Agenda 21

Het onderstaande bericht is een stuk waarover de Verenigde Naties in 1992 overeenstemming bereikten. Het is een onbekend stuk en het beschrijft de richting waarin in onze eeuw gestreefd zal worden bepaalde doelen mondiaal te bereiken en, eerlijk gezegd zul je als lezer menigmaal zeggen: dit wil ik helemaal niet. In elk geval goed om te weten welke geheime mondiale afspraken ons leven totaal kunnen gaan beheersen. Kijk hier eens kritisch naar en leg het eens naast het merkwaardige corona verhaal wat op dit moment onze samenleving poogt te veranderen op een manier die we eigenlijk geen van allen willen. Als we hier wat dieper over nadenken dan zien we dat het ogenschijnlijk ongelukkige toeval, een griepachtig virus, geleid heeft tot een wereldwijde benadering van de manier waarop nu met een virus, waarvan beweerd wordt dat het gevaarlijk wordt omgegaan. Alle volkeren van de wereld volgen slaafs de zogenaamde corona maatregelen. Dat er veel meer achter het corona verhaal zit heb ik vanaf het begin vermoed, vooral omdat deskundige mensen met bruikbare ideeën voor de genezing van patiënten het werken onmogelijk werd gemaakt en hun werk gebagatelliseerd. Uit het onderstaande stuk blijkt dat mijn eerdere vermoedens nog lang de grote lijn niet konden bevatten. Ik zou willen zeggen: lees dit aandachtig, want waar wij allemaal samen leven dat is ook jouw wereld.

De mensheid in een razendsnel tempo geïndoctrineerd met de boodschap dat er teveel van ons zijn en dat we met z’n allen het milieu teveel vervuilen…!

Agenda 21 heeft ondanks de vele misinterpretaties door een aantal lieden hoe dan ook de wereldwijde controle over alle menselijke activiteiten.178 Landen, inclusief Nederland! hebben inderdaad hun handtekening gezet onder het Agenda 21 “Duurzame Ontwikkeling” plan, het VN Global Biodiversity Assessment Report.

Agenda 21
Is een programma van de Verenigde Naties met betrekking tot duurzame ontwikkeling. Het is een uitvoerig actieplan dat globaal, nationaal en plaatselijk door organisaties van de VN, de overheden en de belangrijkste organisaties op elk gebied waarbij de mensen het milieu beïnvloeden, moet worden nageleefd. 21 verwijst naar de 21ste eeuw.

Het hoogtepunt in de geschiedenis van het programma van Agenda 21 werd geopenbaard op de conferentie van de Verenigde Naties die in 1992 n Rio de Janeiro werd gehouden. 179 overheden keurden het programma goed. De definitieve tekst was het resultaat van het opstellen, overleg en onderhandeling, beginnend in 1989.

Bedrog
De laatste jaren was de valse gecreëerde mondiale hysterie van het Global Warming-bedrog het belangrijkste wapen van Agenda 21. Ondanks diverse ontmaskeringen en grote groepen onafhankelijke wetenschappers die afstand hebben genomen van de misleidende Co2-opwarmingstheorie, blijven politici en hun slaafse vazallen vasthouden aan het krankzinnige waanidee dat onze aarde “gered” kan worden van klimaatverandering en dat er daarom ongelooflijk hoge milieubelastingen moeten worden ingevoerd.

Geen vrijheid meer
Daarin wordt dus ook bepaald wat je eet, wat je drinkt, waar je woont, hoe warm of koud je woning is en hoeveel benzine je mag gebruiken voor je auto. Iedereen die zich hier niet aan houdt of er tegen ageert, gaat te zijner tijd naar een kamp om opnieuw opgevoed te worden.

Deze strategie richt zich op natuurbescherming en duurzaamheid, maar heeft een onderliggend veel belangrijker doel; het weghalen van macht bij bestaande overheden door herstructurering van de politiek.

Alles zal ook uiteindelijk in bezit en onder controle komen van de “elites”. Naast de aanval op de grondwettelijk vastgelegde- vrijheid van verplaatsing is ook de aanval ingezet op privé eigendommen.

Schone schijn
Het Agenda 21 Duurzame Ontwikkelingsprogramma pakt echter niet alleen langzaam maar zeker de vrijheid van bezit, toegang en verplaatsing af, maar onder het mom van het milieu en het “redden van de planeet”  uiteindelijk zelfs het recht op leven.

De Verenigde Naties zijn tezamen met veel Agenda 21-profeten van mening dat er teveel mensen op aarde zijn. Deze boodschap staat zelfs op de beruchte Georgia Guidestones. Hoe ongelooflijk smerig het allemaal in elkaar zit, blijkt onder andere uit een aantal paragrafen in een document van de VN uit 2009, Facing a Changing World Woman, Population and Climate. Daar staat oa.

 • Iedere geboorte resulteert in emissies die aan die persoon kunnen worden toegeschreven gedurende zijn of haar leven. Evenals ook de emissies van eventuele nakomelingen van dit individu. Vandaar dat besparingen hierop zullen vermenigvuldigen bij geboortebeperking.
 • Er is geen enkel mens die CO2-neutraal is. Daarom is iedereen onderdeel van het probleem en moet ook iedereen onderdeel van de oplossing vormen.

Erik R Planka  professor in de biologie aan de universiteit van Austin (Texas), doceert zijn studenten het volgende:

“Het allerbelangrijkste is dat we uit de ontkenningsfase komen en ons realiseren dat de aarde simpelweg niet het aantal mensen kan onderhouden dat er nu op leeft. Het maximale aantal dat deze planeet aankan ligt rond 500 miljoen. Deze zouden dan comfortabel kunnen wonen in een duurzame omgeving. De bevolking moet gereduceerd worden en wel heel snel, om verdere milieuschade te voorkomen.”

Waarom geloven we nog steeds dat het recht op leven voor ieder individu op deze planeet een onvervreemdbaar grondrecht is?

Het uiteindelijke doel is uiteraard om alles en iedereen absoluut afhankelijk te maken van de overheid, opdat beweging, acties en zelfs de wensen, verlangens en gedachten van de bevolking totaal gecontroleerd kunnen worden. Alleen de overheid “weet wat goed is” voor het volk en daarom eigent zij zich het recht toe te mogen bepalen hoe -en wanneer- wij ons mogen verplaatsen, wat wij mogen verdienen, wat wij aan privébezit mogen hebben (of juist niet).

Omstreden wet
Zo is er bijvoorbeeld in de VS een controversiële wet aangenomen (“Land and Water Conservation Bill”) waardoor de overheid 40 jaar lang jaarlijks $ 900 miljoen privéland (desnoods gedwongen) zal kunnen opkopen om onder overheidscontrole te plaatsen. Zo heeft de overheid alle macht en recht om vanwege “natuurbescherming” iedereen te toegang tot deze gebieden te ontzeggen.

Onder deze “groene” hypocrisie zijn door de VN specialisten van milieustichtingen, natuurfondsen en NGO’s ingezet, die op alle niveaus wereldwijd opereren. Essentiële instrumenten die leiden tot groot succes behelzen natuurlijk machtsgebruik door het aansturen van: gemeenschappen, de media, wetenschap en regeringsbevoegde deelname van publieke forums.

DIT ZIJN DE PLANNEN!

Daarvoor hebben we dan ook de filantropen Bill en Melinda Gates! Volgens hem namelijk is er een “gebrek aan bereidheid” om te overwegen of er een keuze moet worden gemaakt tussen het “uitgeven van een miljoen dollar aan de laatste drie maanden van een patiënt” en het ontslaan van tien leraren. “Maar dat wordt een doodsjury genoemd en die discussie zou je niet mogen voeren.”

Zij hebben zich met hun miljarden gestort op de depopulatie door vaccins’ Opeens moest de hele ‘Derde Wereld’ worden gevaccineerd en verder 90% van de wereldbevolking! Bill Gates wil de bevolking of de bevolkingsgroei met 10-15% verminderen door vaccinatie, gezondheidszorg en geboortebeperking.

Dat je door geboortebeperking de bevolkingsgroei kunt remmen is duidelijk, maar door dat met gezondheidszorg en vaccinatie te willen doen, zegt hij toch dat hij bedoelt dat ie gewoon mensen wil vermoorden!

Ze hebben overigens nog meer pijlen op hun boog. Ons voedsel bevat talloze giftige stoffen en biologische teelt staat onder zware druk van bedrijven als Monsanto. Dan blijkt dat er een zaadbank bestaat waar Gates ook al miljoenen in heeft gestoken. Druk baasje!

Bill Gates gebruikt zijn kapitaal eveneens om achter de schermen een autoritaire VN- wereldregering te verwezenlijken die de macht krijgt om vooral de Westerse landen allerlei welvaartsbelastingen op te leggen en militair in te grijpen als een land zich niet houdt aan de gedragsregels van de VN.

Obama’s Wereldwijde Armoede Wet was rechtstreeks gebaseerd op het Handvest voor Wereldwijde Democratie, dat in 1999 en 2000 werd opgesteld door grote maatschappelijke organisaties en een blauwdruk was om uiteindelijk te komen tot een wereldregering onder auspiciën van de VN.

Dit Handvest omvat 12 principes:

1. De VN krijgt zeggenschap over alle internationale instellingen.

2. De VN gaat alle multinationals en financiële instituten reguleren, inclusief het opleggen van milieu- en arbeidsregels.

3. De VN gaat belastingen heffen over alle internationale financiële transacties, vliegreizen en brandstof en gaat zelfs “vergunningen” afgeven voor het gebruik van lucht, water en natuurlijke hulpbronnen.

4. De leden van de VN-veiligheidsraad verliezen hun vetorecht, waardoor de invloed van de VS sterk wordt beperkt. Er komt een “Volksvergadering”, die zal worden samengesteld door maatschappelijke organisaties, die in realiteit vrijwel allemaal (extreem) linkse en socialistische doelstellingen nastreven.

5. Er komt een eigen VN-leger.

6. De legers van de landen worden juist verkleind en alle wapens moeten worden geregistreerd.

7. Niet alleen landen, maar iedere aardbewoner wordt verplicht om zich te onderwerpen aan alle VN-verdragen en verklaringen over de mensenrechten.

8.  Het VN-strafgerechtshof (in Den Haag) krijgt zeggenschap over alle landen.

9.  Een nieuwe VN-instelling gaat de naleving van “duurzame ontwikkeling” afdwingen.

10.  Er komt een internationale VN-milieurechtbank.

11. Ondanks het feit dat “Global Warming” door talloze wetenschappers en onderzoeken is ontkracht, wordt het principe verplicht toegepast en krijgt iedere aardbewoner een maximale “CO2 uitstoot” toegewezen.

12. De schulden van de armste landen worden kwijtgescholden en de natuurlijke hulpbronnen worden door de VN gelijkmatig verdeeld (met een forse verarming van de bevolking in het Westen tot gevolg).

In het Handvest wordt de VN de macht gegeven over de hele aarde, de lucht en de zeeën en krijgt de organisatie de totale controle over alle natuurlijke hulp- en energiebronnen, de dierenwereld en zelfs over radio en tv.

Alles wat te maken heeft met de vooruitgang wordt onderworpen aan (hoge) belastingen.  Maar omdat je dat zo niet kunt verkopen, bedachten ze veel “zachter” klinkende termen, die bekend werden gemaakt als de acht

“Millennium Doelen”:

1. Los extreme honger en armoede op, uiterlijk in 2015.

2.  Zorg voor algemeen basisonderwijs voor iedereen.

3.  Bevorder gelijkheid van de seksen, verstevig de positie van vrouwen.

4.  Verminder kindersterfte.

5.  Verbeter de gezondheid van moeders.

6.  Bestrijdt HIV/AIDS, malaria en andere ziekten.

7.  Voer “duurzame ontwikkeling” in.

8.  Zet wereldwijde ontwikkelingssamenwerking op.

Gates is hiermee dus één van die rijke kapitalisten geworden die door Lenin werd omschreven als “nuttige idioten” die zélf het socialistische touw zouden verkopen waaraan het kapitalisme, en daarmee het democratische en vrije Westen, zou worden opgehangen.

Onze eigen politici hoeven nu alleen nog maar steeds meer nationale bevoegdheden over te dragen aan de EU en de VN.

Wij zijn zonder het te weten gewoon in oorlog met onze eigen overheden!

We spreken hier over een praktische, mentale en psychologische oorlogsvoering door een stel psychopathische machthebbers.en hun instrument de VN worden op een steeds duidelijker en openlijker wijze dictaturen, waarin de Euro-VS-maffia de grootste criminele factoren blijken te zijn.

Doordat zij zich daar tegen in hebben gedekt met internationale steun, kunnen zij hun eigen burgers het leven onmogelijk kan maken, intimideren, manipuleren en   criminaliseren. Zij kunnen en zullen ons uiteindelijk mentaal en geestelijk kapot krijgen en psychisch, emotioneel volkomen elimineren.

Uiteindelijk zullen velen zich natuurlijk schuldig gaan voelen, alleen al aan het feit dat zij leven!
Het hoeft ons dan ook niet te verwonderen dat er de komende tijd steeds meer aandacht aan de asociale, overbodigheid van veel mensen discussie zal worden gevoerd, aangezet door politieke leiders die met dit soort zaken stemmen willen winnen door te wijzen op de “eigen verantwoordelijkheid” van elk mens.

De keuze om een pil te pakken en de wereld en maatschappij te ontlasten van de dure zorg voor de zwakkeren zal ook steeds gemakkelijker worden en door wetten worden gefaciliteerd en gelegitimeerd.

Is er nog hoop?
Is er een wel uitweg? We zitten in een op hol geslagen trein ergens in een van de wagons. Is het mogelijk om er toch ergens uit te springen? En als we het lef hebben… hebben we dan überhaupt nog wel een kans om ergens een redelijk leefbare habitat en veiligheid te vinden? Misschien, … ik ben net als heel veel anderen elke dag bezig met te speuren naar alternatieven. Wel, die zijn er! Het is voor velen waarschijnlijk niet het ideaal, maar de overlevingsdrang is ongelooflijk sterk en mensen zijn inventief en creatief. Overal op de wereld zijn samenlevingen ontstaan die op een totaal eigen wijze functioneren.

Film

Ik weet nog heel goed dat we vroeger vaak naar heel spannende films keken over bijvoorbeeld de een of andere geniale crimineel die dreigde een bom te laten ontploffen. Dat zou de meest vreselijke tonelen opleveren. De hele stad zou worden verwoest. Er zouden zeker meer dan een miljoen mensen om het leven komen. Verschrikkelijk was dat. En die boef speelde dan ook nog een spelletje met de ijverig zoekende politie. Dat deed hij op een heel geraffineerde manier, zodat je als toeschouwer steeds weer moest meemaken dat de politie net misgreep. Steeds weer gaf die boef dan cryptische aanwijzingen, maar die waren tot het laatst toe zo ingewikkeld dat de politie telkens weer te laat kwam. Ja, tot het moment dat de hoofdrolspeler of speelster het systeem van de aanwijzingen doorzag.

Die werd trouwens altijd in het begin niet geloofd. Er werd niet naar geluisterd. Vaak was die slimmerd werkzaam ergens – vaak niet eens bij de politie – in een soort ondergeschikt rolletje. Of het was bijvoorbeeld een professor in een heel ander vak. Als die zich dan meldde bij de politie om te vertellen dat hij waarschijnlijk de oplossing had, dan kreeg hij steevast te horen dat het heel prettig zou zijn als hij de vakmensen van de politie niet voor de voeten zou lopen, want ze hadden het al druk genoeg.

