Climatgate

Altijd weer vind ik het nodig om de geldende en door de hele goegemeente mee gebrulde opinie kritisch tegen het licht te houden. Hier is dan een artikel dat mij daarbij aanzienlijk helpt. Dat hele opgeblazen klimaatverhaal heb ik van meet af aan gezien als een verdienmodel van een club handige zakenmensen. Eerlijk gezegd twijfelde ik wel hoor, want er zaten zoveel grote namen tussen. Zoals echter vaak gebeurt – hebben we in de afgelopen corona periode pijnlijk kunnen vaststellen – is dat de mensen die het gezag over ons vertegenwoordigen heel vaak keurig in de rij lopen wanneer het om goed georganiseerde internationale hoaxes gaat. Onderstaand artikel komt van een bron die de titel Moreel Kompas draagt.

Standaardverhaal
“Over de hele wereld zien we hittegolven, droogtes, bosbranden, overstromingen en andere extreme meteorologische gebeurtenissen, stijgende zeespiegels, verspreiding van ziektes en andere problemen die alleen maar een voorspelling zijn van veel erger.” Deze quote van Paus Franciscus uit 2019, vat zo’n beetje het huidige standaardverhaal over klimaatverandering samen. Maar klopt dat verhaal wel?

Realiteit
CLINTEL presenteert als antwoord op die vraag het rapport Klimaatverandering: is het wel zo erg?  In deze wetenschappelijke studie geschreven door Indur M. Goklany worden allerlei indicatoren wetenschappelijk getoetst aan het standaardverhaal. Het is een brede en systematische bespreking van empirische trends en statistisch materiaal over zaken als weersextremen, bosbranden, drinkwater, infectieziektes en indicatoren van welzijn en welvaart. Goklany is onafhankelijk wetenschapper en auteur. Hij was lid van de Amerikaanse delegatie die het IPCC oprichtte en hielp mee het First Assessment Report te ontwikkelen. Hij publiceerde in 2007 het boek The Improving State of the World: Why We’re Living Longer, Healthier, More Comfortable Lives on a Cleaner Planet.

Geen dystopie
De resultaten van Goklany halen de heersende dystopische verhalen punt voor punt onderuit. Een aantal voorbeelden: sinds 1920 is het aantal dodelijke slachtoffers door extreem weer met 99% afgenomen; cyclonen, tornado’s, overstromingen en droogtes zijn niet erger geworden; economische verliezen ten gevolge van extreme weersomstandigheden zijn gedaald; bosbranden zijn minder omvangrijk dan vroeger; de graanopbrengsten en voedselvoorraden zijn toegenomen en kustmarges en stranden zijn niet kleiner geworden.

Aarde wordt groener
Goklany concludeert dat terwijl de uitstoot van CO2 sinds het begin van de Industriële Revolutie is toegenomen, vrijwel elke meetbare en belangrijke objectieve indicator van het menselijk welzijn vooruit is gegaan: de levensverwachting en inkomensniveaus zijn verbeterd; de armoede is afgenomen; mensen leven langer en gezonder en de menselijke ontwikkelingsindex is bijna overal vooruitgegaan. Daar komt nog eens bij, dat de aarde door de toename van CO2 in de atmosfeer aantoonbaar groener en productiever is geworden.

Mogelijk is het klimaat warmer geworden, maar:

  • De meeste weersextremen zijn niet extremer geworden en de gevolgen van weersextremen zijn niet dodelijker of schadelijker.
  • Empirisch onderzoek spreekt tegen dat toename van CO2 het welzijn beperkt.  De facto is het menselijk welzijn nog nooit zo hoog geweest.
  • De mogelijke schade van global warming aan ecosystemen wordt ruimschoots gecompenseerd door de toename van de agrarische productiviteit door technieken gebaseerd op fossiele brandstoffen. Dit faciliteert een kleiner ruimtebeslag. Hierdoor is het verlies aan habitat gestopt en zelfs omgedraaid. 
GECLAIMDE GEVOLGEN WAT WERKELIJK GEBEURT
De beschikbaarheid van water neemt af Ondanks de grotere bevolkingsdruk is de beschikbaarheid van water verbeterd 
Extreem weer maakt meer dodelijke slachtoffers Niet waar. Sinds 1920 is het aantal dodelijke slachtoffers door extreem weer met 99% afgenomen 
Meer mensen overlijden door hitte Minder mensen overlijden door hitte. Het aantal doden door kou is ongeveer vijftien keer zo groot als het aantal slachtoffers van hitte. Juist daarom zou opwarming sterfte moeten tegengaan 
De economische gevolgen van extreem weer nemen toe Niet waar
De sterfte door klimaatgevoelige ziektes, zoals malaria en diarree, neemt toe Niet waar. De sterfte door malaria is sinds 1900 met 96% afgeno-men. De voor leeftijd gecorrigeerde sterfte door diarree is sinds 1990 met 56% afgenomen 
Honger neemt toeNiet waar. Ondanks een bevolkingsgroei van 250% sinds 1961 is de fractie mensen met honger afgenomen 
Het BNP per capita neemt af Armoede neemt toe Niet waar. Ondanks een verzesvoudiging van CO2 sinds 1950 is het BNP per inwoner verviervoudigd 
Armoede neemt toe Niet waar. Het deel van de wereldbevolking dat leeft onder de armoedegrens is afgenomen dankzij een veertien keer hoger BNP per capita sinds 1820 
De levensverwachting neemt afNiet waar. De mondiale levensverwachting is meer dan verdubbeld sinds het begin van de industrialisatie 
De gezondheidszorg lijdt eronder Niet waar. De voor gezondheid gecorrigeerde levensverwachting is toegenomen, samen met economische ontwikkeling en energieverbruik 
De Human Development Index (HDI) én de kwaliteit van het bestaan nemen af Niet waar. De HDI is toegenomen en de mensheid heeft betere toegang tot en gebruiken moderne voorzieningen als elektriciteit, internet en mobiele telefonie 
De ongelijkheid neemt toe De ongelijkheid is afgenomen in termen van inkomen, levensverwachting, HDI en toegang tot moderne voorzieningen 
Agrarische opbrengsten staan onder druk De aarde is groener en de agrarische productiviteit is toegenomen. Het verlies van ecosystemen is over zijn hoogtepunt heen dankzij de aanwending van technieken die fossiele brandstoffen gebruiken 
  • Wat de ongewenste ongelijkheid betreft – deze is afgenomen en blijft afnemen in termen van inkomen, levensverwachting, menselijke ontwikkeling en toegang tot moderne voorzieningen.
  • De schadelijke effecten van CO2 en fossiele brandstoffen worden meer dan gecompenseerd door veranderingen ten goede, die zich eveneens voordoen. 
  • Door fossiele brandstoffen heeft de bevolking kunnen groeien en is het gemiddelde welvaart verbeterd. De aarde is groener en de agrarische opbrengsten zijn groter. Daardoor is het verlies van habitat door menselijk gebruik gestopt, ondanks de bevolkingsgroei.

Volg de ontwikkelingen over climate gate op: www.clintel.nl
De volledige rapportage vindt u hier.

Zie ook:

 5 1

 564

Deel dit artikel:

Money is the root of all evil.

