoon – wat natuurlijk het verstandigste is – nee heeft gezegd vrolijk blijft leven, dan hebben we een gigantisch probleem waarbij we waarschijnlijk hier en daar behoorlijk met de mond vol tanden zitten, want je zult zien dat langzaam maar zeker het wantrouwen tegen de overheidsleugens overal vorm begint te krijgen. Tja, laat ik het maar eerlijk zeggen, leuk was anders, maar ik ben even in de huid van de criminelen gekropen die ons al anderhalf jaar met de geraffineerdste P.R. van de wereld doen geloven wat gewoon niet waar kan zijn, dat het coronavirus een groot gevaar vormt en dat er geen geneesmiddelen zijn die mensen die het opgelopen hebben kunnen genezen. En toen ik dat gedaan en gedacht had dacht ik: de flesjes met Ringers vloeistof zitten er niet per ongeluk tussen. Het is de bedoeling dat een flink aantal officieel gevaccineerde mensen nergens last van heeft en er zeker niet aan dood gaat, zodat we luidkeels kunnen roepen: “zie je nou wel suffige burgers, je gaat niet dood door de vaccinatie, je gaat alleen dood aan de volgende variant…eh…de Delta… of nee, we zijn al bij de Gamma en de Ypsilon, nou die zijn echt heel erg… en we doen erg ons best om het nieuwe vaccin zo snel mogelijk klaar te hebben.

Ach, lieve mensen, ik heb maar één zachte en vriendelijke opmerking aan jullie adres. Word nou toch eindelijk wakker en begrijp dat we al meer dan anderhalf jaar belazerd zijn met heel foute bedoelingen.