Spannend was dat, want als toeschouwer had je natuurlijk al lang in de gaten dat de politie niet slim genoeg was en dat die professor vast en zeker gelijk had, maar dat hij dan wel de kans moest krijgen om de politie te vertellen wat ze doen moesten. De wanhoop moest natuurlijk zo hoog mogelijk worden opgedreven.

En dan, op het allerlaatst, als je bijna zeker wist dat het te laat was, ja dan legde de verantwoordelijke politiecommissaris na bij voorbeeld een reprimande van de president, eindelijk het stokje neer en kreeg de intelligente professor de kans om de stad of de hele wereld te redden. En geloof het of niet, maar dan was die politiecommissaris nog dankbaar ook.

Het mooist vond ik die verhalen trouwens altijd als de slimmerd een jonge vrouw was die altijd in een ondergeschikt, maar wel wetenschappelijk rolletje had gewerkt. Dat zo’n jonge vrouw die natuurlijk vaak een heel aantrekkelijk blondje was dan de leiding over dat logge politiekorps kreeg en dan nog net op tijd slaagde het gevaar af te wenden en de crimineel uit te schakelen. Ook een leuk gegeven was dan dat zij zich hem eigenlijk herinnerde als een geflipte wetenschapper die in de tijd dat zij samen studeerden juist geniaal was. Die had dan geen erkenning gekregen en daarom was hij tot zijn misdaad gekomen.

Veel eigentijdser waren nog de films waarin het hele leven op Aarde werd bedreigd door een kwaadaardig virus. Als ik daar nu nog aan terugdenk schiet mij vaak de gedachte door het hoofd dat je als bedenker van scenario’s voor rampenfilms toch een beetje in de toekomst moet kunnen kijken. Toen zat trouwens wel vaak de boef met het tegenmiddel ergens verscholen te wachten tot hij te horen zou krijgen dat de honderd miljoen dollar die hij geëist had op de geheime bankrekening was overgemaakt.

In de tussentijd zag je dan ziekenhuizen volstromen met zieltogende patiënten waar de arme dokters en verplegenden niets tegen konden doen, terwijl ze daar zwoegend en geheel in doorschijnende plastic verpakkingen hijgend rond renden in krijsende wanhoop beseffende dat het allemaal niet hielp.

Soms werd de crimineel met het tegenmiddel dan gepakt, maar was er veel te weinig van zodat het – natuurlijk weer heel slim – moest worden nagemaakt. Soms was er weer een soortgelijke geniale, maar tot dat moment ondergeschikte medewerker die een oplossing bedacht. Altijd waren er dan natuurlijk wel doden te betreuren, maar door de geniale slimmerik viel het mee en had het vele malen erger kunnen zijn.

Prachtig. Na het ademloos uitzien van zo’n film haalde je opgelucht adem, want je had het gevoel gekregen dat intelligentie samen met rechtvaardigheid ons altijd konden behoeden voor aanvankelijk onoverkomelijk lijkende rampen.

Wat zou het heerlijk zijn als de toestand in onze wereld hier nog op leek en dat de mogelijkheid nog open stond en dat een slimmerd nog met een oplossing kon komen en dat die slimmerd dan eerst te horen kreeg dat hij de echte vakmensen niet voor de voeten moest lopen en dat hij dan knarsetandend zat te wachten tot eindelijk zijn beurt kwam en dat hij dan gelukkig net op tijd de mensheid mocht redden van de vreselijke dreiging.

Maar zo ging het niet omdat mijn bovenbeschreven scenario’s nog uitgaan van een oprecht bezorgde overheid, een overheid die zich vreselijk bezorgd maakt als veel mensen ziek worden en de mogelijkheid tot genezing ver weg lijkt.

Het tegendeel blijkt echter waar. De verborgen agenda’s van de overheden van nagenoeg de hele wereld komen heel langzaam stukje bij beetje aan het licht. En wat we zien als gewone mensen is niets minder dan beangstigend.

Onze eigen slimmerd is een huisarts in een dorp in Brabant, Rob Elens heet hij. Op het ogenblik horen we niet heel veel van hem. Maar toen hij in het begin van de coronaperiode bewees dat hij met goedkope en officieel beschikbare geneesmiddelen de ziekte in het begin in de kiem kon smoren, werden hem de gereedschappen uit de handen geslagen. Ineens werd er beweerd dat dat ene middel, Hydroxychloroquine, gevaarlijk was.

Dokter Rob Elens begreep dat natuurlijk niet. Hij had voorkomen dat meest zwakke oude mensen aan dat coronavirus bezweken en nu mocht hij de juist heel goed werkende en ook oude en zeer betrouwbare geneesmiddelen niet meer voorschrijven. Wanhopig en boos werd hij er door want hij was een echte goede dokter die zijn patiënten wilde genezen. Was er dan niets anders wat hij kon voorschrijven? Misschien wel, maar dat werkte lang niet zo goed. Langzaam maar zeker kwam hij tot de conclusie dat hij zijn patiënten niet mocht genezen. Maar waarom in hemelsnaam?

Dit kleine stukje hierboven is misschien het begin van een scenario voor een film, maar dan een scenario dat nog in ontwikkeling is, want we staan er samen met de rest van de wereld nog middenin. Wat we vooral nog helemaal niet weten is wie nou de goeden zijn die we kunnen vertrouwen en wie de kwaden zijn die iets van ons willen dat we vrijwillig niet willen geven. Maar wat dan? Wel komen er steeds meer gegevens bloot te liggen.

Zo is gebleken dat de berichten over Hydroxychloroquine opzettelijk vervalst waren. En uit het feit dan onze overheid die berichten geloofde of in ieder geval zei dat ze het geloofden kunnen we in ieder geval al opmaken dat de mensen die nu onze overheid vormen niet aan de kant van de goeden en betrouwbaren staan.

Daar zijn we dan mooi klaar mee. En wat het des te beangstigender maakt is dat alle bekende overheden in de andere landen eigenlijk het zelfde doen als onze overheid. Die zijn dus ook niet goed en betrouwbaar.

Het is op dit moment te vroeg om het uiteindelijke scenario voor deze film te schrijven. Ik denk nu dat het zal gaan in de richting van medische sciencefiction. Ik weet namelijk dat er door sommige zeer rijke organisaties die samen de helft van alle rijkdommen bezitten gedroomd wordt over heerschappij over ons mensen. Het is technisch mogelijk om ons met bepaalde nu nog volop in ontwikkeling zijnde technieken volledig onder controle te krijgen. Wij zullen daarvan weinig merken, omdat de benodigde veranderingen die in onze lichamen en geesten veroorzaakt moeten worden binnenkomen via zogenaamde vaccins die door de overheden verplicht gesteld zullen worden. Nou ja, verplicht, je mag weigeren, maar dan mag je bijna nergens meer heen.

Nou wat ik daarstraks al zei, het begin van een scenario. Het einde weet ik echt niet, dat zal wel iets met oorlog van doen hebben.

Geloofwaardigheid

Een hele middag ben ik er maar eens voor gaan zitten om eens uit te zoeken hoe het nu zit met de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van onze minister voor volksgezondheid, Hugo de Jonge. Het is niet best. Onderstaand tref je een kleine maar veelzeggende verzameling van feiten en meningen over deze man. Ik zou zeggen: lees en denk er het jouwe van. Leidende gedachte op dit moment voor mij is deze: Als we niet op de man spelen krijgen we deze stiekemerd niet weg.

——————————————————————————————–

Criticasters laten Story de afgelopen week weten te twijfelen aan de geloofwaardigheid van De Jonge. Dat heeft volgens hen vooral te maken met Hugo’s broer Marien, die werkzaam is als wetenschappelijk onderzoeker aan het Radboudumc in Nijmegen. In het verleden werkte Marien voor het Amerikaanse farmaceutische bedrijf Merck. Die firma werkt samen met AstraZeneca, bij wie ons land onlangs met Italië, Duitsland en Frankrijk 300 miljoen coronavaccins, met een geschatte waarde van 750 miljoen euro, kocht. ‘Hugo focust zich als minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wel heel erg op vaccineren,’ stelt Sonja van den Ende, voormalig Statenlid voor de SP in Zwolle, tegenover Story. ‘Je zou kunnen concluderen dat zijn broer daar een rol in speelt. Ik durf niet te zeggen dat Hugo’s broer geld verdient aan de vele vaccins die er bij een partner van zijn voormalige werkgever zijn ingekocht. Dat gaat me te ver. Maar ik kan wel zeggen dat beide heren deze schijn van belangenverstrengeling hadden kunnen voorkomen.’

Vice-premier (CDA) Hugo de Jonge en zijn broer Marien de Jonge

Vice premier de Jonge zou een onhafhankelijk politicus moeten zijn, maar natuurlijk, net als veel andere, is hij dat niet, maar bij hem gaat het tijdens de “zogenaamde” Corona of COVID-19 een stap verder, zijn broer Marien de Jonge is microbioloog verbonden, sinds 2018 aan de Radboud Universiteit. Hij heeft in het verleden gewerkt voor het bedrijf Merck dat weer verbonden kan worden met Astra Zeneca en zodoende met de Bill Gates Foundation. Deze Marien doet nu een onderzoek, je raadt het al natuurlijk naar het COVID-19 vaccin, een typisch geval van belangenverstrengeling. De reguliere media, of liever gezegd de gekochte media, vind het allemaal prima en maakt prachtige verhalen over de twee “glamourboys”, het wordt gebracht als een “showbusiness” verhaal wat in de Story of andere roddelverhalen pers thuis hoort, maar misschien is dit het niveau van de slapende Nederlandse bevolking dat hoop ik niet, tijd zal het leren!

Op 31 Januari 2020 verscheen het artikel in het Financial Dagblad dat de Firma Merck, waar Marien de Jonge werkte dat Farmaceuten hebben geen haast met zoektocht vaccin …fd.nl › economie-politiek › farmaceuten-hebben-geen-haa…31 jan. 2020 – Farmaceutische bedrijven maken vooralsnog weinig aanstalten om snel een medicijn te ontwikkelen tegen het coronavirus. In januari 2020? Voor de zogenaamde crisis?

Spaanse griep: 20 miljoen doden – HIV Aids doden: 1,2 miljoen , 37,9 miljoen mensen in de wereld met hiv besmetting, Influenza in Nederland: In het griepseizoen van 2018/2019 stierven ruim 2.900 personen meer tijdens de griepepidemie dan verwacht (Reukers et al., 2019). Modelberekeningen schatten een gemiddeld aantal sterfgevallen door influenza van bijna 2.000 per jaar in de periode 1999-2010. Hadden we toen een lockdown? Nee, terwijl influenza besmettelijker is dan COVID-19, ook hier weer ouderen boven de 80 sterven er het meest aan. Zijn de jongeren ook thuisgebleven? Nee!

COVID-19 doden in Nederland: 6.065, waarvan een groot gedeelte niet bewezen is dat zij daadwerkelijk gestorven zijn aan COVID-19, de meeste doden waren net als bij de influenza (griep) boven de 80 jaar en hadden andere aandoeningen. Er lagen geen miljoenen doden in de straat en de politiek heeft de mensen onterecht de stuipen op het lijf gejaagd en de economie kapot gemaakt, maar daar kom ik later op terug. Dit was juist het doel en opzet van deze “schijn” pandemie.

Wet

Artikel 58.f is het meest in het oogspringende artikel en het meest onmenselijke artikel: De 1,5 meter afstand (in andere landen 2 or 1 meter hoe het ze uitkomt). De burgemeester, RIVM kan te alle tijden deze maatregel toepassen indien nodig! Bij niet naleven een boete van 435 Euro of een maand gevangenisstraf met strafblad! Voor 1,5 meter ? Echt? Noord-Korea is er nog mild bij zou ik zeggen!

Voor wie alle boetes en maatregelen wil lezen deze link, er staan nog meer absurde straffen en regels in, dus laat het niet gebeuren deze CORONA-COVID-19 wet, kom in opstand, het is beschamend en getuigt van een dictatoriaal beleid.https://www.raadsleden.nl/files/documenten/twm_covid-19_consultatieversie.pdf.

Het Doel

Het doel is duidelijk, verstrengeling van politiek en pharma wat leidt tot onderdrukking van bevolkingsgroepen.

Agenda 2030 die nu volop bezig is, waar ook gewerkt wordt aan een “nieuw” paspoort met vaccinatie bewijs natuurlijk.

De nieuwe tech/smart of anders genoemd de  industriële revolutie 4.0., die nu geimplementeerd wordt, de reset van de samenleving en de economie. Dit is nodig voor de miljoenen werkelozen die eraan komen en de bevolking die in megasteden gaan wonen. De schaduwregering heeft het er al vaak over zoals een Musk, Gates, Bozes, Soros, Buffet, Rockefeller (John Hopkins Universiteit) en Rothchilds (deze lui regeren in principe de wereld, de Westerse wereld liever gezegd). 5G moest tijds de COVID-19 uitgerold worden voor de nieuwe smart/tech revolutie. Waar de handel nog sneller dan het licht gaat en de economie gaat beïnvloeden, militair gezien ook een voordeel, beheersbaarheid van groepen. Waar kunstmatige intelligentie bewaarheid wordt en zo een groot deel van de bevolking werkeloos wordt.

Oorlogen uitgevochten gaan worden in de ruimte en ons leven net als het CHINA model – het sociale credit systeem – gaat worden. De tracing-corona-App- is al het begin.

Geen leuk scenario, maar dit is het uiteindelijke doel. Hoe meer we de “meelopers” zoals de Jonge en Rutte kunnen ontmaskeren, des te meer kunnen we het “grote” geheel erachter zien. De politiek zijn slechts meelopers, de uiteindelijke macht ligt niet bij hen!

 3878 total views , 146 views today

 95  12

Ik zie dat er meer met kunstmatige intelligentie gewerkt gaat worden.

Dat is mooi, want bij Rutte en de Jonge merk je weinig van intelligentie.

NEDERLAND PRIVATISEERDE ONDERZOEK EN VACCIN-PRODUCTIE TEGEN BETER WETEN IN

RECONSTRUCTIE: HOE IN TIEN JAAR DE NATIONALE VACCIN-KENNIS WERD VERPATST

ndanks waarschuwingen en verzet van experts heeft de Nederlandse overheid de afgelopen tien jaar de productie en onderzoek naar vaccins bewust uit handen gegeven aan de industrie. Toen het coronavirus zich begin dit jaar over de wereld verspreidde was Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, zelfs bezig om ook het laatste onderdeel van het nationale vaccininstituut te privatiseren. Dat blijkt uit een reconstructie van Platform voor onderzoeksjournalistiek Investico voor de Groene Amsterdammer en radioprogramma Argos.

DE TOEZEGGING DAT NEDERLAND IN CRISISTIJD EEN BEROEP MAG DOEN OM DE NU GEPRIVATISEERDE PRODUCTIECAPACITEIT IS NIET MEER GELDIG

TWEET DIT

De toezegging van De Jonge’s voorganger Edith Schippers dat Nederland in tijden van crisis een beroep zou mogen doen op de nu geprivatiseerde productiecapaciteit, blijkt niet meer geldig. Schippers deed de belofte in 2012 bij de verkoop van de Nederlandse Staatsvaccinfabriek in Bilthoven aan het Serum Institute of India, dat er poliovaccins ging maken. Acht jaar later zegt het bedrijf niets van die toezegging te weten. ‘Die afspraak is er niet, wij zien zo’n overeenkomst in onze stukken niet terug’, aldus een woordvoerder van het Serum Institute.