 Met Covid-19 centreert zich een eeuw van internationale misdaad van de cabal in “Eén Wereldregering Tirannie” Door Frontnieuws Na slechts drie maanden in functie was een profetische president John F. Kennedy zich volledig bewust van duistere krachten die rond hem en onze natie wervelden, stevig verankerd in de macht en een alarmerende bedreiging vormend voor de veiligheid en het welzijn van zowel Amerika’s laatste grote leider als onze democratische manier van leven:
“Het woord ‘geheimhouding’ zelf is weerzinwekkend in een vrije en open samenleving; en wij zijn als volk inherent en historisch gekant tegen geheime genootschappen, tegen geheime eden en geheime procedures. Wij hebben lang geleden besloten dat de gevaren van buitensporige en ongerechtvaardigde geheimhouding van pertinente feiten veel groter zijn dan de gevaren die worden aangevoerd om ze te rechtvaardigen. Zelfs vandaag de dag is het van weinig waarde om de dreiging van een gesloten samenleving tegen te gaan door haar willekeurige beperkingen na te bootsen. Zelfs vandaag de dag is het van weinig waarde om het voortbestaan van onze natie te garanderen als onze tradities niet samen met haar voortbestaan. En er bestaat een groot gevaar dat een aangekondigde behoefte aan meer veiligheid zal worden aangegrepen door hen die de betekenis ervan willen uitbreiden tot aan de grenzen van de officiële censuur en verhulling… Onze manier van leven ligt onder vuur. Zij die zichzelf tot onze vijand maken, rukken over de hele wereld op… Geen oorlog vormde ooit een grotere bedreiging voor onze veiligheid. Als u wacht op de constatering dat er duidelijk gevaar dreigt, dan kan ik alleen maar zeggen dat het gevaar nog nooit zo duidelijk en acuut is geweest… Want we worden in de hele wereld tegengewerkt door een monolithische en meedogenloze samenzwering die voornamelijk vertrouwt op heimelijke middelen om haar invloedssfeer uit te breiden – op infiltratie in plaats van invasie, op ondermijning in plaats van verkiezingen, op intimidatie in plaats van vrije keuze, op guerrilla’s ’s nachts in plaats van legers overdag. Het is een systeem dat enorme menselijke en materiële middelen heeft ingezet voor de opbouw van een hechte, uiterst efficiënte machine die militaire, diplomatieke, inlichtingen-, economische, wetenschappelijke en politieke operaties combineert. De voorbereidingen worden verborgen, niet gepubliceerd. Fouten worden begraven, niet gepubliceerd. Andersdenkenden worden tot zwijgen gebracht, niet geprezen. Geen besteding wordt in twijfel getrokken, geen gerucht wordt gedrukt, geen geheim wordt onthuld.” Een groot deel van het huidige probleem van de mensheid, waar we vandaag allemaal mee geconfronteerd worden, is het directe resultaat van het toestaan dat deze zelfde monolithische, onzichtbare schaduwregering, die Kennedy zo accuraat confronteerde in 1961, infiltreerde, infecteerde en bleef groeien gedurende de volgende zes decennia als de internationale criminele cabal van vandaag, die momenteel en schaamteloos opereert als de gekristalliseerde vijand van de gehele mensheid in 2021, verraderlijk haar onverzadigde macht en controle uitoefenend over de burgerbevolking van zowel de constitutionele republiek van de VS als de hele wereld, schrijft Joachim Hagopian. Maar Kennedy was lang niet de eerste president van de VS die de burgers waarschuwde voor het grote belang van de bescherming en vrijwaring van onze kostbare maar kwetsbare vrijheden. In 1912 zinspeelde toenmalig president Theodore Roosevelt al op deze zelfde ongrijpbare gevaarlijke vijand van het volk: “Achter de ogenschijnlijke regering troont een onzichtbare regering, die geen loyaliteit en verantwoordelijkheid jegens het volk kent. Deze onzichtbare regering vernietigen; de onzalige alliantie tussen corrupte zakenwereld en corrupte politiek verstoren is de eerste taak van het staatsmanschap van deze tijd.” Over drie maanden is het een volle eeuw geleden dat de toenmalige burgemeester van New York, John F. Hylan, scherpzinnig verklaarde: “De echte bedreiging van onze republiek is de onzichtbare regering, die als een reusachtige octopus haar slijmerige poten uitstrekt over onze steden, staten en natie… De kleine coterie van machtige internationale bankiers bestuurt de regering van de Verenigde Staten nagenoeg voor hun eigen egoïstische doeleinden. Ze controleren praktisch beide partijen, … en beheersen de meerderheid van de kranten en tijdschriften in dit land. Zij gebruiken de kolommen van deze kranten om ambtenaren die weigeren te doen wat de machtige corrupte kliekjes van de onzichtbare regering willen, tot onderwerping te dwingen of uit hun functie te verdrijven. Zij opereert onder dekking van een zelfgecreëerd scherm [en] grijpt onze uitvoerende ambtenaren, wetgevende lichamen, scholen, rechtbanken, kranten en elke instantie die is opgericht voor de bescherming van het publiek.” Blijkbaar voelde president Woodrow Wilson zich wanhopig bedrogen door diezelfde onzichtbare machthebbers, nadat hij de beruchte Federal Reserve Act van 1913 had ondertekend, die de geldvoorraad van Amerika in handen gaf van de particuliere Rothschild centrale banken: “We zijn een van de slechtst geregeerde, een van de meest volledig gecontroleerde en gedomineerde regeringen in de beschaafde wereld geworden – niet langer een regering van de vrije mening, niet langer een regering van overtuiging en de stem van de meerderheid, maar een regering van de mening en de dwang van kleine groepen dominante mannen… Sinds ik in de politiek zit, heb ik vooral de mening van mannen privé te horen gekregen. Sommige van de grootste mannen in de Verenigde Staten, op het gebied van handel en productie, zijn ergens bang voor. Zij weten dat er ergens een macht is die zo georganiseerd is, zo subtiel, zo waakzaam, zo in elkaar verweven, zo compleet, zo doordringend, dat zij beter niet boven hun adem kunnen spreken als zij die macht veroordelen.” De Federal Reserve Het was precies 108 jaar geleden op 23 december 1913, nadat de overgrote meerderheid van het Congres al naar huis was voor de feestdagen, dat de Federal Reserve Act er in het holst van de nacht doorheen werd geglipt, tot wet verheven in opdracht van de beruchte geheime 1910 Jekyll Island samenzwering tussen Rothschild, Rockefeller en JP Morgan bankiers, die een financiële staatsgreep beraamden waardoor het centrale bankkartel kon beginnen met het drukken van fiatvaluta uit het niets. Deze ongebreidelde monopolistische macht over Amerika’s geldvoorraad, uitsluitend verkregen door listige misleiding en manipulatie, is hoe de psychopathische elite goddeloze triljoenen heeft gestolen van het slecht geïnformeerde publiek. In datzelfde jaar, 1913, werd ook de Federal Income Tax Act erdoor gejast, waardoor Amerikanen op ongrondwettige wijze belastinggeld kwijtraakten om de oorlogsschulden uit het verleden af te betalen, die waren ontstaan door de oorlogen van de bankiers. De Amerikaanse burgers worden de rekening gepresenteerd voor rente over geld dat de banken niet eens bezitten. Deze frauduleuze zwendel werd genoemd door de industrieel Henry Ford: “Het is maar goed dat de mensen van de natie ons bank- en monetaire systeem niet begrijpen, want als ze dat wel deden, geloof ik dat er voor morgenochtend een revolutie zou zijn.” In diezelfde lijn was het president George H.W. Bush die in 1992 aan de aloude verslaggeefster van het Witte Huis, Sarah McClendon, toegaf: “Als de mensen er ooit achter komen wat we gedaan hebben, zullen ze ons opjagen en lynchen.” De huidige nep-coronavirus pandemie Eeuwenlang is het meer dan duidelijk geweest dat een betrekkelijk handjevol elitaire bloedlijn controleurs de lakens uitdelen op de planeet aarde, zich bezighouden met systematische verkrachting, plundering en grootschalige slachting van alle levensvormen, waaronder zowel mensen als natuurlijke hulpbronnen. Maar met de lancering door de poppenspelers in Wuhan China van hun valse Coronavirus pandemie uitbraak eind 2019, het veroorzaken van wereldwijde paniek gedurende 2020 gebaseerd op berekende leugen na leugen, was de eerste stap van hun lang voorbereide depopulatieplan voldoende voltooid. Met non-stop verplichte lockdowns en het gedwongen dragen van maskers die