Na de verkoop van de fabriek besluit de overheid óók het onderzoek naar vaccins te privatiseren, hoewel minister Ab Klink (CDA) dat eerder nog sterk had afgeraden. ‘Ik zie dat de farmaceutische industrie ontwikkelingen laat liggen die voor de volksgezondheid van belang zijn omdat onvoldoende winst verwacht wordt’, schreef Klink in 2009 aan de Kamer. De onderzoeksafdeling moest volgens hem worden behouden ‘om in het publieke belang vaccins te ontwikkelen of te verbeteren, daar waar de industrie dat laat liggen’.

Zijn opvolger Edith Schippers (VVD) denkt daar anders over, en besluit om ook overheidsbedrijf Intravacc voor vaccinonderzoek te verkopen. Dat besluit wordt doorgezet ondanks negatieve adviezen van onder anderen Hans de Goeij, oud-Directeur-Generaal van het ministerie van Volksgezondheid die de gevolgen in kaart moet brengen. ‘Bij dreigingen van virusuitbraken of calamiteiten wil de overheid gebruik kunnen blijven maken van een niet-commerciële organisatie’, concludeert hij in 2015.

‘GROTE FARMACEUTEN ZIJN NIET GEÏNTERESSEERD OM VACCINS VOOR NOODSITUATIES TE ONTWIKKELEN. DUS OVERHEDEN MÓETEN HET WEL DOEN’

MICROBIOLOOG BEN VAN DER ZEIJSTTWEET DIT

‘Het kost geld, maar de grote farmaceuten zijn niet geïnteresseerd om vaccins voor noodsituaties te ontwikkelen. Dus overheden móeten het wel doen’, zegt ook microbioloog Ben van der Zeijst, hoogleraar vaccins en vaccinaties aan de Universiteit Leiden en voormalig wetenschappelijk directeur van het vaccininstituut. ‘Door de verkoop is de Nederlandse kennisinfrastructuur over vaccins weggevallen.’

Terwijl Nederland zijn eigen instituten verkoopt, en ook andere Europese landen hun vaccinkennis privatiseren, doet Nederland niets om te zorgen dat er een internationaal alternatief voor in de plaats komt. Een Noord-Europese alliantie voor het ontwikkelen van nieuwe vaccins faalde door geldgebrek, en het Europese Centrum voor infectieziektepreventie en -bestrijding werd niet meer dan een tam informatiecentrum. ‘Ik heb regelmatig gepleit voor internationale samenwerking, maar het ministerie zei steeds: “dat bekijken we later nog wel eens”’, aldus Van der Zeijst.

Lees de volledige reconstructie in De Groene Amsterdammer of luister komende zaterdag 4 april naar Argos op NPO Radio 1 (aanvang 14.00 uur). Een geannoteerde versie van het onderzoek staat hier.

AUTEURS

BELIA HEILBRON

Belia studeerde journalistiek in Utrecht en sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. Voor Investico schreef ze onder meer over energie …

Profiel-pagina

KARLIJN KUIJPERS

Karlijn studeerde milieuwetenschappen en criminologie en deed voor SOMO onderzoek naar de relatie tussen bedrijven en landconflicten in …

Profiel-pagina

Actueel

DE DEAL VAN HUGO DE JONGE – CORONAVACCIN CONTRACT(EN) IN EUROPA

door Ellen Vader & Door Frankema | 17 jun 2020 | Politiek

UPDATE: DEAL VAN HUGO DE JONGE STERFT EEN VROEGE DOOD – OF SCHUD ONS WAKKER…

 
De ontwikkelingen volgen zich in dermate snel tempo op dat er niet tegen aan valt te schrijven. Op dezelfde dag dat wij ons artikel: ‘De deal van Hugo de Jonge – coronavaccin contract(en) in Europa’ publiceerden (17-06-20), bleek al dat Hugo de Jonge op de vingers was getikt door de Europese Commissie. De NOS schreef:

Het ‘sprookje’ is voorbij – Kopgroep met Nederland stopt met aankopen corona-vaccins

De vier landen van de ‘vaccinalliantie’, waaronder Nederland, reserveren voorlopig geen nieuwe doses corona-vaccins. De alliantie bestaat pas een paar weken, maar lijkt na slechts één aankoop al een vroege dood gestorven. Verschillende bronnen stellen dat ook de Europese Commissie geërgerd was over de kopgroep, maar inmiddels lijken de plooien gladgestreken. De vier landen blijven in contact met AstraZeneca, maar zullen geen nieuwe aankopen meer doen, stelt een woordvoerder van minister De Jonge. Het is onduidelijk hoeveel geld Nederland heeft uitgegeven aan de eerste aankoop van vaccins bij AstraZeneca. De vaccinalliantie blijft wel samenwerken om die aankoop verder te begeleiden. – NOS19

 
Is dit inderdaad een vroege dood? Wij zien liever het begin van een onderzoek naar zijn handelen. Hoe kan het dat Hugo de Jonge ‘op eigen houtje’ een deal sluit? Hoe heeft hij het voor elkaar gekregen dat Italië, Duitsland en Frankrijk zich bij Nederland hebben aangesloten? Hoe kan hij garanderen dat het ‘potentiële vaccin veilig is? Gaat het over gezondheid, of alleen over zakelijke of persoonlijke honger?

Afgezien van het bovenstaande: het artikel is helaas nog steeds van belang, want het bevat onderbouwde informatie over onze zorg met betrekking tot de veiligheid van het potentiële COVID-19 vaccin van AstraZeneca. Er zullen geen nieuwe aankopen worden gedaan, maar de eerste aankoop blijft staan, en dat betekent dat (een deel van) de Nederlandse bevolking in de toekomst gevaccineerd zal worden met de ‘nieuwe generatie DNA-vaccins’ van een bedrijf dat heeft laten zien dat het geen moeite heeft met corruptie.

DE DEAL VAN HUGO DE JONGE – CORONAVACCIN CONTRACT(EN) IN EUROPA

 
De coronacrisis lijkt voorbij te zijn, behalve voor politici. Op 14 juni zijn er 6 ziektegevallen gemeld en 2 overlijdens.[1] Maar de maatregelen houden de eenzijdig geïnformeerde massa vast in een collectieve angst voor de ‘tweede golf’ totdat…‘het vaccin er is’.

Er wordt in een noodtempo gewerkt aan de ontwikkeling ervan, en niet te vergeten het veiligstellen van de handelsbelangen. Op 13-06-20 zette Hugo de Jonge zijn handtekening onder een miljoenencontract met farmaceutisch bedrijf AstraZeneca.[2] Het bedrijf zegt zelf: “AstraZeneca realiseert zich dat het vaccin mogelijk niet werkt”. Er is geen tijd om het vaccin te testen op veiligheid, maar de contracten zijn al getekend. Haastige spoed is zelden goed?

TIEN DAGEN EN DE KOOP IS GESLOTEN

Op 3 juni 2020 maakt het RIVM bekend dat “Duitsland, Frankrijk, Italië en Nederland een samenwerking zijn aangegaan in het verwerven van vaccins voor Europese en andere landen”.

“De landen hebben afgesproken een ‘Inclusieve Vaccin Alliantie’ te vormen. Op dit moment is het versnellen van het ontwikkelingsproces en het garanderen van de toegang tot een effectief vaccin wereldwijd één van de meest prangende kwesties, zo stelt de alliantie.” – RIVM3

 NA 10 DAGEN (!) WORDT EEN CONTRACT GETEKEND MET ASTRAZENECA:

Op 13 juni 2020 bericht het RIVM: “Mogelijk coronavaccin voor Europa gecontracteerd”.2

“De vaccinalliantie, bestaande uit Nederland, Italië, Frankrijk en Duitsland, heeft vandaag afspraken gemaakt met farmaceut AstraZeneca over de levering van een coronavaccin. Als de ontwikkeling van het betreffende vaccin goed verloopt, komen vanaf eind 2020 stapsgewijs in totaal 300 tot 400 miljoen vaccins voor Europa beschikbaar. De vaccins worden tegen de kostprijs ingekocht. Hoeveel precies voor het potentiële vaccin is betaald, wordt vanwege de onderhandelingspositie niet bekendgemaakt. Of het vaccin daadwerkelijk in productie kan worden genomen, is helaas met veel onzekerheden omkleed. De kans op mislukking is in elk van de ontwikkelfasen tot het einde aanwezig.” – RIVM2

Zou u dat ook doen: een ‘potentiële auto’ kopen? En zou u dit doen zonder de reputatie van de autoverkoper te checken? Blindvaren op de luchtkastelen van de farmaceutische industrie is kennelijk onderdeel van het nieuwe normaal in het zakenleven.

Volgens Hugo de Jonge is het:

“Heel belangrijk dat we vandaag deze stap kunnen zetten. Een vaccin is cruciaal in de strijd tegen het virus. Totdat het vaccin er is, zal het virus onder ons zijn en zal het de kop opsteken. Aan een vaccin wordt dan ook met man en macht gewerkt. Wij willen daarbij samenwerken en wedden op meerdere paarden tegelijk, omdat je van tevoren niet weet wie de race gaat winnen.” – RIVM2

Met andere woorden het is niet duidelijk hoeveel de belastingbetaler moet ophoesten voor het potentiële vaccin en er komen nog meer investeringen aan omdat ook niet duidelijk is of het wel werkt. En er zijn nog een paar honderdduizend triljoen (in het kwadraat) andere virussen onder ons – en virussen muteren (veranderen) doorlopend – dus het plan om ons daartegen te beschermen is laten we zeggen: ambitieus.

 Of zullen we nu maar gelijk verklappen dat wij denken dat er na een paar jaar –nadat de hele wereld is gevaccineerd tegen het coronavirus – zal blijken dat er een ander (griep)virus de kop op steekt?

 

ASTRAZENECA IS WEL ‘TRANSPARANT’?

Zelfs de reguliere media stellen wat voorzichtige vragen. Op 14 juni zet RTL-4 op haar site: ‘Nederland investeert in veelbelovend vaccin: 6 vragen aan de maker’.Ruud Dobber, de Nederlandse topman van AstraZeneca, gevestigd in Den Haag, geeft antwoord:

 Allereerst: wat voor vaccin is het precies?

“Eigenlijk is het allemaal redelijk eenvoudig. Het vaccin is een simpel verkoudheidsvirus, en daarin zijn stukjes van het coronavirus ingebouwd.”

Dus je weet nog niet zeker of het echt werkt?

“Nee, we weten inderdaad nog niet of het gaat werken, maar we zijn wel heel hoopvol. We hebben het virus bijvoorbeeld al op apen getest.”

Apen? Dat is appels met peren vergelijken. Bovendien is er bij eerdere vaccins van de familie Corona (Sars en Mers) gebleken dat vaccins die tijdens dierexperimenten waren goedgekeurd voor mensen desastreus uitpakten.5 Gevaccineerden die daarna werden blootgesteld aan het natuurlijke virus kregen een gevaarlijke overreactie van het immuunsysteem. Niet erg hoopvol dus. Het onderzoek op mensen zou normaal gesproken jaren in beslag moeten nemen. Maar het wordt nu op een grote groep, maar in een zeer kort tijdsbestek van een paar maanden uitgevoerd, en dit geeft volgens de topman een goede indicatie. Als het maar ‘werkt’ is kennelijk de norm.

Hoe hoog acht u de slagingskans?

“Ik ben hoopvol. Toch moeten we afwachten, we hopen in september meer duidelijkheid te hebben. Dan denken we dat we 50.000 tot 60.000 mensen over de hele wereld hebben gevaccineerd, en dat zou ons een hele goede indicatie moeten geven of het vaccin werkt.”4

Het kan dus compleet mislukken. Waarom moet Nederland dan nu al betalen?

“Als het vaccin in september niet blijkt te werken, dan is er natuurlijk ook geen noodzaak meer om de honderden miljoenen vaccins te gaan produceren. De Nederlandse overheid hoeft die productie dan ook niet te betalen. Maar de stappen die we nu zetten tot en met september worden wel doorberekend.”

“Het vaccin zelf zal gedurende de pandemie zonder winstoogmerk verkocht worden, omdat we die maatschappelijke verantwoordelijkheid als groot bedrijf dus voelen in deze crisis. Over die prijzen zijn we ook heel transparant. Eén vaccin kost een paar euro.”4

 EINDDOEL VAN ASTRAZENECA – 2 MILJARD MENSEN VACCINEREN

 In een persbericht zegt het bedrijf op 13-06-20: “AstraZeneca levert tot 400 miljoen doses van het vaccin van Oxford University aan Europa, zonder winstoogmerk.”6

 Inmiddels is Italië uit de school geklapt en heeft laten weten dat Nederland, Italië, Duitsland en Frankrijk samen 750 miljoen Euro betalen voor 300 miljoen doses.  Het Nederlands Dagblad bericht op 15-06-20:7

 “Italië zou zelf ongeveer 185 miljoen euro betalen voor 75 miljoen doses. Het land zou dan een kwart van het verschuldigde bedrag neerleggen, voor een kwart van de bestelde partij vaccins.

Of de vier leden van de ‘vaccin-alliantie’ de order en de rekening in vier gelijke delen hebben verdeeld, wil het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid niet zeggen. Dat zou betekenen dat ook Nederland ruim 185 miljoen euro in het vaccin uit Oxford zou steken. Het ministerie zwijgt in alle talen over de prijs, om andere fabrikanten met wie het vaccinverbond onderhandelt niet in de kaart te spelen.” – Nederlands Dagblad7

https://stichtingvaccinvrij.nl/wp-content/uploads/2020/06/zakenman-en-geld-300x200.jpgAstraZeneca krijgt dus een flinke subsidie. In tegenstelling tot alle middenstanders die failliet gaan aan de maatregelen, worden honderden miljoenen van het onder andere door de middenstanders bijeengebrachte belastinggeld, geïnjecteerd in de onveilige plannen van de multinationals. Ook over de gevaren van het “potentiële vaccin” leest u zo meer. Wij blijven nog even bij het persbericht van AstraZEneca:6

 “Met deze overeenkomst zorgen de IVA en AstraZeneca voor een versnelde levering van het potentiele coronavaccin. Tijdens de pandemie stelt AstraZeneca het vaccin beschikbaar zonder winstoogmerk.”6

 “AstraZeneca heeft onlangs soortgelijke overeenkomsten gesloten met het Verenigd Koninkrijk, de VS, de Coalition for Epidemic Preparedness Innovations en Gavi the Vaccine Alliance, voor in totaal 700 miljoen doses van het vaccin.”6

Een van Amerika’s grootste kranten, De New York Times publiceert op 03-06-20 “Trump Administration Selects Five Coronavirus Vaccine Candidates as Finalists8

“Moderna, Johnson & Johnson en de Oxford-AstraZeneca groep hebben al een totaal van 2,2 miljard dollar aan financiering ontvangen. Hun selectie als finalisten, samen met Merck en Pfizer, zal alle vijf de bedrijven toegang geven tot extra overheidsgeld, hulp bij het uitvoeren van klinische proeven en financiële en logistieke ondersteuning. Meer financiering zal waarschijnlijk binnenkort worden aangekondigd.” – New York Times8

Maar laten we nog even bij Europa blijven. Het persbericht van AstraZeneca besluit met:6

 “Ook is er een overkomst gesloten met het Serum Institute in India voor de levering van nog eens één miljard doses van het vaccin, voornamelijk voor lage- en middeninkomenslanden. De totale productiecapaciteit bedraagt momenteel meer dan twee miljard doses.”6

Dat AstraZeneca het vaccin voor kostprijs ter beschikking stelt tijdens de coronapandemie, is deel van het verkoopverhaal naar het publiek toe. Eerst moet het coronavaccin nog ‘tijdens de pandemie’, onderdeel uit gaan maken van het nieuwe normaal van de hele wereldbevolking. En als het eenmaal opgenomen is in de Rijksvaccinatieprogramma’s wereldwijd is het natuurlijk mogelijk dat de prijs van het vaccin na de coronapandemie niet meer 3 Euro, maar 30 Euro bedraagt. AstraZeneca mikt op een flink aandeel in de buit: 2 miljard mensen, en van liefdadigheid houdt Farma niet.

DENKT U DAT HUGO DE JONGE OF ASTRAZENECA GEÏNTERESSEERD ZIJN IN UW VEILIGHEID?

 Landgenoot Frank Ruesink stelde een belangrijke vraag aan Hugo de Jonge waaruit blijkt dat dit niet op zijn radar staat:

19 mei 2020

Frank Ruesink: “Twijfelt u wel eens aan de veiligheid van vaccinaties?”

Hugo de Jonge: “Nee, nooit”

Hoe zit het met AstraZeneca? Wat weten we over dit bedrijf, over het ‘vaccin waarop wij wachten’, en niet te vergeten over de banden tussen AstraZeneca en zakenman Bill Gates?

FARMACEUTISCH BEDRIJF MET EEN STRAFBLAD

AstraZeneca B.V. is onder andere in Nederland gevestigd. Op haar site heeft zij het over Ethisch zakendoen en transparantie.In de praktijk heeft zij laten zien een multinational met een uitgebreid strafblad te zijn. In een document van de ‘Pharmaceutical Integrety Coalition’, dat u hier kunt downloaden staan 58 pagina’s met rechtszaken die gevoerd zijn tegen AstraZeneca.10 En velen daarvan heeft AstraZeneca verloren. Volgens ‘Violationtracker’ zijn de betaalde boetes die AstraZeneca heeft moeten betalen sinds het jaar 2000 opgelopen tot $1.148.775.284.11

 Kennelijk staan de farmaceutische multinationals boven de wet. Zij betalen de boetes alsof het onderdeel is van hun marketing-budget en gaan gewoon verder met bedriegen en liegen.10

ONBETROUWBARE PRODUCENT EN GEBREKKIG VACCIN

 AstraZeneca zegt in het eerdergenoemde persbericht dat “zij zich realiseert dat het vaccin mogelijk niet werkt”Mogelijk? Het zou ons verbazen als het wel werkt! Volgens de uitnodigingsfolder voor de jaarlijkse griepprik die door het RIVM is opgesteld heeft u “40% minder kans om de griep te krijgen” (met andere woorden de prik werkt ongeveer bij 1 op de 2 personen?).12 En de onderstaande afbeelding over de effectiviteit van de griepprik, uitgesplitst per jaar is afkomstig van het Amerikaanse CDC (Centers for Disease Control).

https://stichtingvaccinvrij.nl/wp-content/uploads/2020/06/Effectiviteit-van-de-griepprik-CDC-1024x349.png

Bron: https://www.cdc.gov/flu/vaccines-work/effectiveness-studies.htm

Heeft een viraal vaccin überhaupt zin? Virussen muteren (veranderen) constant. En tegen de tijd dat het klaar is, hebben we waarschijnlijk al te maken met een nieuwe variant van het coronavirus. Maar het middel is waarschijnlijk 1000 keer erger dan de kwaal, want sommige coronavaccins worden gekweekt op cellijnen van geaborteerde foetussen.

GEABORTEERDE FOETUS EN GEVAARLIJK VACCIN!

Sinds de jaren zestig worden cellijnen van geaborteerde foetussen gebruikt om vaccins te maken waaronder de huidige vaccins tegen rodehond, waterpokken, hepatitis A en gordelroos.13

Ten minste 5 van de 130 kandidaat-vaccins tegen COVID-19 maken gebruik van één van de twee menselijke foetale cellijnen: HEK-293, een niercellijn die afkomstig is van een foetus die in 1972 is geaborteerd; en PER.C6, een cellijn die is ontwikkeld uit netvliescellen van een 18 weken oude foetus die in 1985 is geaborteerd. Beide cellijnen werden ontwikkeld in het laboratorium van moleculair bioloog Alex van der Eb aan de Universiteit van Leiden.13

En uitgerekend het bedrijf dat een flinke subsidie krijgt, is één van de vijf bedrijven die hun vaccin kweekt op de cellijnen van geaborteerde foetussen. (Hek-293)13

foetusDe industrie – in zijn algemeenheid – doet geen onderzoek naar de effecten van het injecteren van lichaamsvreemd foetaal cel-DNA. Onafhankelijk senior wetenschapper Theresa Deisher is wel onderzoek gestart naar de aanwezigheid en mogelijke effecten van het foetaal cel DNA dat wordt geïnjecteerd met het BMR-vaccin. Enkele van de verontrustende conclusies van het onderzoek zijn:14,15

 • Foetaal cel DNA, afkomstig van het productieproces van de rodehond-component van het BMR-vaccin, is in grote mate aanwezig in gevaccineerde baby’s
 • Foetaal cel DNA kan auto-immuun reacties opwekken in de gevaccineerde baby – met andere woorden: het foetale DNA triggert een reactie waarbij het immuunsysteem van de gevaccineerde baby zichzelf ‘aanvalt’.
 •  Antilichamen tegen menselijk DNA kunnen een rol spelen bij auto-immuun aanvallen bij autistische kinderen.
 •  Vóór 1980 waren aandoeningen in het autismespectrum zeer zeldzame, bijna onbekende ziektes. In 1979 keurde de FDA de productie op menselijke celllijnen goed.
 •  Er bestaat een duidelijk verband tussen plotselinge stijgende autisme-cijfers en de verandering in de productie van het rodehond-vaccin op dierlijke cellijnen naar de productie van het rodehond-vaccin op menselijke cellijnen eind jaren ‘70.
 •  Vaccins die geproduceerd worden op menselijke foetale cellijnen bevatten cel-resten en verontreinigingen van menselijk DNA, die niet volledig geëlimineerd kunnen worden tijdens het zuiveringsproces van het virus.
 •  Het injecteren van kinderen met menselijke foetale DNA-contaminanten veroorzaakt risico op ‘insertionele mutagenese’: dat wil zeggen dat foetaal menselijk DNA wordt opgenomen in het DNA van het kind en mutaties (genetische afwijkingen) veroorzaakt.
 •  Een bijkomende zorg is retrovirus-verontreiniging. De aanwezigheid van zowel hoge niveaus van verontreinigd foetaal DNA, als HERVK-besmetting (een reterovirus-verontreiniging) in het BMR-vaccin vormt een nog niet bestudeerd risico met enorme implicaties en gevaren voor de individuele-, en volksgezondheid.

Bron: https://www.sciencemag.org/news/2020/06/abortion-opponents-protest-covid-19-vaccines-use-fetal-cells

TER AFSLUITING

Wij willen dit artikel afsluiten met twee zaken die ons in het bijzonder verontrusten.

 1. Testen van vaccin op volwassenen en kinderen
 2. Bill Gates

TESTEN OP KINDEREN

Op 22 mei bericht de Universiteit van Oxford dat zij is begonnen met het testen van COVID-19 vaccins op kinderen tussen de 5 en 12 jaar.16

Dit verontrust ons zeer omdat wij daaruit concluderen dat men ook kinderen wil gaan vaccineren met het nieuwe COVID-vaccin. Tot op heden zijn er voor zover wij weten, wereldwijd slechts enkele kinderen overleden aan COVID. De ziekte is kennelijk niet gevaarlijk voor hen, maar het vaccin waarschijnlijk wel. Zij lopen het risico op genetische veranderingen door het eerdergenoemde ‘insertionele mutagenese’ – het risico dat foetaal menselijk DNA wordt opgenomen in het DNA van het kind en mutaties (genetische afwijkingen) veroorzaakt.

BILL GATES

Het zou ons niet moeten verbazen dat ook hier de naam Bill Gates opduikt.

September 2017:  “Gates Foundation investeert $ 40 miljoen in het Britse immunotherapiebedrijf AstraZeneca” – Market Screener17

6 mei 2020“AstraZeneca zal 2 miljard doses van het Oxford-coronavirusvaccin ontwikkelen na een deal van $ 750 miljoen met liefdadigheidsinstellingen ondersteund door de Bill and Melinda Gates Foundation” – Business Insider18

 Degenen die nog bevestiging nodig hebben raden wij aan om het volgende filmpje te bekijken of, indien u deze pagina nog niet kent of de Engelse taal niet voldoende meester bent de pagina ‘Bill Gates’ op de website van de stichting Vaccinvrij te bezoeken.

Covid-19: AstraZeneca & The Bill Gates Scandals

KUNNEN WE NOG IETS VERWACHTEN VAN DE MEDIA?

Laten we er maar niet op rekenen. De media zijn in grote mate verantwoordelijk voor het probleem, vanwege voortdurende vaccinpropaganda en het censureren van elk kritisch goed onderbouwd gezond-verstand geluid vanuit de bevolking. Hoofdredacteur van de Volkskrant Pieter Klok zegt zonder blikken of blozen dat we moeten proberen met “één mond te praten”, er bestaat een instituut voor (het RIVM)  en hij ziet er de noodzaak niet van in dat de bevolking er ook nog eens een mening over heeft.

Hugo de Jong (cda)-vaccin via AstraZeneca maffia

Categorieën: Nieuwe Wereld Orde (NWO)Ontmaskeren  Trefwoorden: cda maffia  2 CommentsDinsdag, Juni 16, 2020 / 11:14

https://www.facebook.com/v2.6/plugins/like.php?action=like&app_id=172525162793917&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df71b0978d642b4%26domain%3Dtora-yeshua.nl%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Ftora-yeshua.nl%252Ff74ebc63e41cf%26relation%3Dparent.parent&container_width=0&font=arial&height=25&href=https%3A%2F%2Ftora-yeshua.nl%2F2020%2F06%2Fhugo-jong-cda-vaccin-astrazeneca-maffia%2F&layout=button_count&locale=nl_NL&sdk=joey&send=false&share=false&show_faces=false&width=140 https://platform.twitter.com/widgets/tweet_button.3c5aa8e2a38bbbee4b6d88e6846fc657.nl.html#dnt=false&id=twitter-widget-0&lang=nl&original_referer=https%3A%2F%2Ftora-yeshua.nl%2F2020%2F06%2Fhugo-jong-cda-vaccin-astrazeneca-maffia%2F&size=m&text=Hugo%20de%20Jong%20(cda)-vaccin%20via%20AstraZeneca%20maffia%20%7C%20https%3A%2F%2Ftora-yeshua.nl%20%7C%20Tora%20Yeshua%20%7C%20tora-yeshua.nl%3A&time=1596287837289&type=share&url=https%3A%2F%2Ftora-yeshua.nl%2F2020%2F06%2Fhugo-jong-cda-vaccin-astrazeneca-maffia%2F%23.XyVrVUjiJJI.twitter Delen1

2020 06 16    AstraZeneca producent coronavaccin heeft strafblad

RT DUTCH·DINSDAG 16 JUNI 2020·3 MINUTEN

Minister Hugo de Jonge tekende dit weekend een contract met farmaceut AstraZeneca voor de levering van 300 miljoen coronavaccins. Maar wat weten wij eigenlijk over AstraZenca behalve dat het een Brits-Zweeds bedrijf is en behoort tot de belangrijkste farmaceutische bedrijven ter wereld. Een beetje onderzoek leert ons dat AstraZeneca een omvangrijk strafblad heeft van illegale praktijken, omkoping, fraude en andere onethische zaken.

Het is bekend dat farmaceuten het in hun bedrijfsvoering niet zo nauw nemen met de wet, het is een ingecalculeerd bedrijfsrisico dat ze bij de omzet van een nieuw medicijn snel en makkelijk weer terugverdienen. Enkele grote rechtszaken van AstraZenca waren:

2003: Misleidende marketing
Schuldig bevonden voor illegale marketing voor het prostaatkankermedicijn Zoladex en betaalde $ 355 miljoen. https://www.nytimes.com/2003/06/21/business/astrazeneca-pleads-guilty-in-cancer-medicine-scheme.html?fbclid=IwAR1ZjWBsWllJ4g3I0e85QfPCzo4wVVH2o13_XRxw6hW00Z2B44rwX9PSgp0

2003: Ernstige bijwerkingen
Onderzoekers van de University of Illinois-Chicago publiceerden in 2003 de resultaten van een onderzoek waarin werd vastgesteld dat het medicijn Seroquel een verhoogd risico op diabetes veroorzaakten. Er werden meer dan 25.000 rechtszaken aangespannen tegen het bedrijf. In 2010 betaalde AstraZeneca bij een schikking $ 198 miljoen.

2010: Omkoping en belastingfraude
AstraZeneca bracht het medicijn Seroquel op de markt terwijl het nog niet als veilig en effectief was goedgekeurd door de FDA en kreeg een boete van $ 520 miljoen. Het bedrijf werd er onder meer van beschuldigd dokters te hebben omgekocht om toespraken te houden en door het bedrijf zelf geschreven artikelen te publiceren. In datzelfde jaar betaalde AstraZeneca $ 505 miljoen aan de Britse belastingautoriteiten vanwege het ontduiken van belasting.

2011: Misleidende marketing
AstraZeneca schikte in een verwante Seroquel zaak die door de overheid was aangespannen en moest nog eens $ 69 miljoen betalen.
https://www.atg.wa.gov/news/news-releases/states-reach-record-685-million-settlement-seroquel-maker?fbclid=IwAR1cSnXMTnjB8Eca7VRXfHi9E2BPQYfQ96PxYMVYX0n8oDDUP-QZj9Gelu8

2016: Omkoping
AstraZeneca betaalde $ 5,5 miljoen in verband met illegale betalingen aan Rusland en China om de verkoop van medicijnen te stimuleren.
https://www.statnews.com/pharmalot/2016/08/31/astrazeneca-bribes-china-russia/?fbclid=IwAR3F5VXZquIzib2EEdvjyHLjPXXWht3Nt5t7S2r5VnDHGaKzjTwgmfG3lWg
https://www.corp-research.org/astrazeneca?fbclid=IwAR20ZdSht_X2tumC0eIQhV8Gzx_uo_Z9gXyIa05p6bOsuLVVhcEpLJDiJpQ

Dit artikel is uiteraard niet volledig maar het koste slecht enkele uurtjes speurwerk om erachter te komen dat dit bedrijf alles behalve betrouwbaar is. We weten nu dat AstraZeneca het bedrijfsrisico van een eventuele rechtszaak makkelijk terugverdiend met de omzet van het vaccin. Of was het niet zo dat er een wet bestaat die het niet meer mogelijk maakt om producenten van onbetrouwbare vaccins voor de rechter te slepen? 

Hoe dan ook, het echte risico dat lopen wij, en dat is het risico van gezondheidsschade door een vaccin dat bovendien wordt betaald met ons belastinggeld. En met dit bedrijf sluit Minister Hugo de Jonge dus willens en wetens een contract.

Bijdrage: Kathie Schene (met dank overgenomen!)

Mocht je na het lezen van dit artikel en het checken van de links nog meer willen weten over dit bedrijf dan tref je hieronder nog enkele Nederlandstalige links van Astrazeneca zaken aan.