gedurende 2020 24/7 angstpornopropaganda in het steeds meer paranoïde publiek pompten, is de levensverwachting van de VS burgers van 2019 tot 2020 onlangs door de mainstream media gemeld als zijnde gedaald met een ongehoorde bijna twee jaar, de grootste daling in 75 jaar sinds WO II. Dan te beginnen met Trump’s “warp speed” vaccin levering waar hij tot op de dag van vandaag zo trots over opschept, is stap 2 van de ontvolkingsagenda van de elite; het genocidale biowapen dat na één jaar in werking te zijn geweest, tegen december 2021 de mensheid van haar eerste Dark Winter val-dood klif zal storten. Tot zover de grote leugen over het “afvlakken van de curve” in twee weken voor een weer normaal leven, of de onophoudelijke leugens over een totaal “veilig en effectief” niet-vaccin. Waar het op neerkomt is dat de controleurs van de aarde Big Pharma hebben gebruikt om wereldwijd bijna elke belangrijke politicus, regeringsdeskundige op het gebied van de volksgezondheid, de media en de technologiegigant om te kopen, om wat op weg is om de ergste en eerste wereldwijde genocide in de geschiedenis van de mensheid te plegen. Ondertussen zijn de echte deskundigen, eerstelijns artsen, verpleegkundigen, virologen, die met groot gevaar voor eigen leven, moedig het publiek hebben geïnformeerd, voorgelicht en gewaarschuwd over het Coronavirus hoax en het dodelijke gevaar dat uitgaat van experimentele niet-vaccins, het doelwit geworden van alomtegenwoordige censuur, intimidatie of erger. Tegelijkertijd blijkt het totale aantal menselijke sterfgevallen in 2020 wereldwijd als gevolg van Covid-19 weinig te verschillen van alle voorgaande jaren vóór Covid, anekdotisch ondersteund door eerlijke, moedige klokkenluidende begrafenisondernemers zoals John O’Looney uit het Verenigd Koninkrijk. Bovendien werd het bijna constante aantal griepdoden dat elk jaar regelmatig voorkomt, in 2020 gemakshalve ten onrechte toegeschreven aan het Covid-19 virus, en als gevolg daarvan bewijst de absurde veronderstelling dat het aantal griepdoden in 2020 vrijwel nul was, logischerwijs de pure absurditeit en flagrant valse onthulling dat de misdaad-clan de wereldbevolking heeft opgelicht met het door Gates-Fauci vooraf bedachte en gepatenteerde, nooit wetenschappelijk geïsoleerde of bewezen, vrijwel onschadelijke zogenaamde virus met een overlevingskans van 99,7%. Maar de Gates Foundation, de WHO, de Rockefeller Foundation en zijn NWO-creatie de Verenigde Naties die in de pas lopen met de Great Reset van het World Economic Forum ruiken allemaal massale bloedoffers en als roofzuchtige haaien richten zij hun vizier op hun langverwachte droom van één wereldbestuur. Om hen op het nippertje af te schrikken, is er juridische tegenwerking gekomen in de vorm van een 46 pagina’s tellende rechtszaak waarin de schuldigen worden beschuldigd van genocidale misdaden tegen de menselijkheid, die op 6 december 2021 is ingediend bij het Internationaal Strafhof. In de Verenigde Staten zijn er de laatste tijd ook bezwaren gerezen tegen de vaccinmandaten van bedrieglijke marionet Biden, waarbij verschillende federale rechters zich hebben uitgesproken tegen zijn ongrondwettelijke dictaten. Een jaar na de uitrol van de vaccins in combinatie met de wijdverspreide doodsprik-mandaten van 2021 waardoor miljoenen over de hele wereld, waaronder honderden gezonde jonge atleten, plotseling omvallen en massaal sterven, is de menselijke levensduur in 2021 snel aan het kelderen naar een veel lagere leeftijd van overlijden als nooit tevoren, dit alles door duivelse elitaire opzet. En in overeenstemming met de non-stop consequente misleiding, zijn de ongevaccineerden eruit gepikt, valselijk beschuldigd en tot zondebok gemaakt voor de verspreiding van het virus en de toename van het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen, en valselijk gehypothekeerd om booster prikken om de paar maanden te rechtvaardigen vanwege de nieuwste verwarde variant “golven” zoals delta en nu omicron, waarvan bekend is dat het zo mild is dat het sterftecijfer nul is. In het Westen zetten apartheidsregeringen met vaccinatiemandaten en -paspoorten de gevaccineerden tegenover de ongevaccineerden, en criminaliseren zij de doodsprik verzetsstrijders, van wie velen in 2022 zullen worden opgesloten in een concentratiekamp. Maar het georganiseerd verzet tegen de tirannie groeit. Maar nu wereldwijd de sterftecijfers stijgen in landen met de hoogste vaccinatiegraad – waaronder Israël, Gibraltar, Singapore, Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en Nederland – valt niet te ontkennen dat het de vaccinaties zijn die momenteel de meeste schade aanrichten, miljoenen gehypnotiseerde, gehersenspoelde normies die sterven aan bloedklonters, hartaanvallen, beroertes, kanker en gecompromitteerde auto-immuundeficiëntie die niet veel verschilt van Fauchi’s AIDS. Ondertussen zijn al diezelfde naties druk bezig Kerstmis en internationale vluchten te annuleren en weer rigide lockdowns en maskermandaat bevelen op te leggen… tot zover die “veilige en effectieve” dodelijke prikken. Het zijn de moedige andersdenkenden wereldwijd, miljarden van ons die weigeren te buigen, te zwichten en te sterven, die de lijn vasthouden door middel van actieve en vreedzame burgerlijke ongehoorzaamheid die het verschil zal uitmaken tussen bezwijken voor of verslaan van de Satanische vijandige krachten van het kwaad die uit zijn op onze vernietiging. Maar het is van het grootste belang om te erkennen dat er geen externe redder zal zijn om ons te redden van apocalyptisch onheil en somberheid anders dan de dappere zielen die samen hun vrije wil uitoefenen en die met succes de agenda van de criminele elite voor massale uitroeiing en totale slavernij zullen doorstaan. Na recentelijk zijn booster prik te hebben genomen, heeft Trump zijn ware gezicht laten zien als een uitverkochte Big Pharma cheerleader, door in het openbaar te verkondigen dat zijn misleide, overhaaste uitrol van experimentele vaccins “miljoenen levens heeft gered,” terwijl zijn weigering om op te komen voor medische vrijheid en soevereine vrijheid duidelijk riekt naar verraad jegens zijn loyale politieke basis. Het aanbieden van zijn lauwe, stilzwijgende afkeuring van gedwongen vaccinatie is op zijn best zwak. Evenzo hebben al die “hoop pushers”, die er zo zeker van waren dat hun held elke dag, week, maand en nu jaar terug kan komen, en die voortdurend hun doelpalen verzetten nadat ze het zo vaak bij het verkeerde eind hadden, zowel de mensheid als de op de wereld lettende, kwetsbare waarheidsbeweging een ernstige slechte dienst bewezen. Al veel te veel jaren beloven de trompetterende hoop influencers op het internet met duizenden volgers om achterover te leunen, de popcorn te pakken, en passief “op het plan te vertrouwen, bro, “terwijl hun geheime bronnen ons blijven verzekeren, dat al die duizenden niet geopenbaarde aanklachten tegen al die hooggeplaatste Amerikaanse verraders hun verdiende loon krijgen, met de complimenten van de militaire white hats, die in stilte de boosdoeners verantwoordelijk houden voor hun goddeloze zonden tijdens hun Gitmo militaire tribunalen en nog steeds geheime executies. De massa’s hebben geduldig, zelfgenoegzaam, wanhopig gewacht en gewacht en gewacht op enig echt solide bewijs, dat nooit lijkt te komen, dat de goeden eindelijk in actie komen om de dag te redden, en wat er over is van onze gehavende en gehavende constitutionele republiek van de VS te herstellen van een tragisch lot van totale ondergang, instorting en gecontroleerde sloop, om Amerika van binnenuit te vernietigen. Onze kans om assertief op te treden is snel aan het afnemen. Op dit punt hebben we het eindspel bereikt en het lijkt erop dat er geen redder zal zijn om ons te redden, niet Trump, noch zijn zogenaamde white hats, zelfs niet geavanceerde goedaardige ET’s, nee, het zal aan ons alleen zijn om samen te komen in solidariteit met Gods steun en leiding om op te staan tegen het kwaad, te vechten om de misstanden recht te zetten en onze goddelijke menselijke soort te behoeden voor volslagen decimering als een AI gecontroleerde, robotachtige transhumane cyborg hybride. Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.      