__________________________________________________________

Mijn conclusie:

Als ik Hugo de Jong opgefokt achter mondkapjes, Corona-app en nu weer vaccin zie aanrennen, gaan mijn haren recht overeind staan.
De uitstraling van Hugo puntschoen is die van een te ambitieus persoontje, die nu vooral veel moet opvallen om CDA lijsttrekker te worden en die zonodig over lijken gaat.
De lijken van mensen, die straks een vaccin krijgen , waarvan je alleen al van de onvoorziene bijwerkingen dood kan gaan.
Het CDA werd officieel op 11 oktober 1980 opgericht als gevolg van een fusie van drie oude christelijke partijen, de oorspronkelijk hervormde Christelijk-Historische Unie (CHU), de gereformeerde Anti-Revolutionaire Partij (ARP) en de Katholieke Volkspartij (KVP).
Zie wat de huidige christenheid waard is: christen-lijken noem ik ze al jaren, met “de koranallah dezelfde als JHWH”, met ook moslims als kamerleden en lid van de medische maffia, zo blijkt.
De CU komt voort uit GPV en RPF, verwant aan de ARP en de CU zit met het CDA in het huidige rampzalige Rutte kabinet, zijn geen haar beter als het CDA.
Dan hebben we nog de SGP, nemen die afstand van deze criminele bende?
Als ze doen , waar ze voor staan, zie  https://www.sgp.nl/standpunten/v/vaccinatie

dan mogen we stevig protest van Kees vd Staaij verwachten, maar of ze daar flink genoeg voor zijn, moet nog blijken.

Op het internet is nog veel meer over deze ambitieuze minister te vinden. Het zou goed zijn als iedereen met een gezond verstand zelf op zoek gaat naar de bedenkelijke bijzonderheden over deze man.

Vaccin? Nee, ik wacht liever nog even.

Als het niet voortdurend mijn vermoedens van medische malpractice op wereldniveau bevestigde zou ik met genoegen ophouden om mijn bevindingen van de achtergronden in deze corona periode kenbaar te maken. Onderstaande teksten komen van onderzoekers die in elk geval kans hebben gezien ze ongecensureerd op het internet te krijgen. Ik hoop slechts ogen te openen voor het heersende bedrog en het gevaar dat letterlijk iedereen bedreigt. Peter P. van Oosterum

Robert Kennedy Jr., neef van de voormalige president John F. Kennedy en een anti-vaccinatie-activist, bekritiseerde onlangs Bill Gates omdat hij, naar zijn mening, een soort “dictatuur” van vaccins leidde als een manier om zijn vele bedrijven met betrekking tot vaccinatie.

De filantropische moordpartijen van Bill Gates in 5 “projecten”

Robert Kennedy Jr. brandt Bill Gates en zijn stichting tot de grond toe af. Hij slaat de plank gedeeltelijk mis, door het niet of slechts voorzichtig over zijn financiële tentakels te hebben, maar wellicht komt dat ooit nog eens. We nemen enkele stukken van Kennedy over, dus Billy Boy kan hier even mee vooruit. De successtory van de onvolprezen Microschroot gauwdief Bill Gates in vijf Projecten.

(1) Het Polio project in India en elders

Polio uitroeien met 1,2 miljard dollar. Gates nam de controle over van India ’s National Advisory Board (NAB) en gaf mandaat om 50 types poliovaccins (te gebruiken vanaf 5 jaar) aan elk kind 5 jaar én jonger. Indiase artsen geven de Gates-campagne de schuld van een verwoestende polio-epidemie die tussen 2000 en 2017 496.000 kinderen heeft verlamd. Maar pas in 2017 heeft de Indiase regering het vaccinprogramma van Gates stop gezet en Gates en zijn handlangers uit de NAB gezet. Hij mocht India oook niet meer in. Het aantal gevallen van polio verlamming daalde toen snel. In 2017 gaf de Wereldgezondheidsorganisatie met tegenzin toe dat de oorzaak van de wereldwijde polio-explosie voornamelijk een gevolg van het gebruikte vaccinstam is, afkomstig van het Gates’ Vaccinprogramma. De meest angstaanjagende epidemieën in Congo, de Filippijnen en Afghanistan zijn allemaal verbonden met de poliovaccins van Gates. In 2018 was ¾ van de poliogevallen wereldwijd afkomstig van de anti-poliovaccins van Gates.

(2) Het HPV project in India

In 2014 financierde de Gates Foundation tests van experimentele HPV-vaccins, ontwikkeld door GSK en Merck, op 23.000 jonge meisjes in afgelegen Indiase provincies. Ongeveer 1200 meisjes hadden ernstige bijwerkingen, waaronder auto-immuunziekten en vruchtbaarheids-stoornissen. Zeven meisjes stierven. Onderzoeken van de Indiase overheid hebben aangetoond dat de door Gates gefinancierde onderzoekers consequent de meest inhumane ethische overtredingen hebben begaan: kwetsbare dorpsmeisjes onder druk zetten in het proces, hun bezorgde ouders pesten, toestemmingsformulieren vervalsen en botweg medische zorg aan de gewonde en zieke meisjes weigeren. Deze zaak ligt nu bij het Hooggerechtshof van het land.

(3) Het malaria project

In 2010 financierde de Gates Foundation een proef met een experimenteel malariavaccin van GSK, waarbij 151 Afrikaanse baby’s zijn omgekomen en bij honderden andere ernstige nadelige gevolgen werden veroorzaakt, waaronder verlamming, epilepsie en koortsachtige stuiptrekkingen bij 1.048 van de 5.049 kinderen.

Lees ook:  ‘Mensen accepteren handhaving van 1,5 meter afstand houden niet meer’

(4) Het meningitis project

Tijdens de MenAfriVac-campagne van Gates 2002 in Afrika ten zuiden van de Sahara hebben Gates-medewerkers duizenden Afrikaanse kinderen onder dwang gevaccineerd tegen meningitis. Tussen de 50-500 kinderen ontwikkelden zich verlammingsverschijnselen. Zuid-Afrikaanse kranten klaagden: “Wij zijn proefkonijnen voor de farmaceutische industrie”. Nelson Mandela’s voormalige Senior Economist, Professor Patrick Bond, beschrijft de filantropische praktijken van Gates als “meedogenloos” en “immoreel”.

(5) Het Project World Health Organisation (WHO)

De “depopulatie agenda”.

In 2010 heeft Gates 10 miljard dollar toegezegd aan de WHO met de belofte om de populatie te verminderen, gedeeltelijk door middel van nieuwe vaccins. Een maand later vertelde Gates aan een Ted Talk dat nieuwe vaccins “de bevolking kunnen verminderen”.

In 2014 beschuldigde de Kenya’s Catholic Doctors Association de WHO van het chemisch steriliseren van miljoenen onvrijwillige Keniaanse vrouwen met een nep “tetanus” vaccinatiecampagne.

Onafhankelijke laboratoria detecteerde de chemische sterilisatieverbinding in elk getest vaccin.

Na het jarenlang ontkennen van de beschuldigingen, gaf de WHO uiteindelijk toe dat men 10 jaar eerder het steriliteitsvaccins was begonnen te ontwikkelen. Vergelijkbare beschuldigingen kwamen uit Tanzania, Nicaragua, Mexico en de Filippijnen.

Een studie van 2017 (Morgensen et al. 2017) toonde aan dat de populaire DTP vaccinatie van de WHO meer Afrikaanse mensen doodt dan de ziekte die het pretendeert te voorkomen. De sterftecijfers van gevaccineerde meisjes waren maar liefst 10x hoger dan dat van niet-gevaccineerde kinderen. Niettemin weigerden Gates en de WHO het dodelijke vaccinatieproces stop te zetten dat de WHO jaarlijks aan miljoenen Afrikaanse kinderen dwingend voorschrijft.

Voorstanders van de wereldwijde volksgezondheid over de hele wereld beschuldigen Gates ervan de WHO-agenda te kapen. De WHO stopt met de projecten waarvan bewezen is dat ze besmettelijke ziekten inperken, dat wil zeggen : schoon water, hygiëne, voeding en economische ontwikkeling. Beweerd wordt dat hij de WHO middelen heeft omgeleid om zijn persoonlijke fetisj te dienen – namelijk dat een goede gezondheid alleen uit een spuit komt.

Naast het gebruik van zijn filantropische belastingvrije geldmiddelen om de WHO, UNICEF, GAVI en PATH te controleren en zijn wil voor te schrijven, financiert Gates ook particuliere farmaceutische bedrijven die vaccins ontwikkelen en produceren en daarnaast een groot netwerk van frontgroepen uit de farmaceutische industrie die misleidende propaganda rondbazuinen, frauduleuze studies ontwikkelen, toezicht houden op overheidsinstanties en psychologische operaties uitvoeren tegen de aarzeling om vaccins te gebruiken. Ze gebuiken hiervoor de macht en het geld van Gates om afwijkende meningen het zwijgen op te leggen en de naleving van de door hen opgestelde regels af te dwingen.

In deze recente non-stop Pharmedia-optredens constateert Gates glunderend dat de Covid-19-crisis hem de mogelijkheid biedt om zijn derdewereldvaccinatieprogramma’s nu ook op Amerikaanse kinderen los te laten, de wetgeving aan te passen en aldus kan afdwingen.

Lees ook:  Solidariteit, motivatie en strijd: de strijd tegen het coronavirus

Tot zover Robert Kennedy. Volgens mij weet hij meer over Billy Needle…..

Dus Bill Gates moet de wereld redden, met zijn obsessie om alles wat los en vast zit te injecteren met een depopulatievaccin? Het is bekend dat hij zijn kindertjes nooit ergens mee heeft laten inspuiten, dit volgens zijn arts, die het naar het laat aanzien niet meer kan navertellen.

Je snapt er eigenlijk niets van dat deze vent nog in een vliegtuig mag stappen en de wereld rond mag reizen. Zou er niet gewoon een arrestatiebevel van India of Kenia uit moeten gaan? Of worden de United States Tomahawk kruisraketten dan in stelling gebracht…..c.q. een paar passagiersvliegtuigen een MH-17/MH-370 bezorgd…. Je wéét het niet, tegenwoordig…..

ERNSTIGE Beschuldigingen! Robert Kennedy Jr. wijst Bill Gates erop om met vaccins te experimenteren met mensenlevens

Om het bovenstaande te illustreren, beweerde hij zelfs dat hij polio probeerde uit te roeien met $ 1,2 miljard, dus nam hij de controle over van de National Advisory Board (NAB) en bestelde naar verluidt 50 vaccins in plaats van vijf , voor elk kind onder de 5 jaar. Als gevolg hiervan, waarschuwde Kennedy, geven Indiase artsen de Gates-campagne de schuld van een vaccinstam die tussen 2000 en 2017 496.000 kinderen verlamde.

Nadat de campagne was opgeschort, daalde de verlammingssnelheid naar verluidt sterk.

Evenzo gaf Kennedy aan dat de Gates Foundation in 2014 experimentele tests van HPV-vaccins heeft gefinancierd, die zijn ontwikkeld door GSK en Merck. De tests werden uitgevoerd op 23.000 meisjes in afgelegen Indiase provincies, en ten minste 1.200 leden aan ernstige bijwerkingen, waaronder auto-immuun- en vruchtbaarheidsstoornissen . Zeven stierven.

Onderzoeken door de Indiase regering zorgden ervoor dat Gates-functionarissen de meisjes en ouders dwongen de tests uit te voeren.

In 2010 financierde Gates blijkbaar een proef met het experimentele HSK-malariavaccin dat 151 Afrikaanse kinderen doodde en ernstige bijwerkingen veroorzaakte zoals verlamming, toevallen en koortsstuipen bij 1.048 van de 5.049 kinderen.

Kennedy haalde veel andere gevallen aan waarin de stichting naar verluidt grote investeringen in kwetsbare bevolkingsgroepen deed en nadelige gevolgen had. Nu vestigt de activist de aandacht op het voornemen van Gates om zijn vaccinatieprogramma op Amerikaanse kinderen toe te passen.

Tot dusver heeft de zakenman echter geen verdere details verstrekt of op de aantijgingen gereageerd.

https://www.instagram.com/p/B-s-9ZjH0YP/media/?size=l

Narcolepsie

Beste lezer. Onderstaande teksten zijn niet van mij, maar tot mijn geluk waren ze beschikbaar op het internet. Het is oud nieuws, want het gaat niet over de huidige coronatoestand, maar over de Mexicaanse griep van enkele jaren geleden. Al lezende zult u echter huiverend beseffen dat onze overheid om de een of andere reden niet leert van haar fouten. Integendeel, ook dit jaar wordt weer dezelfde heilloze en zelfs gevaarlijke race om het vaccin gemaakt. Deze keer zelfs met grotere nadruk onder de invloed van de druk vanuit een naar alle waarschijnlijkheid tamelijk onfatsoenlijke relatie tussen de grote farmaceuten en de World Health Organisation. Om het allemaal nog wat duidelijker te maken raad ik u aan het filmpje met de vuurkorf over een Argos uitzending onder mijn naam op YouTube te bekijken. Mij bekruipt wel eens het angstige gevoel dat men als minister of premier niet hoeft te leren van eerder begane stommiteiten. Dat is blijkbaar voor het domme plebs, wij dus. Mocht u straks nog vinden dat u zich beslist moet laten vaccineren als het nauwelijks beproefde nieuwste product van jakkerende farmaceuten beschikbaar is, bedenk dan dat de farmaceutische wereld u daar heel dankbaar voor zal zijn en verder nog wellicht wat andere belanghebbenden. Wat u wel moet weten is dat u hen niet aansprakelijk kunt stellen als er toch iets mis mocht gaan na uw vaccinatie. Zij hebben die niet aansprakelijkheid namelijk al een aantal jaren geleden wettelijk geregeld. Mocht u dus ziek worden van de vaccinatie, dan moet u het zelf maar uitzoeken of…nou ja, misschien wil de overheid uit een soort van schaamte nog wel een keer bijspringen.

Ministerie trekt miljoenen uit     Het kabinet heeft 5 miljoen euro uitgetrokken als schadevergoeding voor mensen die ernstig ziek zijn geworden na een vaccinatie tegen de Mexicaanse griep. Dat blijkt uit de begroting van het ministerie van Volksgezondheid.

Staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid zegt dat het gaat om een technische, financiële reservering. “Het zorgvuldige overleg met de gezinnen en hun juridische adviseurs is nog niet zover dat er al een goed onderbouwde indicatie van het eindbedrag kan worden berekend”, zegt Blokhuis. “Onze inzet is en blijft om er samen in goed overleg uit te komen.”

Het gaat volgens de Volkskrant om een groep van zeven tot elf mensen die als baby of peuter het vaccin Pandemrix kreeg toegediend en daarna narcolepsie kreeg. Narcolepsie is een zeldzame aandoening in de hersenen waardoor de patiënt op elk willekeurig moment in slaap kan vallen. De ziekte is niet te genezen, maar symptomen kunnen met medicijnen wel worden bestreden.

Wetenschappelijke discussie

Blokhuis: “De wetenschappelijke discussie over of er wel of niet een verband is tussen het vaccin tegen Mexicaanse griep en narcolepsie loopt nog volop. Het vorige kabinet heeft besloten om die discussie niet af te wachten maar in gesprek met de gezinnen die hiermee te maken hebben te komen tot een schikking.”

In 2009, toen de Mexicaanse griep wereldwijd alarmbellen deed afgaan, kregen meer dan een half miljoen kinderen in Nederland Pandemrix. Later bleek uit Zweeds onderzoek dat narcolepsie vaker voorkomt bij kinderen die het vaccin toegediend hebben gekregen. Andere onderzoeken laten tegenstrijdige resultaten zien. Een oorzakelijk verband is nooit vastgesteld.