Het kan waarschijnlijk wèl, van die giftige spike eiwitten afkomen.

Dit artikel op Frontnieuws is misschien wel waarop we hebben zitten wachten. Het woord dat de Dikke Van Dale dit jaar is binnengekomen als woord van het jaar is PRIKSPIJT.
Uiteraard had ik daar zelf ook op gestemd, hoewel ik mij niet heb laten vaccineren. Er zijn echter vele mensen op een pijnlijke manier in aanraking gekomen met de negatieve gevolgen van de Cocid-19 vaccinaties die, ondanks dat de officiële media er nog steeds niets over zeggen, nu blijken voor heel veel mensen levensbedreigend te zijn. Daarom ben ik blij nu dit artikel te kunnen publiceren, waarin een veertiental methoden worden behandeld om van die gevaarlijke spike-eiwitten af te komen. Mensen van naam op het gebied van de geneeskunde zowel als de natuurgeneeskunde geven hier hun adviezen. Laat me duidelijk zijn. Natuurlijk is er geen garantie, maar die gaven de vaccinfabrikanten ook niet (of wist je dat niet?). Hoe dan ook, ik zie dit als het begin van de tegenaanval tegen de misdaad die het vaccineren is.

Nieuw bericht op Frontnieuws   Dringend: 14 eenvoudige manieren om te ontgiften na het vaccin Door Frontnieuws In verband gebracht met bloedstolsels, hersenmist, longontsteking en myocarditis, kan deze eenvoudige gids die u laat zien hoe u uw lichaam kunt reinigen van giftige spike-eiwitten, uw leven redden. Ik dring er op aan dat u het met spoed bekijkt, voordat het te laat is, schrijft Dr. Joseph Mercola. Heeft u COVID-19 gehad of een COVID-19 injectie gekregen? Dan heeft u waarschijnlijk gevaarlijke spike-eiwitten in uw lichaam circuleren. Hoewel spike-eiwit van nature voorkomt in SARS-CoV-2, ongeacht de variant, wordt het ook geproduceerd in uw lichaam wanneer u een COVID-19-prik krijgt. In zijn oorspronkelijke vorm in SARS-CoV-2 is het spike-eiwit verantwoordelijk voor de pathologieën van de virale infectie. In zijn wilde vorm is het bekend dat het de bloed-hersenbarrière opent, celschade (cytotoxiciteit) veroorzaakt en, zoals Dr. Robert Malone, de uitvinder van de mRNA en DNA-vaccin kernplatformtechnologie, zei in een commentaar op News Voice, “actief is in het manipuleren van de biologie van de cellen die de binnenkant van uw bloedvaten bekleden – vasculaire endotheelcellen, gedeeltelijk door zijn interactie met ACE2, dat het samentrekken van de bloedvaten, de bloeddruk en andere dingen regelt.” Er is ook gebleken dat het spike-eiwit alleen al voldoende is om ontstekingen en schade aan het vaatstelsel te veroorzaken, zelfs onafhankelijk van een virus. Nu heeft de World Council for Health (WCH), een wereldwijde coalitie van gezondheidsgerichte organisaties en maatschappelijke groeperingen die de kennis over de volksgezondheid willen verbreden, een spike-eiwit ontgiftingsgids uitgebracht, waarin eenvoudige stappen staan die u kunt nemen om mogelijk de effecten van giftig spike proteïne te verminderen. U kunt hun volledige gids met natuurlijke remedies, inclusief doseringen, hier bekijken. Waarom zou u een spike-eiwit detox overwegen? Spike-eiwitten kunnen in uw lichaam circuleren na een infectie of injectie, en schade veroorzaken aan cellen, weefsels en organen. “Spike-eiwit is een dodelijk eiwit,” zegt Dr. Peter McCullough, internist, cardioloog en opgeleid epidemioloog, in een video. Het kan ontstekingen en stollingen veroorzaken in elk weefsel waarin het zich ophoopt. Zo bleek uit de biodistributiestudie van Pfizer, die werd gebruikt om te bepalen waar de geïnjecteerde stoffen in het lichaam terechtkomen, dat het COVID spike-eiwit uit de injecties zich in “vrij hoge concentraties” ophoopte in de eierstokken. Verder bleek uit een Japanse biodistributiestudie voor de Pfizer’s prik dat vaccindeeltjes zich van de injectieplaats naar het bloed verplaatsen, waarna circulerende spike-eiwitten vrij zijn om zich door het hele lichaam te verplaatsen, inclusief naar de eierstokken, lever, neurologische weefsels en andere organen. WCH merkt het volgende op: “Het spike-eiwit van het virus is in verband gebracht met nadelige effecten, zoals: bloedstolsels, hersenmist, organiserende longontsteking en myocarditis. Het is waarschijnlijk verantwoordelijk voor veel van de bijwerkingen van Covid-19 [injectie] … Zelfs als u geen symptomen hebt gehad, positief bent getest op Covid-19, of nadelige bijwerkingen hebt ondervonden na een injectie, kunnen er nog steeds spike-eiwitten in uw lichaam aanwezig zijn. Om deze na de prik of een infectie op te ruimen, stellen artsen en holistische beoefenaars een paar eenvoudige handelingen voor. Er wordt gedacht dat het reinigen van het lichaam van spike-eiwitten … zo snel mogelijk na een infectie of een prik kan beschermen tegen schade van resterende of circulerende spike-eiwitten.” Spike-eiwit remmers en neutralisatoren Een groep internationale artsen en holistische beoefenaars die ervaring hebben met het helpen van mensen bij het herstel van COVID-19 en post-injectie ziekte hebben natuurlijke opties samengesteld om te helpen de spike-eiwit belasting van je lichaam te verminderen. De volgende zijn spike proteïne remmers, wat betekent dat ze de binding van het spike proteïne aan menselijke cellen remmen: Prunella vulgaris Dennennaalden Emodine Neem Extract van paardenbloemblad Ivermectine Ivermectine bijvoorbeeld bindt zich aan het SARS-CoV-2-spike-receptor-buigingsdomein dat aan ACE2 is gehecht, waardoor het vermogen van dit eiwit om zich aan het menselijke celmembraan te hechten, kan worden belemmerd. Zij stelden ook een lijst samen van spike-eiwitneutralisatoren, waardoor het geen verdere schade aan cellen kan toebrengen. Deze omvatten: N-acetylcysteïne (NAC) Glutathione Venkelthee Steranijsthee Dennennaald thee Sint-Janskruid Smeerwortel blad Vitamine C De plantaardige verbindingen in de bovenstaande tabel bevatten shikiminezuur, dat de vorming van bloedklonters kan tegengaan en enkele van de toxische effecten van het spike-eiwit kan verminderen. Nattokinase, een vorm van gefermenteerde soja, kan ook helpen om het ontstaan van bloedklonters te verminderen. Hoe beschermt u uw ACE2 receptoren en ontgift u IL-6 Het spike-eiwit hecht zich aan de ACE2-receptoren van uw cellen, waardoor de receptoren niet meer normaal functioneren. Deze blokkade kan de werking van weefsels veranderen en kan verantwoordelijk zijn voor het uitlokken van auto-immuunziekten of het veroorzaken van abnormale bloedingen of stollingen, waaronder door vaccinatie veroorzaakte trombotische trombocytopenie. Ivermectine, hydroxychloroquine (met zink), quercetine (met zink) en fisetine (een flavonoïde) zijn voorbeelden van stoffen die uw ACE2-receptoren op natuurlijke wijze kunnen beschermen.13 Ivermectine werkt in dit verband door zich te binden aan ACE2-receptoren, waardoor het spike-eiwit wordt tegengehouden. Interleukine 6 (IL-6) is een pro-inflammatoire cytokine die tot expressie komt na de injectie en waarvan de niveaus toenemen bij mensen met COVID-19. Het is om deze reden dat de Wereldgezondheidsorganisatie IL-6 remmers aanbeveelt voor mensen die ernstig ziek zijn van COVID-19. Er bestaan veel natuurlijke IL-6 remmers, of ontstekingsremmers, die nuttig kunnen zijn voor diegenen die willen ontgiften van COVID-19 of COVID-19 injecties: Boswellia serrata (gomhars) Extract van paardenbloemblad Zwarte komijn (Nigella sativa) Curcumine Krillolie en andere vetzuren Kaneel Fisetine Apigenine Quercetine Resveratrol Luteoline Vitamine D3 (met vitamine K) Zink Magnesium Jasmijn thee Kruiden Laurierbladeren Zwarte peper Nootmuskaat Salie Hoe te ontgiften van Furin en Serine Protease Om uw cellen binnen te dringen, moet SARS-CoV-2 zich eerst binden aan een ACE2- of CD147-receptor op de cel. Vervolgens moet de spike-eiwitsubunit proteolytisch gesplitst (geknipt) worden. Zonder deze eiwitsplitsing zou het virus zich gewoon aan de receptor hechten en niet verder komen. “De furin-locatie is de reden waarom het virus zo overdraagbaar is, en waarom het het hart, de hersenen en de bloedvaten binnendringt,” verklaarde Dr. Steven Quay, een arts en wetenschapper, tijdens een hoorzitting van het GOP House Oversight and Reform Subcommittee on Select Coronavirus Crisis. Het bestaan van een nieuwe furinesplitsingsplaats op SARS-CoV-2, terwijl andere coronavirussen geen enkel voorbeeld van een furinesplitsingsplaats bevatten, is een belangrijke reden waarom velen denken dat SARS-CoV-2 door middel van “gain-of-function” (GOF) onderzoek in een laboratorium is gecreëerd. Natuurlijke furineremmers, die splitsing van het spike-eiwit voorkomen, kunnen helpen bij het ontgiften van furine en zijn onder andere: RutineLimoneenBaicaleïneHesperidine Serine protease is een ander enzym dat “verantwoordelijk is voor de proteolytische splitsing van het spike-eiwit van SARS-CoV-2, waardoor gastheercelfusie van het virus mogelijk wordt.” Het remmen van serine protease kan daarom voorkomen dat het spike-eiwit wordt geactiveerd en het virus de cellen binnendringt. WCH heeft verschillende natuurlijke serineproteaseremmers samengesteld, waaronder: Groene thee Aardappelen tubers Blauwgroene algen Sojabonen N-acetylcysteïne (NAC) Boswellia Tijdbeperkte voeding en gezonde voeding voor iedereen Naast de hierboven genoemde gerichte stoffen was het WCH zo verstandig op te merken dat een gezond dieet de eerste stap is naar een gezond immuunsysteem. Het beperken van de consumptie van bewerkte voedingsmiddelen en andere ontstekingsbevorderende voedingsmiddelen, waaronder plantaardige (zaad)oliën, is essentieel voor een optimale immuunrespons. Tijdbeperkte voeding, wat betekent dat u uw maaltijden in een periode van zes tot acht uur eet, is ook gunstig. Dit zal uw gezondheid op verschillende manieren verbeteren, voornamelijk door uw mitochondriale gezondheid en metabole flexibiliteit te verbeteren. Het kan ook autofagie bevorderen, wat uw lichaam helpt beschadigde cellen te verwijderen. Zoals opgemerkt door WCH: “Deze methode … wordt gebruikt om autofagie te induceren, wat in wezen een recyclingproces is dat plaatsvindt in menselijke cellen, waar cellen componenten afbreken en recyclen. Autofagie wordt door het lichaam gebruikt om beschadigde celproteïnen te elimineren en kan schadelijke virussen en bacteriën na infectie vernietigen.” Een andere strategie om uw gezondheid en levensverwachting te bevorderen, en mogelijk om te helpen bij het ontgiften van spike-eiwitten, is regelmatig gebruik van de sauna. Als uw lichaam wordt blootgesteld aan redelijke hoeveelheden hittestress, raakt het geleidelijk gewend aan de hitte, waardoor er een aantal gunstige veranderingen in uw lichaam optreden. Deze aanpassingen omvatten een groter plasmavolume en een grotere bloedstroom naar uw hart en spieren (waardoor het atletisch uithoudingsvermogen toeneemt), samen met een grotere spiermassa als gevolg van grotere hoeveelheden heat-shock-eiwitten en groeihormoon. Het is een krachtige ontgiftingsmethode als gevolg van het zweten dat het bevordert. Top 10 spike-eiwit ontgifting essenties – en de volledige gids Hieronder vindt u WCH’s volledige gids van nuttige stoffen om te ontgiften van giftige spike-eiwitten, inclusief aanbevolen doses, die u kunt bevestigen met uw holistische gezondheidsdeskundige. Als u niet zeker weet waar u moet beginnen, zijn de volgende 10 verbindingen de “essentiële” als het gaat om spike-eiwit ontgifting. Dit is een goede plek om te beginnen als u een meer uitgebreide gezondheidsstrategie uitwerkt: Vitamine D Vitamine C NAC Ivermectine Nigellazaad Quercetine Zink Magnesium Kurkuma Mariadistel extract Wereldraad voor gezondheid’s spike proteïne detox gids Stof Natuurlijke bron(nen) Waar te verkrijgen Aanbevolen dosis Ivermectine Bodembacteriën (avermectine) Op recept 0,4 mg/kg wekelijks gedurende 4 weken, daarna maandelijks
*Raadpleeg voor gebruik de bijsluiter om te bepalen of er contra-indicaties zijn Chloordioxide (bijvoeging van Frontnieuws)   Online bestellen Zie de Chloordioxide gebruiksprotocolen Hydroxychloroquine Op recept 200 mg per week gedurende 4 weken
*Raadpleeg vóór gebruik de bijsluiter om te bepalen of er contra-indicaties zijn Vitamine C Citrusvruchten (bv. sinaasappels) en groenten (broccoli, bloemkool, spruitjes) Supplement: natuurvoedingswinkels, apotheken, online 6-12 g per dag (gelijk verdeeld over natriumascorbaat (enkele grammen), liposomale vitamine C (3-6 g) & ascorbylpalmitaat (1-3 g) Prunella Vulgaris (algemeen bekend Gewone brunel, bijenkorfje) Zelfgenezende plant Supplement: natuurvoedingswinkels, apotheken, online 207 ml per dag Dennennaalden Dennenboom Supplement: natuurvoedingswinkels, apotheken, online 3 x daags thee drinken (eet ook de olie/hars die zich in de thee ophoopt) Neem Neemboom Supplement: natuurvoedingswinkels, apotheken, online Volgens de instructies van uw arts of volgens de instructies van de bijsluiter Extract van paardenbloemblad paardenbloemplant Supplement van paardenbloemplant (paardenbloemthee, paardenbloemkoffie, bladtinctuur): natuurvoedingswinkels, apotheken, online Volgens de instructies van uw arts of volgens de instructies van de bijsluiter N-Acetyl-Cysteïne (NAC) Eiwitrijk voedsel (bonen, linzen, spinazie, bananen, zalm, tonijn) Supplement: natuurvoedingswinkels, apotheken, online Tot 1.200 mg per dag (in verdeelde doses) Venkelthee Venkelplant Supplement: natuurvoedingswinkels, apotheken, online Geen maximumlimiet. Begin met 1 kopje en volg de reactie van het lichaam Steranijsthee Chinese groenblijvende boom (Illicium verum) Supplement: natuurvoedingswinkels, apotheken, online Geen maximum. Begin met 1 kopje en volg de reactie van het lichaam Sint-janskruid Sint-janskruidplant Supplement: natuurvoedingswinkels, apotheken, online Volg de instructies van de bijsluiter Smeerwortelblad Symphytum plantengeslacht Supplement: natuurvoedingswinkels, apotheken, online Volg de instructies van de bijsluiter Lumbrokinase
Serrapeptidase
Of Nattokinase Natto (Japanse sojaboonschotel) Supplement: natuurvoedingswinkels, apotheken, online 2-6 capsules 3-4 keer per dag op een lege maag een uur voor of twee uur na een maaltijd Boswellia serrata Boswellia serrata boom Supplement: natuurvoedingswinkels, apotheken, online Volg de instructies van de bijsluiter Zwarte komijn (Nigella Sativa) Boterbloemfamilie Kruideniers, natuurvoedingswinkels Curcumine Kurkuma Kruideniers, natuurvoedingswinkels Visolie Vette/olieachtige vis Kruideniers, natuurvoedingswinkels Tot 2.000 mg Kaneel Cinnamomum boomgeslacht Kruideniers Fisetin (Flavonoide) Vruchten: aardbeien, appels, mango’s Groenten: uien, noten, wijn Supplement: natuurvoedingswinkels, apotheken, online Tot 100 mg per dag Apigenine Vruchten, groenten & kruiden peterselie, kamille, wijn-spinazie, selderij, artisjokken, oregano oregano Supplement: natuurvoedingswinkels, apotheken, online 50 mg per dag Quercetine (Flavonoïde) Citrusvruchten, uien, peterselie, rode wijn Supplement: natuurvoedingswinkels, apotheken, online Tot 500 mg tweemaal daags, samen met zink innemen Resveratrol Pinda’s, druiven, wijn, bosbessen, cacao Supplement: natuurvoedingswinkels, apotheken, online Tot 1.500 mg per dag gedurende maximaal 3 maanden Luteoline Groenten: selderij, peterselie, uienbladeren
Vruchten: appelschillen Supplement: natuurvoedingswinkels, apotheken, online 100-300 mg per dag (typische aanbevelingen van de fabrikant) Vitamine D3 Vette vis, visleverolie Supplement: natuurvoedingswinkels, apotheken, online 5.000-10.000 IE per dag of zoveel meer als nodig is om in uw bloed een waarde van 60-80 ng/ml te bereiken Vitamine K Groene bladgroenten Supplement: natuurvoedingswinkels, apotheken, online 90-120 mg per dag (90 voor vrouwen, 120 voor mannen) Zink Rood vlees, gevogelte, oesters, volle granen, melkproducten Supplement: natuurvoedingswinkels, apotheken, online 11-40 mg per dag Magnesium Groenten, volle granen, noten Supplement: natuurvoedingswinkels, apotheken, online Tot 350 mg per dag Jasmijnthee Bladeren van gewone jasmijn- of Sampaguita-planten Supplement: natuurvoedingswinkels, apotheken, online Tot 8 kopjes per dag Kruiden Kruidenier Laurierbladeren Laurierbladplanten Kruidenier Zwarte peper Piper nigrum plant Kruidenier Nootmuskaat Myristica fragrans boomzaad Kruidenier Salie Salieplant Kruidenier Rutine Boekweit, asperges, abrikozen, kersen, zwarte thee, groene thee, vlierbloesemthee Supplement: natuurvoedingswinkels, apotheken, online 500-4.000 mg per dag (raadpleeg uw arts alvorens hogere doses in te nemen) Limoneen Schil van citrusvruchten zoals citroenen, sinaasappelen en limoenen Supplement: natuurvoedingswinkels, apotheken, online Tot 2.000 mg per dag Baicaleïne Plantaardig geslacht Scutellaria Supplement: natuurvoedingswinkels, apotheken, online 100-2.800 mg Hesperidine Citrusvruchten Supplement: natuurvoedingswinkels, apotheken, online Tot 150 mg tweemaal daags Groene thee Camellia sinensis bladeren Kruidenier Tot 8 koppen thee per dag of volgens de instructies van de bijsluiter Blauwalgen Cyanobacteriën Supplement: natuurvoedingswinkels, apotheken, online 1-10 gram per dag Andrographis Paniculata Groene chiretta plant Supplement: natuurvoedingswinkels, apotheken, online 400 mg x 2 per dag
*Controleer op contra-indicaties Mariadistelextract Silymarine Supplement: natuurvoedingswinkels, apotheken, online 200 mg x 3 per dag Sojabonen (biologisch) Sojabonen Kruidenier, natuurvoedingswinkel Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven. COVID-19 VACCIN DOSSIER Beter dan Hydroxychloroquine? Twee nieuwe studies tonen aan dat Quercetine de resultaten van COVID verbetert – Gemakkelijker te verkrijgen Volg Frontnieuws op Telegram Frontnieuws | 23 december 2021 om 06:24 | Tags: Covid-19 vaccin | Categorieën: ArtikelenCovid-19 vaccin | URL: https://www.frontnieuws.com/?p=45003 Reageren    Bekijk alle reacties   Afmelden om geen berichten meer te ontvangen van Frontnieuws.
Verander je e-mail instellingen in Beheer abonnementen. Problemen met klikken? Kopieer en plak deze URL in je browser:
https://www.frontnieuws.com/dringend-14-eenvoudige-manieren-om-te-ontgiften-na-het-vaccin/  

Wat je nu echt moet weten over het gevaar van het wereldwijde bedrog, namelijk dat zij het niet alleen niet erg vinden als jij sterft, maar dat het de bedoeling is.

[Nieuw bericht] 2021 top artikelen – Voormalig vicepresident van Pfizer: “Uw regering liegt tegen u op een manier die tot uw dood kan leiden”

 Ik weet wel dat het lange stukken zijn om te lezen, maar het gaat om jouw leven. Dit heb ik overgenomen uit Frontnieuws van vandaag,

  Nieuw bericht op Frontnieuws   2021 top artikelen – Voormalig vicepresident van Pfizer: “Uw regering liegt tegen u op een manier die tot uw dood kan leiden” Door Frontnieuws Frontnieuws herhaalt de 15 meest gelezen berichten van 2021. Deze staat op nr. 10, en werd voor het eerst op 8 april gepubliceerd. Dr. Michael Yeadon, Pfizer’s voormalige vicepresident en chef-wetenschapper voor allergie en respiratoire aandoeningen die 32 jaar in de industrie leiding gaf aan onderzoek naar nieuwe medicijnen en met pensioen ging bij de farmaceutische reus met “de hoogste onderzoekspositie” in zijn vakgebied, sprak met LifeSiteNews. Hij gaat in op de “aantoonbaar valse” propaganda van regeringen als reactie op Covid-19, inclusief de “leugen” van gevaarlijke varianten, het totalitaire potentieel voor “vaccinpaspoorten,” en de sterke mogelijkheid dat we te maken hebben met een “samenzwering” die zou kunnen leiden tot iets dat veel verder gaat dan de bloedbaden die zijn ervaren in de oorlogen en slachtpartijen van de 20e eeuw. Zijn belangrijkste punten zijn: Er is “geen mogelijkheid” dat de huidige varianten van Covid-19 aan immuniteit zullen ontsnappen. Het is “gewoon een leugen”.Toch herhalen regeringen over de hele wereld deze leugen, wat erop wijst dat we niet alleen getuige zijn van “convergent opportunisme”, maar van een “samenzwering”. Ondertussen zetten mediakanalen en Big Tech platforms zich in voor dezelfde propaganda en het censureren van de waarheid.Farmaceutische bedrijven zijn al begonnen met het ontwikkelen van onnodige “top-up” (“booster”) vaccins voor de “varianten.” De bedrijven zijn van plan om miljarden flesjes te produceren, naast de huidige experimentele Covid-19 ‘vaccin’-campagne.Regelgevende instanties zoals de U.S. Food and Drug Administration en het Europees Geneesmiddelenbureau, hebben aangekondigd dat, aangezien deze “aanvullende” vaccins zo veel zullen lijken op de eerdere injecties die werden goedgekeurd voor noodtoepassingen, de farmaceutische bedrijven niet verplicht zullen zijn om “enige klinische veiligheidsstudies uit te voeren”.Dit betekent dus in feite dat het ontwerp en de uitvoering van herhaalde en gedwongen mRNA-vaccins “van het computerscherm van een farmaceutisch bedrijf in de armen van honderden miljoenen mensen terechtkomen, met injectie van een of andere overbodige genetische sequentie waarvoor absoluut geen noodzaak of rechtvaardiging bestaat”.Waarom doen ze dit? Omdat er geen goede reden voor is, zou het gebruik van vaccinpaspoorten samen met een “bank reset” kunnen leiden tot een totalitarisme zoals de wereld dat nog nooit heeft gezien. Indachtig het kwaad van Stalin, Mao, en Hitler, blijft “massale ontvolking” een logische uitkomst.Het feit dat dit op zijn minst waar zou kunnen zijn, betekent dat iedereen “als een gek moet vechten om ervoor te zorgen dat dat systeem nooit gevormd wordt”. Dr. Yeadon zag zichzelf eerst als slechts een “saaie jongen” die “voor een groot farmaceutisch bedrijf ging werken … luisterend naar de belangrijkste nationale omroep en de mainstream kranten lezend”. “Maar in het afgelopen jaar heb ik me gerealiseerd dat mijn regering en haar adviseurs liegen tegen het Britse volk over alles wat te maken heeft met dit Coronavirus. Absoluut alles. Het idee van asymptomatische overdracht en dat je geen symptomen hebt, maar wel een bron van het virus bent, is een misvatting. Dat lockdowns werken, dat mondkapjes een beschermende waarde hebben voor jou of iemand anders, en dat varianten enge dingen zijn en dat we zelfs internationale grenzen moeten sluiten voor het geval sommige van deze vervelende buitenlandse varianten binnenkomen. Of, overigens, bovenop de huidige lijst van op genen gebaseerde vaccins die we op miraculeuze wijze hebben gemaakt, zullen er enkele ‘top-up’ vaccins komen om de immuun ontsnappingsvarianten het hoofd te bieden. Alles wat ik u heb verteld, elk van deze dingen is aantoonbaar onjuist. Maar ons hele nationale beleid is gebaseerd op het feit dat ze allemaal in grote lijnen zouden kloppen, maar ze zijn allemaal fout”. “Samenzwering” en niet alleen “convergerend opportunisme” “Maar wat ik graag zou willen, is het hebben over immune ontsnapping, omdat ik denk dat dat waarschijnlijk het eindspel zal zijn van dit hele gebeuren, dat volgens mij waarschijnlijk een samenzwering is. Vorig jaar dacht ik dat het ging om wat ik “convergent opportunisme” noemde, dat wil zeggen dat een aantal verschillende groepen belanghebbenden erin geslaagd zijn om een wereld in chaos te dompelen om ons in een bepaalde richting te duwen. Dus het leek alsof er een verband was, maar ik was bereid te zeggen dat het gewoon samenloop van omstandigheden was. Ik denk nu dat dat naïef is. Het staat voor mij buiten kijf dat zeer belangrijke machthebbers in de wereld ofwel gepland hebben om te profiteren van de volgende pandemie ofwel de pandemie hebben gecreëerd. Een van die twee dingen is waar, want de reden dat het waar moet zijn, is dat tientallen regeringen allemaal dezelfde leugens verkondigen en dezelfde inefficiënte dingen doen die aantoonbaar levens kosten. En ze spreken allemaal hetzelfde soort toekomstscenario, namelijk: “We willen niet dat u zich verplaatst vanwege dit vervelende ongedierte, deze “varianten””- die ik overigens “samianten” noem, omdat ze vrijwel hetzelfde zijn – maar ze zeggen dit allemaal en ze zeggen allemaal: “Maak u geen zorgen, er zullen “top-up” vaccins zijn die de potentiële ontsnapten zullen opvangen. Ze zeggen dit allemaal terwijl het duidelijk onzin is”. Mogelijk eindspel: vaccinpaspoorten gekoppeld aan uitgavenbeloningen door controle “Ik denk dat het eindspel zal zijn: ‘iedereen krijgt een vaccin’… Iedereen op aarde zal worden overgehaald, aangespoord, niet helemaal verplicht, om een injectie te nemen. Wanneer ze dat doen zal ieder individu op de planeet een etiket hebben, of een unieke digitale ID en een gezondheidsstatusvlag die ‘gevaccineerd’ zal zijn, of niet… en wie dat bezit, een soort van enkele database, centraal bedienbaar, overal