Minister Schippers van Volksgezondheid gaf in 2014 opdracht om tot een schikking te komen, zonder aansprakelijkheid te erkennen. Deze “zorgvuldige” procedure is op de begroting naar 2019 doorgeschoven omdat het raadplegen van onder meer onafhankelijke deskundigen “meer tijd vergt dan voorzien”.

Uit de Rijksbegroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

Na vaccinatie tegen Mexicaanse griep in 2009 is een aantal personen gediagnostiseerd met narcolepsie. In goed overleg met de betrokkenen wordt momenteel een zorgvuldig proces doorlopen, waarbij onder meer onafhankelijke deskundigen worden geraadpleegd. Het doel van dit traject is om te komen tot een schikking met de betrokken personen. Hiervoor is voor 2019 een bedrag van 5 miljoen gereserveerd voor de schikkingen.

Farmaceut GSK heeft informatie achtergehouden over de opvallend veel ernstige bijwerkingen van het vaccin Pandemrix tegen de Mexicaanse griep. Dat staat in een artikel in het British Medical Journal (BMJ), meldt de NOS.

Volgens het blad kwamen er in eind november 2009 al meer dan 1100 meldingen binnen bij fabrikant GSK over de ernstige bijwerkingen van Pandemrix. Het aantal meldingen was ruim elf keer zo groot als het aantal voor het identieke griepvaccin Arepanrix. Maar ook in de maanden die volgden bleef het aantal ernstige bijwerkingen veel hoger liggen bij Pandemrix dan bij Arepanrix.

GSK zette desondanks vaccinatiecampagne door

Het BMJ heeft interne stukken van farmaceut GSK in handen gekregen, waarin zou staan dat GSK op de hoogte was van de veiligheidsproblemen van Pandemrix maar toch de vaccinatiecampagne doorzette. De stukken komen uit een proces tegen de fabrikant en de Ierse gezondheidsautoriteiten. In het proces wordt geclaimd dat Pandemrix narcolepsie zou veroorzaken. Narcolepsie is een aandoening waarbij mensen plotseling in slaap vallen, zonder zich daartegen te kunnen verweren, ook overdag.

Farmaceut GSK wilde niet inhoudelijk reageren tegenover het BMJ zolang er nog geen uitspraak is gedaan door de rechter.

Nederland

In Nederland zijn ongeveer een half miljoen mensen gevaccineerd met Pandemrix. Het gaat om (toentertijd) kinderen tussen de 6 maanden en 4 jaar in de periode van eind 2009 en begin 2010. Bijwerkingscentrum Lareb ontving 3754 meldingen over Pandemrix waarvan 137 als ernstig zijn bestempeld. Circa tien kinderen kregen narcolepsie nadat ze gevaccineerd waren.

Eerder werd bekend dat het kabinet 5 miljoen euro beschikbaar stelt als schadevergoeding voor mensen die de slaapziekte narcolepsie hebben gekregen na een vaccinatie tegen de Mexicaanse griep. Ook al is het verband tussen de ziekte en het middel nog onduidelijk.

Bron: NOS

Narcolepsie na vaccinatie Mexicaanse griep (Pandemrix)

In 2009 zijn op grote schaal vaccinaties tegen de Mexicaanse griep toegediend. Veel jonge kinderen zijn toen op advies van de overheid gevaccineerd met het vaccin Pandemrix. Bij een aantal van hen ontwikkelde zich nadien de neurologische ziekte narcolepsie. Narcolepsie is een ernstige en ongeneeslijke ziekte die onder meer wordt gekenmerkt door een extreme en onbedwingbare slaapbehoefte. In Europees verband is vastgesteld dat bij ongeveer 800 kinderen na vaccinatie narcolepsie is opgetreden.

In mei 2014 heeft het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb gerapporteerd dat in Nederland 7 gevallen van narcolepsie na vaccinatie zijn gemeld. In december 2015 werd door Lareb gesproken over 27 gevallen. Daarbij werd aangegeven dat in een aantal gevallen een mogelijk verband kon worden vastgesteld. Narcolepsie komt meestal voor bij jongeren vanaf een jaar of 15. Daarom noemt Lareb het opmerkelijk dat de ziekte bij jonge kinderen is opgetreden. 

Beer advocaten heeft van ouders van verschillende betrokken kinderen het verzoek gekregen om de aansprakelijkheid van de overheid en de producent van het vaccin te onderzoeken en daarover te adviseren. Dat heeft er in 2014 en januari 2015 toe geleid dat zowel de overheid als de producent aansprakelijk zijn gesteld voor de schade die vaccinatie met Pandemrix in deze gevallen heeft veroorzaakt.

Beer advocaten is vervolgens in overleg getreden met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de landsadvocaat en inventariseert thans, mede in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Narcolepsie (NVN), om hoeveel betrokken kinderen het gaat.

Voor nadere informatie over dit onderwerp kan contact worden gezocht met Lucas Hogeling of John Beer via pandemrix@beeradvocaten.nl, of via telefoon +31206732199. Op 22 december 2015 werd in Een Vandaag aandacht besteed aan deze kwestie. Klik hier voor de link naar de betreffende reportage. 

Voor meer actualiteiten, zie nieuwsberichten en Beer advocaten op Twitter

< Terug

Wedstrijd

Het is een heel grote wereldwijde wedstrijd die we aan het spelen zijn. Er zijn twee partijen die tegen elkaar spelen. Laat ik ze voor het gemak (gechargeerd, maar dat is iedereen van mij gewend) de Slimmerds en de Dommerds noemen.

De Slimmerds zijn verdeeld in twee groepen: de G.E.S. (goede en eerlijke slimmerds) en de A.F.S. (de absoluut foute slimmerds) Die laatste hebben trouwens bijna al het geld van de wereld.

Dan krijgen we de Dommerds, die zijn niet echt te verdelen, hoogstens over niet ter zake doende probleempjes. De principiële wedstrijd gaat nu tussen de G.E.S. en de A.F.S. En de dommerds? Ja, wat zal ik zeggen. Bij voetbal heb je een bal nodig. Nou, dat zijn in dit geval de Dommerds.

Er staan aan weerszijden van het speelveld natuurlijk doelen. Het ene doel, dat van G.E.S. heet vrijheid en bevrijd van het smerigste bedrog ooit, het andere doel, dat van A.F.S. heet: Iedereen gevaccineerd en onderworpen en dan maar cashen jongens. De bal, de Dommerds dus wordt beurtelings voort getrapt door de G.E.S. met voor Dommerds “moeilijk te begrijpen waarheid” en door de A.F.S. met “valse beloften en het verzwijgen van veel onvermijdelijk ellende als ziekte, dood en het volkomen ontbreken van aansprakelijkheid voor slechte producten bij de producenten”. Dat laatste is namelijk door de producenten al lang geleden wettelijk geregeld. Tja, A.F.S. betekent niet voor niets Absoluut Foute Slimmerds.

De bal is in het spel gebracht.

O ja, dat vergat ik nog te zeggen. Mocht je als Dommerd nu toch plotseling een beetje slim worden en in de gaten krijgen dat jij het doel eigenlijk bent om in de massa ten onder te gaan, dan kun je altijd de bal verlaten en dat zou mooi zijn, want dan wordt het volume van de bal en dus de verdienkans van A.F.S. minder, zodat gaandeweg de kans kan ontstaan dat A.F.S. wegloopt uit de wedstrijd omdat er te weinig te verdienen valt.

Ik zeg: Hup G.E.S.

Geloof je dat nou echt? Dat kan toch onmogelijk waar zijn

Zo snel gaan de technische ontwikkelingen, zo verschrikkelijk snel dat er heel veel veranderd is op onze wereld in onze samenleving. Het gaat veel te snel en ook veel te veel kanten op, waardoor niet een enkel levend mens nog alles kan begrijpen wat er wordt uitgevonden, gemaakt, gebruikt of anderszins toegepast. En natuurlijk leidt dat tot verwarring, maar ook tot moedeloosheid van het soort “ik kan het toch niet volgen” of ook tot desinteresse. Dat laatste is jammer – en waarschijnlijk ook in ons nadeel, want daardoor sluiten wij de ogen voor wat er allemaal op ons afkomt. Eigenlijk zou voor dit probleem een voor iedereen toegankelijke oplossing gevonden moeten worden.

Er is een tijd geweest dat er enkele mensen waren die alles wisten en begrepen wat in hun tijd bekend en te weten was. Leonardo Da Vinci was zo’n uitzonderlijke man. Voor zijn tijd een groot wetenschapper en gedurfd denker. Hij dacht ook op een zeer verrassende manier aan dingen die in de toekomst mogelijk moesten zijn. Zijn omnicopter heeft nooit gevlogen, maar de idee van het hefschroefvliegtuig was briljant en werd veel later in de vorige eeuw verwezenlijkt. Van de Duitse schrijver en filosoof Goethe wordt weleens gezegd dat hij de laatste Homo Universalis was, de laatste mens die alles wist en begreep wat er in zijn tijd te weten en te begrijpen viel.

Dromers en fantasten die zich bezig hielden met de mogelijke ontwikkelingen in  de toekomst zijn er altijd geweest. Zelf ben ik ook zo’n dromer en fantast, wat me er van tijd tot tijd toe brengt om een sciencefiction verhaal te schrijven. Natuurlijk is dat soort denken voor heel veel mensen een beetje onzinnig. Blijf nou maar met je benen op de grond zeggen ze, de gewone werkelijkheid geeft al genoeg om over na te denken. En natuurlijk is dat ook zo, maar de mensen die dat zeggen vergeten vaak dat de alledaagse werkelijkheid heel veel problemen laat zien, waarvoor oplossingen moeten worden bedacht, nieuwe oplossingen graag als alle oude niet voldoen. Tja en dan ben je eigenlijk al een beetje bezig in de toekomst.

Voor mij begint elk sciencefiction verhaal met stel nu eens. Laat ik een voorbeeld geven. Ik bedenk ineens dat ik een kinderverhaal wil schrijven. Het verhaal, zo fantaseer ik, gaat over een boswachter die op een dag in het bos een heel groot ei vindt. Het is een vreemd ei, het is loodzwaar en als hij het aanraakt krijgt hij vreemde visioenen. Bovendien gaat het ei, als hij het op wil pakken vreselijke geluiden maken die hem op een hypnotische manier gevangen houden zodat hij wel gedwongen wordt het enorme ei mee naar zijn hut te nemen.

Toen ik net met het verhaal begonnen was wilde ik een soort draakje uit het ei laten komen, maar hoe het gebeurde weet ik niet, want het ging vanzelf. Die boswachter was ineens een houtvester die in Nederland aan de Landbouwuniversiteit van Wageningen had gestudeerd en dat bos waar hij geschikte bomen voor de kap selecteerde lag in het Australisch deel van Nieuw Guinea. En dat ei, nou ja, dat was op een bepaalde wonderlijke manier ontsnapt na een geweldige explosie in een kamp van de Amerikaanse defensie dat daar niet ver vandaan lag. Dat vertelde ik natuurlijk pas tegen het einde van het verhaal, om het spannend te houden.

Maar als iemand me zou vragen hoe ik daar nou op kwam, dan kan ik alleen maar zeggen dat het vanzelf ging en dat ik het alleen maar niet hoefde tegen te houden. Nou ja, vanzelf, het ging in horten en stoten, want al met al ben ik met dat eerste boek, “Het Komodo Project”, vijf jaar bezig geweest.

Sciencefiction is een manier van fantaseren waarbij je bedenkt – vaak zonder dat je weet hoe – wat er in de toekomst mogelijk zou kunnen zijn, maar niet alleen dat, want dan heb je in feite alleen maar een stukje werkelijkheid bedacht, waarvan iedereen je vraagt wat je er nou eigenlijk mee wil. Nee, een schiencefictionschrijver bedenkt natuurlijk een verhaal met technische – en vooral futuristische dingen die nog niet bestaan. Hoe beter je erin slaagt het op logische ontwikkelingen te laten lijken, hoe geloofwaardiger je verhaal over komt.

Veel mensen vinden sciencefiction en fantacy, dat meestal over magische dingen gaat, onzinnig. Als het over fantacy gaat kan ik mij dat beter voorstellen dan wanneer we het over sciencefiction hebben. In fantacy verhalen gaat het vaak over toverij en ook nog vaak heel erg gewelddadig. Toch moeten we niet vergeten dat alles wat je kunt fantaseren in elk geval in jouw geest bestaat en dus toch op een bepaalde manier deel uitmaakt van je werkelijkheid. Vaak heeft dat te maken met wat je gelooft of waaraan je meent niet te hoeven twijfelen. De kracht van een rotsvast geloof hoef ik vast niet uit te leggen, maar er zijn ook mensen die door een bepaalde mentale instelling hun kansen in het leven weten te vergroten. Je kunt ook zeggen: juist denken leidt tot juist handelen. Op die manier komt je mentale binnenwereld naar buiten. Sommige mensen zijn daar zo goed in dat het soms wel magie lijkt.

Een heel andere – en voor veel mensen aantrekkelijke werkelijkheid is die van het universum waarin we leven en waarvan we een heel klein deeltje zijn. Als je bedenkt hoeveel miljarden zonnen met planeten er alleen al binnen ons melkwegstelsel te vinden zijn, dan wordt het eigenlijk heel onwaarschijnlijk dat er niet heel veel meer planeten zoals de Aarde zijn en dat die planeten op de een of andere manier bewoond worden door levende wezens.

Als we dan bedenken dat er een aantal goede redenen is waarom er dan ook op die planeten wezens zijn ontstaan die op een bepaalde manier op ons lijken, als het intelligente wezens zijn. Denk maar eens even mee. Intelligente wezen willen dingen doen. Ze willen natuurlijk met elkaar, maar ook met duizenden dingen bezig zijn. Om iets te kunnen waarnemen heb je zintuigen nodig. Je hebt twee ogen nodig om te kunnen focussen, om de precieze plek en vorm te bepalen. Je hebt ook twee oren nodig om de richting te kunnen bepalen waar geluid vandaan komt. Dat is handig bij communicatie, maar natuurlijk bij nog veel meer dingen. Om iets te kunnen uitvoeren heb je minimaal twee handen nodig. Het aantal vingers, mits niet te veel is niet zo belangrijk, maar wel dat er een overstaande duim is, waardoor je dingen kunt vastpakken. En om je te kunnen verplaatsten heb je minimaal twee benen nodig. Zo zie je dan hoe mensen op de gedachte komen dat wezens op andere planeten, waarschijnlijk een beetje op ons lijken.

Toch zijn er nog steeds veel mensen die niet geloven dat andere planeten een soort van menselijke beschaving kennen. Bewijs het maar, roepen ze dan. Ja, dan zouden we met de mond vol tanden staan, ware het niet dat het denken in waarschijnlijkheden ons kan helpen. Stel nu dat er een miljoen planeten in ons melkwegstelsel precies de zelfde atmosferische en klimatologische omstandigheden hebben als onze aarde. Waarschijnlijk zijn het er veel meer, dat hebben de astronomen in ieder geval wel kunnen veststellen. Hoe waarschijnlijk is het dan dat zich daar, onder dezelfde gunstige omstandigheden als hier, geen leven in allerlei vormen ontwikkeld zou hebben. Uiteindelijk zijn wij hier van microscopisch leven in de oerzeeën doorontwikkeld tot wat we nu zijn. En natuurlijk kan en zal dat ook elders op grote schaal gebeurd zijn waar de omstandigheden gunstig waren.