toepasbaar om te controleren, om als het ware een privilege te verschaffen, je kunt ofwel deze bepaalde drempel overschrijden of deze bepaalde transactie uitvoeren of niet, afhankelijk van wat de beheerders van die ene menselijke bevolkingsdatabase beslissen. En ik denk dat het daar allemaal om draait, want als je dat eenmaal hebt, worden we speelbal en kan de wereld zijn zoals de beheerders van die database het willen. Bijvoorbeeld, je zou kunnen ontdekken dat na een bank reset dat je alleen kunt uitgeven door het gebruik van een app die eigenlijk gevoed wordt door deze database, uw ID, uw naam, en uw gezondheidstoestand vlag. En ja, zeker het oversteken van een internationale grens is het meest voor de hand liggende gebruik voor deze vaccinpaspoorten, zoals ze worden genoemd, maar ik heb er al over horen praten dat ze nodig zouden kunnen zijn om in openbare ruimtes te komen, afgesloten openbare ruimtes. Ik verwacht dat als ze dat zouden willen, je in de toekomst je huis niet meer zou kunnen verlaten zonder het juiste privilege op je app. Maar zelfs als dat niet de ware bedoeling van de vaccincampagne is, maakt het niet uit, het feit dat het waar zou kunnen zijn betekent dat iedereen die dit leest als een gek zou moeten vechten om ervoor te zorgen dat dat vaccinpaspoort-systeem nooit wordt gevormd. Met zo’n systeem, hier is een voorbeeld van wat ze je zouden kunnen laten doen, en ik denk dat dit is wat ze mensen gaan laten doen. Je zou een verhaal kunnen verzinnen over een virus en zijn variaties, zijn mutaties door de tijd heen. Je zou het verhaal kunnen verzinnen en ervoor zorgen dat je het insluit via de ingesloten media, ervoor zorgen dat niemand het kan weerleggen door alternatieve bronnen te censureren, dan zijn mensen nu vertrouwd met dit idee dat dit virus muteert, wat het ook doet, en dat het varianten produceert, wat ook waar is, die aan je immuunsysteem zouden kunnen ontsnappen, en dat is een leugen. Maar toch gaan we u vertellen dat het waar is, en wanneer we u vertellen dat het waar is en we zeggen ‘maar we hebben de remedie, hier is een aanvullend vaccin’, dan krijgt u een bericht, gebaseerd op dit ene globale, dit ene ID-systeem: ‘Bing!’ het zal verschijnen en zeggen “Dr. Yeadon, tijd voor uw aanvullend vaccin”. En, tussen haakjes, zal het zeggen “uw bestaande immuun privileges blijven nog vier weken geldig”. Maar als u binnen die tijd uw herhalingsvaccin niet krijgt, zult u helaas een “uitgestotene” zijn, en dat wilt u toch niet? Dus, dat is hoe het zal werken, en mensen zullen gewoon naar boven lopen en ze zullen hun top-up vaccin krijgen”. Overheid liegt, Big Pharma gaat vooruit, medicijnregulatoren gaan uit de weg, en mogelijke “massa-ontvolking” “Maar ik zal je hier doorheen loodsen, Patrick, want ik ben gekwalificeerd om commentaar te geven. Ik weet niet waar Vanden Bossche het over had. Er is geen enkele mogelijkheid, gebaseerd op alle varianten die in het publieke domein zijn, 4000 of zo van hen, geen van hen gaat ontsnappen aan immuniteit [d.w.z. gevaarlijker worden]. Desondanks zeggen politici en gezondheidsadviseurs (van een heleboel regeringen) dat ze dat wel doen. Ze liegen. Nou, waarom zouden ze dat doen? Hier is het andere ding, parallel hebben de farmaceutische bedrijven gezegd, verscheidene van hen, het zal voor ons vrij gemakkelijk zijn om onze op genen gebaseerde vaccins aan te passen, en wij kunnen ze door de ontwikkeling snellen, en wij kunnen u helpen. En hier is het echte enge deel, globale geneesmiddelenregulatoren zoals de Amerikaanse Food and Drug Administration FDA, het Japanse Geneesmiddelenagentschap, het Europees Geneesmiddelenbureau, zijn bij elkaar gekomen en hebben aangekondigd… omdat de aanvullende vaccins zo vergelijkbaar worden geacht met de vaccins die we al hebben goedgekeurd voor noodtoestemming, gaan we de geneesmiddelenbedrijven niet verplichten om enige klinische veiligheidsstudies uit te voeren. Aan de ene kant heb je dus regeringen en hun adviseurs die tegen je liegen dat de varianten genoeg verschillen van het huidige virus dat je, zelfs als je immuun bent door natuurlijke blootstelling of vaccinatie, een risico vormt en dat je dit aanvullende vaccin moet komen halen. Dus, ik denk dat geen van beide waar is. Waarom maakt het medicijnbedrijf dan de aanvullende vaccins? En nu de regelgevende instanties uit de weg zijn geruimd, gaat het van het computerscherm van een farmaceutisch bedrijf in de armen van honderden miljoenen mensen, een of andere overbodige genetische sequentie waarvoor absoluut geen noodzaak of rechtvaardiging bestaat. En als je een eigenschap zou willen introduceren die schadelijk en zelfs dodelijk zou kunnen zijn, en je kunt het zelfs zo afstemmen dat je zegt “laten we het in een of ander gen stoppen dat over een periode van negen maanden leverschade veroorzaakt”, of je nieren laat falen, maar niet totdat je dit soort organisme tegenkomt [dat zou heel goed mogelijk zijn]. Biotechnologie biedt je, eerlijk gezegd, oneindig veel manieren om miljarden mensen te verwonden of te doden. En aangezien ik voor geen van de stappen een goedaardige verklaring kan bedenken: varianten, aanvullende vaccins, geen regulerende studies… is het niet alleen dat ik geen goedaardige verklaring kan bedenken, de beschreven stappen, en het beschreven scenario, en de noodzakelijke soort oplossing voor dit valse probleem gaat toestaan wat ik net beschreef: onbekende, en onnodige gensequenties die zonder reden in de armen van potentieel miljarden mensen worden geïnjecteerd. Ik maak me grote zorgen… dat deze weg gebruikt zal worden voor massale ontvolking, want ik kan geen goedaardige verklaring bedenken”. Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven. COVID-19 VACCIN DOSSIER Dit is geen vaccin Volg Frontnieuws op Telegram Frontnieuws | 20 december 2021 om 13:51 | Tags: Covid-19 vaccinDr. Yeadon | Categorieën: ArtikelenCovid-19 vaccin | URL: https://www.frontnieuws.com/?p=44803 Reageren    Bekijk alle reacties   Afmelden om geen berichten meer te ontvangen van Frontnieuws.
Verander je e-mail instellingen in Beheer abonnementen. Problemen met klikken? Kopieer en plak deze URL in je browser:
https://www.frontnieuws.com/2021-top-artikelen-voormalig-vicepresident-van-pfizer-uw-regering-liegt-tegen-u-op-een-manier-die-tot-uw-dood-kan-leiden/  
[Nieuw bericht] 2021 top artikelen – Voormalig vicepresident van Pfizer: “Uw regering liegt tegen u op een manier die tot uw dood kan leiden”