Tot zover kan dit betoog onmogelijk sciencefiction genoemd worden, want het bevat niets dan logische gevolgtrekkingen. Wanneer wordt het dan wel sciencefiction? Nou, als we zelf gaan fantaseren hoe die eventuele mensen van andere planeten er dan uitzien en hoe ze leven en wat ze kunnen en wat ze willen en of ze misschien een manier hebben gevonden om hier te komen al dan niet met eerlijke en wat ons betreft goede bedoelingen. En als we dan ook nog gaan verzinnen dat we met hogere snelheden dan die van het licht kunnen reizen, ja dan kunnen we die mensen op die andere planeten ook bezoeken, net als zij ons.

Is dat nou onzinnig? Nee, we weten alleen niet of het ooit gebeurd is, maar dat zelfde kun je zeggen van volgend jaar of zelfs mogen. Dat is ook nog niet gebeurd. Op basis van eerdere ervaringen met de herhaling van dingen geloven we echter stellig dat morgen en ook volgend jaar er wel zullen komen. Zeker weten doen we het echter pas als het gebeurd is, hoewel morgen…en volgend jaar… het blijft afwachten.

Dit lijkt me het goede moment om eens te gaan kijken op welke terreinen in ons leven de sciencefiction nu dichter bij de werkelijkheid aan het komen is. Jules Verne werd in zijn tijd ook door vele mensen uitgelachen om zijn ideeën, maar de reizen naar de maan liggen inmiddels al tientallen jaren achter ons en grote atoomonderzeeërs doorkruisen inmiddels het hele jaar door de oceanen, bewapend met massavernietigingswapens. Het lijkt er trouwens sterk op dat onze uiteindelijke uitvoering van oorspronkelijk als sciencefiction geuite ideeën bijna altijd behoorlijk agressief is. Tja, jammer, maar zo zijn we blijkbaar voor het merendeel. Er komt wat dat betreft weinig sciencefiction aan te pas als we zien dat we blijkbaar altijd bang zijn dat onze bezittingen door anderen worden gepakt. Defensie door het in stelling brengen van de meest moorddadige vernietigingswapen kost jaarlijks vele miljarden. Het is een bloeiende industrie en we schijnen dat met het grootste gemak op te brengen.

Maar wanneer wordt die neiging tot met geweld verdedigen van onze eigendommen nu sciencefiction, ja wanneer? Ik denk dat we op dit moment op zo’n draaipunt in de menselijke geschiedenis zijn aangekomen. Grote denkers, die overigens ook buitengewoon agressieve ideeën kunnen hebben, kunnen als ze over veel geld beschikken gebruik maken van nieuwe en zeer gevaarlijke ontwikkelingen op het schemerige gebied dat zich afspeelt tussen geneeskunde en alles wat in biologische zin kunstmatig kan worden ontwikkeld. Wereldwijd worden daar proeven mee genomen die soms, al dan niet bedoeld op een gruwelijke manier misgaan, maar dat weten we niet en dat krijgen we ook nooit te weten.

Dan begint in mijn hoofd de sciencefictionschrijver een plannetje voor een boosaardig verhaal te verschijnen. Ik hoef er niet eens over na te denken, het komt vanzelf. Ik denk dan aan een verhaal dat ik hoorde vertellen door Judy Mikovits een Amerikaanse wetenschappelijke onderzoekster op het gebied van virussen en microbiologie in het algemeen. Op een dag was er een filmpje op YouTube en dat filmpje heette Pandemic Movie. Het filmpje heeft er maar een paar dagen gestaan voor de YouTube mensen het verwijderden. We mochten dat dus blijkbaar niet weten. In het filmpje vertelde deze mevrouw aan de interviewer dat het heel eenvoudig is om een dodelijk virus te maken. Ze vertelde van de technieken die er tegenwoordig zijn om virussen te veranderen en niet alleen virussen natuurlijk. Met een techniek die Crispr Cas 9 heet kan er uiterst nauwkeurig in ons erfmateriaal DNA worden geknipt en gewijzigd evenals in ons RNA, het zogenaamde messenger eiwit. Tja, dat is soms even schrikken, vooral als zo iemand dan ook nog een heel schrijnend voorbeeld vertelt. Ze zei: ‘het Ebolavirus was oorspronkelijk een virus dat alleen bij dieren voorkwam. We wilden weten hoe het kon veranderen zodat het ook op mensen kon overgaan. De bedoeling was dat het een heel mild virus zou zijn.’

Ik moet zeggen dat ik met rode oortjes zat te kijken en te luisteren toen ze vertelde dat het gelukt was. Dat hebben we trouwens gemerkt toen in West Afrika de menselijke Ebola uitbraak duizenden levens eiste van de arme onschuldige bevolking. Ach ja, men had niet gedacht dat het virus zo agressief zou worden. Later zag ik een filmpje met een andere wetenschapper die onder ede in een rechtbank doodleuk zat te verklaren dat er door abortussen verkregen menselijke embryo’s worden gebruikt om DNA sequenties te winnen waarmee ook dierlijke virussen zo veranderd kunnen worden dat ze toegang krijgen tot de mens. Met andere woorden, onschuldige virusjes kunnen door de tegenwoordige “monteurs” veranderd worden in levensgevaarlijke bedreigingen voor de mensheid.

Is dit nou sciencefiction? Bijna niet meer zou ik zeggen. De Groningse onderzoeker Ben Feringa kreeg de Nobelprijs voor chemie toen hij een voertuigje had weten te maken dat uit slechts enkele moleculen bestaat en dat op afstand kan worden bestuurd. Dat heet nanotechnologie. Stel je dus voor dat je een aantal van die karretjes krijgt ingespoten, want ze zijn zo klein dat ze gemakkelijk door de allerdunste injectienaald kunnen. Die karretjes kunnen natuurlijk iets vervoeren, daar zijn het karretjes voor. Wat kun je er zoal in vervoeren. Bijvoorbeeld middelen die gevaarlijke kankercellen doden. Normaal gesproken zijn middelen die kankercellen doden ook heel giftige chemotherapie. Maar stel nou dat je die uiterst giftige middelen heel precies in die kankercellen kunt afleveren, dan heb je om te beginnen al veel minder nodig en elk schot is raak en de rest van het lichaam hoeft geen last te hebben van die giftige chemomiddelen. Mooi hè? Ben Feringa stond het toen allemaal stralend te vertellen.

Maar ja, weet je, met een mes kun je een boterham snijden en smeren, maar je kunt er ook iemand mee vermoorden. En dat karretje dan, wie brengt het binnen en in welk pakhuis is de lading erop gelegd en waar moet die lading in het lichaam worden afgeleverd? In mijn ingewanden? in mijn spieren? in mijn longen? Of misschien in mijn hersenen? Of heeft de lading van het karretje misschien twee of meer bestemmingen? En hoe weet ik nou precies wat er allemaal de bedoeling is van die lading op dat karretje. Hoe kan ik zeker weten dat de lading van zo’n karretje dat bijvoorbeeld in een vaccin kan worden ingespoten niet verslavend is, dat ik voor de rest van mijn leven steeds weer karretjes met een nieuwe lading nodig heb omdat anders van allerlei dingen niet meer goed gaan. Of, erger nog, misschien kun je op die karretjes wel stoffen vervoeren die heel onschuldig zijn, maar die na een tijd in mijn lichaam te hebben gebivakkeerd veranderen in een stofje dat maakt dat ik op een ochtend gewoon niet meer wakker wordt. Ja, nu kan dat natuurlijk nog niet… of…dat weten we eigenlijk niet. Het enige wat we weten is dat we niet precies weten wat we ingespoten krijgen als we toestaan dat er iets in ons lichaam wordt ingespoten.

Eigenlijk heb ik bij deze zeer nabije vorm van sciencefiction al moeite de injectie te vertrouwen die de arts mij geeft. Die brave arts kan namelijk onmogelijk weten wat er in het echt allemaal op die karretjes is geladen.

Maar is er dan belang bij om een beetje te foezelen met de inhoud van die karretjes? We mogen er toch hopelijk op vertrouwen dat de farmaceutische industrie alleen maar dingen maakt waarvan we beter worden?

Ik wil er maar één ding over zeggen: de fabricage en verkoop is een miljardenindustrie. Het enige wat er gedaan moet worden om succesvol te zijn is nieuws verspreiden over een gevaarlijk virus, waardoor iedereen die er niets van snapt – en dat zijn bijna alle mensen – doodsbang wordt en heilig gelooft dat alleen dat vaccin redding kan brengen. En dan? Worden we dan op de heel lange duur misschien brave, makke schapen die gemakkelijk elke gewenste kant op te sturen zijn. Is dit nou sciencefiction?

Ik ben er niet zeker van.

Dilemma?

Ja, wat nu als je heel langzaam in de gaten krijgt – je wilde dat natuurlijk nooit geloven, niet dat het zo erg was in elk geval – maar dat je merkt dat er aan bijna alles wat met geneesmiddelen te maken heeft eigenlijk iets niet  lijkt te deugen. Natuurlijk aarzel je, zeker in het begin. Stel maar dat je bijvoorbeeld een of twee producten van de farmaceutische industrie al jaren gebruikt. Je hebt bijvoorbeeld een verhoogde bloeddruk. Die heb je waarschijnlijk al jaren, maar nu vond je huisarts dat er eindelijk maar eens iets aan gedaan moest worden.

‘Laten we maar eens beginnen met een Bètablokker,’ zei hij, ‘daarvan gaat je hart wat rustiger kloppen.’ Je huisarts vond – en daar was je het wel mee eens – dat je zelfs op je oude dag nogal tamelijk… ja hoe zei hij dat ook alweer.. o ja, tamelijk temperamentvol was. Opgewonden standje af en toe. Dat was ook zo, maar van de Bètablokker bleek je tamelijk moe te worden. ‘Nou, weet je wat,’ zei de huisarts, ‘dan schrijf ik je een ACE-remmer voor, daardoor wordt de werking van een stofje in je lichaam dat de bloedvaten vernauwd afgeremd, angiotensine heet dat stofje. Je kunt soms een beetje last hebben van kriebelhoest,’ zei de huisarts nog. Nou, dat klopte ook geweldig, want na een dag of drie bijna onafgebroken hoesten was je er helemaal klaar mee. ‘Daar hebben we ook nog wel een slimmigheidje voor,’ zei de huisarts, die inderdaad niet voor één gat te vangen was. ‘Ik schrijf je wat codeïne voor, dat onderdrukt de hoestprikkel, zodat je je ACE-remmer tenminste kunt blijven gebruiken.’ Goed idee bleek al snel, want met een pilletje codeïne in de ochtend hoestte je de hele dag niet. Voor de nacht moest je er dan wel soms nog een nemen, want anders sliep je niet van dat voortdurende gehoest.

De eerste dagen leken een verademing. De bloeddruk daalde en er werd niet meer gehoest. Prachtig. Alleen was er een probleem dat je nooit eerder was tegen gekomen. Je hele leven lang was je gemakkelijk, soms zelfs twee keer per dag naar de wc gegaan. Nu leek het wel alsof de darminhoud plotseling veranderd was in stopverf… Laxeren dan maar? Nog maar een pil erbij voor je slapen ging? Eerlijk gezegd had je daar nou niet zoveel zin in. Begrijpelijk hoopte je maar, toen je het aan de huisarts meldde, een natuurlijke functie die altijd goed was geweest en die bedorven werd door de medicijnen? Dat moest toch anders kunnen.

Dat vond je huisarts gelukkig ook. Hij zei: ‘Ik schrijf je Hydrochloorthiazide en Nifedipine voor. De nifedipine is ook een calcium antagonist – dan worden je bloedvaten wat soepeler en de hydrochloorthiazide drijft wat extra vocht af. Een mooie combinatie. Je gebruikt die pilletjes al jaren trouw elke morgen. De bloeddruk bleef redelijk, niet idioot laag, maar goed genoeg, vond je huisarts gelukkig ook . Eigenlijk was je heel tevreden, maar ja…

Voor de aardigheid dacht je laatst laat ik eens kijken of die pillen van mij soms ook bijwerkingen hebben. Nou ja, alle pillen die door de farmaceutische industrie geleverd worden hebben bijwerkingen, maar met deze combinatie dacht je niets te hebben gemerkt. Wat blijkt? Een van de bijwerkingen van hydrochloorthiazide is dat zich huidkankers kunnen ontwikkelen. Een week of drie geleden heb je net twee kleine basaalcelcarcinomen door de plastische chirurg uit je gezicht laten snijden. Achteraf gezien heb je dat wel vaker gehad. Het zijn geen gevaarlijke uitzaaiende kankers, maar vervelend is het wel. Ja, en toen dacht je aan de Nifedipine die de vaatwanden wat soepeler moet maken. En meteen dacht je toen aan dat aneurysma, dat ballonnetje dat zich gevormd heeft in de grote slagader in je buik en je dacht: tjee, dat moet toch niet al te soepel worden daar, want als het ballonnetje knapt dan gaat bij mij waarschijnlijk het licht uit. Einde voorstelling.

Wat te doen? Je weet eigenlijk niet zo goed meer wat het beste is. Misschien toch maar eens bij de natuurlijke alternatieven kijken om de bloeddruk naar beneden te krijgen? Maar dat zijn therapieën waarvan elke reguliere arts zal zeggen dat het levensgevaarlijk is. Soms is er toch maar moeilijk onderscheid te maken tussen wat wordt voorgeschreven en wat goed en veilig is.

Nu hoorde ik laatst iemand zeggen dat veel knoflook eten ook heel goed helpt tegen een hoge bloeddruk. Misschien is dat wel zo. Als je veel knoflook gebruikt hoef je in ieder geval niet zelf na te denken over anderhalve meter afstand houden. Daar letten alle anderen dan wel op.

Dick Bijl


Dit artikel over Dr. Dick Bijl heb ik overgenomen uit Het Reformatorisch Dagblad

Zijn kritische houding ten opzichte van de farmaceutische industrie kostte dr. Dick Bijl zijn functie als hoofdredacteur van het Geneesmiddelenbulletin. Hij zet zijn strijd voort als zelfstandig publicist en voorzitter van de International Society of Drug Bulletins. „Het is toch te gek dat jaar na jaar middelen worden verstrekt of toegelaten die meer kwaad dan goed doen.”

Meer dan tien jaar was Dick Bijl als hoofdredacteur het gezicht van het Geneesmiddelenbulletin. Het blad werd in 1967 door de overheid opgericht. Doelstelling was het onpartijdig informeren van artsen, apothekers en patiënten over de werking van geneesmiddelen. Bijl gaf serieus invulling aan die opdracht, wat voornamelijk kritische artikelen opleverde. De meeste nieuwe medicamenten voegen weinig tot niets toe. Vaak doen ze zelfs meer kwaad dan goed.

De farmaceutische industrie werd niet vrolijk van de pennenvruchten van Bijl. Ook vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nam de druk op de hoofdredacteur van het Geneesmiddelenbulletin toe. Dusdanig dat Bijl vorig jaar besloot de handdoek in de ring te gooien. Niet alleen medisch specialisten, maar ook ambtenaren en bewindslieden laten zich naar zijn mening voor de kar van de farmaceutische industrie spannen. Een sector die niet primair gericht is op het genezen van patiënten, maar op het genereren van geld voor de aandeelhouders.

Topinternist Marcel Levi sprak in een column voor Medisch Contact over farmawoekeraars. Terecht?

„Absoluut. Nicholas Freudenberg, hoogleraar sociale epidemiologie in New York, plaatst de farmaceutische industrie in het rijtje van producenten van tabak, alcohol, voedingsmiddelen, wapens en auto’s. Ze maken allemaal gebruik van dezelfde strategieën, waarbij winstbejag centraal staat. Ik weet me in mijn opvattingen ook gesteund door de Deense hoogleraar Peter Gøtzsche. Zijn boek ”Dodelijke medicijnen en georganiseerde misdaad” had ik zelf geschreven kunnen hebben.”

Vroeger maakte de apotheker op verzoek van de arts medicijnen. Ging het mis toen de vervaardiging van geneesmiddelen uitgroeide tot een industrie?

„Voor een deel. Een factor van nog grotere betekenis is de opkomst van het neoliberalisme, waardoor medicijnen nu als een doorsneeproduct worden gezien. De affaire rond het slaapmiddel Softenon, dat bij gebruik door zwangere vrouwen ernstige afwijkingen bij het ongeboren kind gaf, vormde de aanleiding om het toezicht op geneesmiddelen te verscherpen. Er zijn registratieautoriteiten en bureaus voor bijwerkingen in het leven geroepen. Die hebben aanvankelijk succes gehad, maar in de loop der jaren werd de invloed van de industrie in al die autoriteiten dermate groot dat er van onafhankelijkheid geen sprake meer is. De fabrikanten betalen forse sommen om hun middelen geregistreerd te krijgen. Die bedragen vormen ruim driekwart van de inkomsten van de registratieautoriteiten. Die zijn daardoor financieel afhankelijk van de farmaceutische industrie.

Voor de fabrikanten is niet de werking van een middel bepalend, maar de verwachte winstgevendheid. Je ziet dat heel duidelijk bij de zogeheten me-too-preparaten, varianten op bestaande middelen. We hebben meer dan twintig antidepressiva, meer dan twintig antipsychotica en ga zo maar door. In werking verschillen ze nauwelijks van elkaar, maar elk nieuw middel wordt als innovatief en tegen een hoge prijs in de markt gezet. De introductie van geneesmiddelen is één groot marketing- en reclamegebeuren geworden.”

Hoe komt het dat specialisten dit niet doorzien of niet willen zien?

„Door de belangenverstrengeling tussen de universitaire medische centra en de farmaceutische industrie. Hoogleraren zijn betaald adviseur van de industrie, doen onderzoek in samenwerking met de industrie en organiseren nascholing die wordt bekostigd door de industrie. Ze zeggen dat daar niet aan valt te ontkomen. Dezelfde houding zie je bij overheden. De wettelijke regelgeving komt tegemoet aan de wens van de fabrikanten. De lobby van de farmaceutische industrie is geweldig machtig.”

Prof. Jim van Os onderschrijft uw kritiek en werd desondanks een toonaangevend hoogleraar in de psychiatrische epidemiologie.

„Zeker, zo zijn er meer voorbeelden te noemen, maar het zijn de uitzonderingen die de regel bevestigen. Ik heb grote waardering voor deze mensen, die tegen de stroom in durven te roeien. Je zou ook van de Consumentenbond iets mogen verwachten op dit gebied, maar daar zie ik weinig van.”

Waaraan moet een geneesmiddel in uw optiek voldoen?

„Het criterium is nu dat er een statistisch significant verschil moet zijn met een placebo, een nepmiddel. Dat verschil is meestal vooral rekenkundig. Illustratief zijn de nieuwe, peperdure middelen tegen kanker. Onderzoek laat zien dat ze de tumor iets verkleinen, maar dat is voor de patiënt niet zo relevant. De vraag is of hij er langer door leeft en hoe hij die extra tijd doorbrengt: in een redelijke conditie of doodziek door de bijwerkingen van het medicijn. Het overgrote deel van deze middelen voegt vrijwel niets toe. Mensen wordt valse hoop geboden en er gaat ontzettend veel geld mee verloren.

Het slechtst scoren de psychofarmaca, een groep middelen waarover ik veel heb geschreven. Neem antidepressiva. Die mogen in de handel worden gebracht als ze bij patiënten een aantoonbare verbetering van minimaal één punt op de Hamilton Depression Rating Scale geven. Die schaal loopt van 0 tot 52. Geen arts en geen patiënt kan het verschil van één punt waarnemen. Naar mijn mening moet de vraag niet zijn of het effect van een middel statistisch significant is, maar of het klinisch relevant is. De patiënt moet er zich beter door voelen. Als we dat criterium gaan hanteren, kan het overgrote deel van de geneesmiddelen uit de handel worden genomen. Dat levert een enorme besparing op en het voorkomt sterfte en gezondheidsschade door bijwerkingen.”

Op welke schaal speelt dat probleem?

„In een EU-rapport van enkele jaren geleden werd het aantal doden door bijwerkingen van medicijnen geschat op 200.000 per jaar. Alleen in de Europese Unie. Je moet dan denken aan hartinfarcten, beroertes en bloedingen ten gevolge van medicatie. Ik denk dat het een rooskleurige schatting is. Artsen leggen bij een overlijden lang niet altijd een relatie met de medicijnen die de patiënt gebruikte. Nog kwalijker is dat middelen met zeer ernstige aangetoonde bijwerkingen soms nog jaren op de markt kunnen blijven. In het geval van de pijnstiller Vioxx heeft dat naar schatting 120.000 doden door hartinfarcten opgeleverd.

Artsen horen bijwerkingen van een medicament te melden, in Nederland bij het bijwerkingencentrum Lareb. Dat is een nogal omslachtig gebeuren, waardoor het lang niet altijd gebeurt. Tot enkele jaren geleden was de website van Lareb heel transparant. Je kon bijvoorbeeld precies zien hoeveel mensen er waren overleden aan het gebruik van NOAC’s, een nieuw soort antistollingsmiddelen. Die informatie is van de site gehaald, ongetwijfeld onder druk van de fabrikanten. De sterfte door bijwerkingen van een medicijn is bedrijfsgeheim geworden.”

Verzwijgen fabrikanten bewust de risico’s?

„Dat is geen vraag. Ongunstige onderzoeksgegevens worden achtergehouden, rapporten met negatieve uitkomsten worden niet openbaar gemaakt. Zo verzweeg GlaxoSmithKline dat antidepressiva bij kinderen niet werkten en zelfs suïcidaliteit veroorzaakten. Bij een aantal farmaceutische bedrijven staan mensen op de loonlijst die in het geval van een veroordeling na een claim de gevangenis in gaan. Dat is hun functie. Dr. Joel Lexchin, hoogleraar in Toronto en een autoriteit op het gebied van geneesmiddelen, onthulde dat op een symposium ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het Geneesmiddelenbulletin. Meestal wordt er bij claims een financiële schikking getroffen, met enorme bedragen. Dat gebeurt steeds vaker, vooral in Amerika. Daar worden wekelijks processen tegen fabrikanten van geneesmiddelen gevoerd.”

Dat is toch moedgevend?

„Zeker, er zijn meer positieve zaken te melden. Frankrijk heeft La Revue Prescrire, een blad dat geneesmiddelen volstrekt onafhankelijk beoordeelt. Hetzelfde geldt voor het Duitse Arznei-Telegramm, de Canadese Therapeutics Letter en het Amerikaanse Worst Pills, Best Pills. Vergeleken met de vaak spijkerharde oordelen in deze bladen waren mijn artikelen nog redelijk vriendelijk van toon. Ik denk ook aan het Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) in Keulen en het Mario Negri Instituut in Milaan. Daar wordt onafhankelijk onderzoek naar geneesmiddelen verricht. De Europese Ombudsman heeft bedongen dat de EMA, het Europees Geneesmiddelbureau dat verantwoordelijk is voor de toelating van nieuwe geneesmiddelen, de zogenaamde clinical study reports van geneesmiddelenfabrikanten op zijn website moet zetten. Die bevatten alle onderzoeksgegevens. De beoordelingen van geneesmiddelen door het IQWiG zijn steevast veel minder gunstig dan die van de EMA. De mensen bij de EMA zijn onvoldoende getraind in het opsporen van methodologische tekortkomingen in de onderzoeksrapporten. Of het ontbreekt hun aan tijd om die grondig te lezen. Doe je dat wel, dan zie je allerlei tegenstrijdigheden.”

De minister van Volksgezondheid en zijn ambtenaren kunnen de verhalen van de onafhankelijke onderzoekscentra toch ook lezen?

„Natuurlijk. Ik denk dat het tevreden houden van de fabrikanten een bewuste beleidslijn is. De agressie waarmee ambtenaren van VWS het Geneesmiddelenbulletin bejegenden, valt niet alleen te verklaren uit onkunde, al speelt het gebrek aan kennis wel mee. Ik heb 22 jaar dágelijks rapporten over geneesmiddelenonderzoek gelezen. Toch kostte het ook mij een paar jaar eer ik in de gaten kreeg dat er door de farmaceutische industrie structureel wordt gesjoemeld met gegevens. Ook Kamerleden laten zich heel gemakkelijk een oor aannaaien. Je kunt hun gedegen rapporten toesturen, maar als ze die niet begrijpen, heeft het weinig zin. Het interpreteren van geneesmiddelenonderzoek is zelfs voor artsen heel lastig. Het is een complexe materie.”

Je zou in ieder geval van de verzekeraars weerwerk mogen verwachten.

„Je moet de macht van de verzekeraars niet overschatten. Middelen die zijn toegelaten, mogen door artsen worden voorgeschreven. Daar kan een verzekeraar weinig tegen doen. We hebben de gekke situatie gehad met methylfenidaat, een middel tegen ADHD. In Europa is dat afgekeurd als geneesmiddel voor volwassenen, maar omdat het in de handel was voor kinderen, konden psychiaters het voor volwassenen gewoon voorschrijven. Het werd keurig afgeleverd door apothekers en vergoed door de zorgverzekeraars.”

Hoe beoordeelt u de geheime prijsafspraken die de overheid nu soms met fabrikanten maakt om extreme prijzen te drukken?

„Ik vind dat niet kunnen. Er moet een democratische controle zijn. Bovendien toonde La Revue Prescrire aan dat het merendeel van die peperdure geneesmiddelen vrijwel niets toevoegt, terwijl ze wel ernstige bijwerkingen hebben.”

Verwacht u ooit een keer ten goede?

„Die zal moeten komen van de politiek en de overheden, in Europees verband. Die moeten ervoor zorgen dat de regels voor de introductie van nieuwe geneesmiddelen veel strenger worden. In januari heb ik een voordracht gegeven in het Europees Parlement. Daarbij was ook de vicevoorzitter van de EMA aanwezig. Die gaf toe dat hij momenteel niet de mogelijkheden heeft om discutabele geneesmiddelen te weren. De situatie wordt alleen maar zorgelijker door ”adaptive licensing”, waarbij geneesmiddelen versneld worden toegelaten om een deel van de onderzoeksgegevens in de praktijk te kunnen verzamelen. Patiënten worden zo tot proefkonijnen gemaakt. Dat kán niet. De politiek móét ingrijpen. Het is toch te gek dat er jaar na jaar middelen worden verstrekt of toegelaten die meer kwaad dan goed doen.”

Bent u gefrustreerd door de reden van uw vertrek bij het Geneesmiddelenbulletin?

„Dat is niet het juiste woord. Ik vond het weinig zinvol om daar op deze wijze verder te gaan. Nu heb ik de handen vrij om te publiceren wat naar mijn overtuiging gepubliceerd moet worden. Patiënten moeten weten wat ze slikken. Deze week verscheen mijn boek ”Het pillenprobleem” en ik heb nog voldoende stof voor een paar andere boeken. Hopelijk worden mensen door dit soort publicaties wat kritischer. Veel klachten die ze hebben, zouden goed het gevolg kunnen zijn van de pillen die ze slikken.”

Dr. Dick Bijl

Dick Bijl (1956) specialiseerde zich na zijn medische opleiding tot huisarts en epidemioloog. Van 1987 tot 2003 was hij werkzaam als huisarts en onderzoeker. In 2006 promoveerde hij op een dissertatie over depressie bij ouderen in de huisartsenpraktijk. In 1995 trad hij bij het onafhankelijke Geneesmiddelenbulletin aan als redacteur, tien jaar later werd hij benoemd tot hoofdredacteur. In 2017 zag hij zich onder druk van het ministerie van VWS gedwongen deze functie neer te leggen. Als zelfstandig ondernemer geeft hij nu lezingen over de (vermeende) werking van geneesmiddelen en publiceert hij over dit onderwerp. In 2016 werd Bijl verkozen tot president van de International Society of Drug Bulletins (ISDB). Deze week verscheen zijn boek ”Het pillenprobleem. Waarom we zoveel medicijnen gebruiken die niet helpen en niet werken” (uitg. AUP, Amsterdam; 152 blz.; € 14,99).

Goed Nieuws?

Het hangt ervan af bij welke kant je je thuis voelt denk ik. Vanaf het begin van de coronacrisis klinkt de roep om een vaccin. Dat zou ons allemaal de zo broodnodige bescherming bieden tegen de door velen nog steeds als levensgevaarlijk beoordeelde ziekte. Ik kan mij dat ook wel voorstellen. Als een dierbaar familielid aan dat virus bezweken is dan ervaar je dat zeker zo. Mocht je er anders over denken dan zullen alle nieuwsbronnen in hun officiële berichtgeving duidelijk maken dat er met corona niet te spotten valt.

Nu is er bij onze zuiderburen toch iets aan het gebeuren dat de meningen betreffende de absolute noodzaak van een vaccin wel eens zou kunnen doen kenteren. Wat is er aan de hand? Wel dit: In België doet men onderzoek naar de antistoffen tegen het coronavirus bij mensen die met het virus besmet zijn geweest. Normaal is het zo, dat wanneer je bijvoorbeeld als kind mazelen echt hebt gehad, dat je die ziekte dan je hele leven niet meer kunt krijgen vanwege de antistoffen die je lichaam heeft gevormd tijdens de ziekteperiode. In het begin van de coronaperiode hadden de Wetenschappers nog het idee dat er goepsimmuniteit zou ontstaan doordat gezonde mensen na besmetting antistoffen zouden maken die hen voortaan zouden beschermen. Nu begint in het Belgische onderzoek echter duidelijk te worden dat in dit geval die antistoffen tegen dit virus langzaam verdwijnen. Dus ook bij mensen die met corona besmet zijn geweest wordt al een afname van de antistoffen gemeten. Vlak na de besmetting bleek nog ruim zeven procent antistoffen te bezitten, terwijl nu het vervolgonderzoek bij de zelfde groep mensen nog maar vijf en een half procent antistoffen blijkt te bezitten. Die zo broodnodige en zeer gewenste antistoffen tegen dit virus verdwijnen dus spoorloos.

Waarom noem ik dit nu goed nieuws met een vraagteken? Het echt zelf doormaken van een ziekte geeft een betere immuniteit tegen een volgende besmetting dan een vaccin. Dat is al jaren bekend. Maar nu blijkt dat de immuniteit tegen dit coronavirus alweer afneemt bij mensen die de besmetting echt hebben doorgemaakt, wat kan dan in vredesnaam het nut nog zijn van het vaccin waar zo hard aan gewerkt wordt en waarmee sowieso al een minder sterke immuniteit wordt veroorzaakt? Ik denk – ik zeg dus niet dat het zo is, maar dat ik het denk – dat als de immuniteit na het werkelijk doormaken van de ziekte zo snel verdwijnt, dat dan het effect van een vaccin veel en veel geringer zal zijn. Ik denk dus – heel eigenwijs, maar dat ben ik nu eenmaal – dat het hele gedoe met dat vaccin weinig gezondheidswinst zal opleveren.

Nou ja, geen nood, misschien bedenken de fanatieke voorstanders van het vaccin dan wel dat vaccineren het beste helpt als je gewoon elke maand even een prik komt halen.

Nu ik erover nadenk….dan valt er tenminste echt iets aan te verdienen.