Frontnieuws
Ma 20-12-2021 13:52
Aan:
·          U

 
Nieuw bericht op Frontnieuws

 

2021 top artikelen – Voormalig vicepresident van Pfizer: “Uw regering liegt tegen u op een manier die tot uw dood kan leiden”
Door Frontnieuws
Frontnieuws herhaalt de 15 meest gelezen berichten van 2021. Deze staat op nr. 10, en werd voor het eerst op 8 april gepubliceerd.
Dr. Michael Yeadon, Pfizer’s voormalige vicepresident en chef-wetenschapper voor allergie en respiratoire aandoeningen die 32 jaar in de industrie leiding gaf aan onderzoek naar nieuwe medicijnen en met pensioen ging bij de farmaceutische reus met “de hoogste onderzoekspositie” in zijn vakgebied, sprak met LifeSiteNews.
Hij gaat in op de “aantoonbaar valse” propaganda van regeringen als reactie op Covid-19, inclusief de “leugen” van gevaarlijke varianten, het totalitaire potentieel voor “vaccinpaspoorten,” en de sterke mogelijkheid dat we te maken hebben met een “samenzwering” die zou kunnen leiden tot iets dat veel verder gaat dan de bloedbaden die zijn ervaren in de oorlogen en slachtpartijen van de 20e eeuw.
Zijn belangrijkste punten zijn:
·         Er is “geen mogelijkheid” dat de huidige varianten van Covid-19 aan immuniteit zullen ontsnappen. Het is “gewoon een leugen”.
·         Toch herhalen regeringen over de hele wereld deze leugen, wat erop wijst dat we niet alleen getuige zijn van “convergent opportunisme”, maar van een “samenzwering”. Ondertussen zetten mediakanalen en Big Tech platforms zich in voor dezelfde propaganda en het censureren van de waarheid.
·         Farmaceutische bedrijven zijn al begonnen met het ontwikkelen van onnodige “top-up” (“booster”) vaccins voor de “varianten.” De bedrijven zijn van plan om miljarden flesjes te produceren, naast de huidige experimentele Covid-19 ‘vaccin’-campagne.
·         Regelgevende instanties zoals de U.S. Food and Drug Administration en het Europees Geneesmiddelenbureau, hebben aangekondigd dat, aangezien deze “aanvullende” vaccins zo veel zullen lijken op de eerdere injecties die werden goedgekeurd voor noodtoepassingen, de farmaceutische bedrijven niet verplicht zullen zijn om “enige klinische veiligheidsstudies uit te voeren”.
·         Dit betekent dus in feite dat het ontwerp en de uitvoering van herhaalde en gedwongen mRNA-vaccins “van het computerscherm van een farmaceutisch bedrijf in de armen van honderden miljoenen mensen terechtkomen, met injectie van een of andere overbodige genetische sequentie waarvoor absoluut geen noodzaak of rechtvaardiging bestaat”.
·         Waarom doen ze dit? Omdat er geen goede reden voor is, zou het gebruik van vaccinpaspoorten samen met een “bank reset” kunnen leiden tot een totalitarisme zoals de wereld dat nog nooit heeft gezien. Indachtig het kwaad van Stalin, Mao, en Hitler, blijft “massale ontvolking” een logische uitkomst.
·         Het feit dat dit op zijn minst waar zou kunnen zijn, betekent dat iedereen “als een gek moet vechten om ervoor te zorgen dat dat systeem nooit gevormd wordt”.
Dr. Yeadon zag zichzelf eerst als slechts een “saaie jongen” die “voor een groot farmaceutisch bedrijf ging werken … luisterend naar de belangrijkste nationale omroep en de mainstream kranten lezend”.
“Maar in het afgelopen jaar heb ik me gerealiseerd dat mijn regering en haar adviseurs liegen tegen het Britse volk over alles wat te maken heeft met dit Coronavirus. Absoluut alles. Het idee van asymptomatische overdracht en dat je geen symptomen hebt, maar wel een bron van het virus bent, is een misvatting. Dat lockdowns werken, dat mondkapjes een beschermende waarde hebben voor jou of iemand anders, en dat varianten enge dingen zijn en dat we zelfs internationale grenzen moeten sluiten voor het geval sommige van deze vervelende buitenlandse varianten binnenkomen.
Of, overigens, bovenop de huidige lijst van op genen gebaseerde vaccins die we op miraculeuze wijze hebben gemaakt, zullen er enkele ‘top-up’ vaccins komen om de immuun ontsnappingsvarianten het hoofd te bieden.
Alles wat ik u heb verteld, elk van deze dingen is aantoonbaar onjuist. Maar ons hele nationale beleid is gebaseerd op het feit dat ze allemaal in grote lijnen zouden kloppen, maar ze zijn allemaal fout”.
“Samenzwering” en niet alleen “convergerend opportunisme”
“Maar wat ik graag zou willen, is het hebben over immune ontsnapping, omdat ik denk dat dat waarschijnlijk het eindspel zal zijn van dit hele gebeuren, dat volgens mij waarschijnlijk een samenzwering is. Vorig jaar dacht ik dat het ging om wat ik “convergent opportunisme” noemde, dat wil zeggen dat een aantal verschillende groepen belanghebbenden erin geslaagd zijn om een wereld in chaos te dompelen om ons in een bepaalde richting te duwen. Dus het leek alsof er een verband was, maar ik was bereid te zeggen dat het gewoon samenloop van omstandigheden was.
Ik denk nu dat dat naïef is. Het staat voor mij buiten kijf dat zeer belangrijke machthebbers in de wereld ofwel gepland hebben om te profiteren van de volgende pandemie ofwel de pandemie hebben gecreëerd. Een van die twee dingen is waar, want de reden dat het waar moet zijn, is dat tientallen regeringen allemaal dezelfde leugens verkondigen en dezelfde inefficiënte dingen doen die aantoonbaar levens kosten.
En ze spreken allemaal hetzelfde soort toekomstscenario, namelijk: “We willen niet dat u zich verplaatst vanwege dit vervelende ongedierte, deze “varianten””- die ik overigens “samianten” noem, omdat ze vrijwel hetzelfde zijn – maar ze zeggen dit allemaal en ze zeggen allemaal: “Maak u geen zorgen, er zullen “top-up” vaccins zijn die de potentiële ontsnapten zullen opvangen. Ze zeggen dit allemaal terwijl het duidelijk onzin is”.
Mogelijk eindspel: vaccinpaspoorten gekoppeld aan uitgavenbeloningen door controle
“Ik denk dat het eindspel zal zijn: ‘iedereen krijgt een vaccin’… Iedereen op aarde zal worden overgehaald, aangespoord, niet helemaal verplicht, om een injectie te nemen.
Wanneer ze dat doen zal ieder individu op de planeet een etiket hebben, of een unieke digitale ID en een gezondheidsstatusvlag die ‘gevaccineerd’ zal zijn, of niet… en wie dat bezit, een soort van enkele database, centraal bedienbaar, overal toepasbaar om te controleren, om als het ware een privilege te verschaffen, je kunt ofwel deze bepaalde drempel overschrijden of deze bepaalde transactie uitvoeren of niet, afhankelijk van wat de beheerders van die ene menselijke bevolkingsdatabase beslissen. En ik denk dat het daar allemaal om draait, want als je dat eenmaal hebt, worden we speelbal en kan de wereld zijn zoals de beheerders van die database het willen.
Bijvoorbeeld, je zou kunnen ontdekken dat na een bank reset dat je alleen kunt uitgeven door het gebruik van een app die eigenlijk gevoed wordt door deze database, uw ID, uw naam, en uw gezondheidstoestand vlag.
En ja, zeker het oversteken van een internationale grens is het meest voor de hand liggende gebruik voor deze vaccinpaspoorten, zoals ze worden genoemd, maar ik heb er al over horen praten dat ze nodig zouden kunnen zijn om in openbare ruimtes te komen, afgesloten openbare ruimtes. Ik verwacht dat als ze dat zouden willen, je in de toekomst je huis niet meer zou kunnen verlaten zonder het juiste privilege op je app.
Maar zelfs als dat niet de ware bedoeling van de vaccincampagne is, maakt het niet uit, het feit dat het waar zou kunnen zijn betekent dat iedereen die dit leest als een gek zou moeten vechten om ervoor te zorgen dat dat vaccinpaspoort-systeem nooit wordt gevormd.
Met zo’n systeem, hier is een voorbeeld van wat ze je zouden kunnen laten doen, en ik denk dat dit is wat ze mensen gaan laten doen.
Je zou een verhaal kunnen verzinnen over een virus en zijn variaties, zijn mutaties door de tijd heen. Je zou het verhaal kunnen verzinnen en ervoor zorgen dat je het insluit via de ingesloten media, ervoor zorgen dat niemand het kan weerleggen door alternatieve bronnen te censureren, dan zijn mensen nu vertrouwd met dit idee dat dit virus muteert, wat het ook doet, en dat het varianten produceert, wat ook waar is, die aan je immuunsysteem zouden kunnen ontsnappen, en dat is een leugen.
Maar toch gaan we u vertellen dat het waar is, en wanneer we u vertellen dat het waar is en we zeggen ‘maar we hebben de remedie, hier is een aanvullend vaccin’, dan krijgt u een bericht, gebaseerd op dit ene globale, dit ene ID-systeem: ‘Bing!’ het zal verschijnen en zeggen “Dr. Yeadon, tijd voor uw aanvullend vaccin”. En, tussen haakjes, zal het zeggen “uw bestaande immuun privileges blijven nog vier weken geldig”. Maar als u binnen die tijd uw herhalingsvaccin niet krijgt, zult u helaas een “uitgestotene” zijn, en dat wilt u toch niet? Dus, dat is hoe het zal werken, en mensen zullen gewoon naar boven lopen en ze zullen hun top-up vaccin krijgen”.
Overheid liegt, Big Pharma gaat vooruit, medicijnregulatoren gaan uit de weg, en mogelijke “massa-ontvolking”
“Maar ik zal je hier doorheen loodsen, Patrick, want ik ben gekwalificeerd om commentaar te geven. Ik weet niet waar Vanden Bossche het over had. Er is geen enkele mogelijkheid, gebaseerd op alle varianten die in het publieke domein zijn, 4000 of zo van hen, geen van hen gaat ontsnappen aan immuniteit [d.w.z. gevaarlijker worden].
Desondanks zeggen politici en gezondheidsadviseurs (van een heleboel regeringen) dat ze dat wel doen. Ze liegen. Nou, waarom zouden ze dat doen?
Hier is het andere ding, parallel hebben de farmaceutische bedrijven gezegd, verscheidene van hen, het zal voor ons vrij gemakkelijk zijn om onze op genen gebaseerde vaccins aan te passen, en wij kunnen ze door de ontwikkeling snellen, en wij kunnen u helpen.
En hier is het echte enge deel, globale geneesmiddelenregulatoren zoals de Amerikaanse Food and Drug Administration FDA, het Japanse Geneesmiddelenagentschap, het Europees Geneesmiddelenbureau, zijn bij elkaar gekomen en hebben aangekondigd… omdat de aanvullende vaccins zo vergelijkbaar worden geacht met de vaccins die we al hebben goedgekeurd voor noodtoestemming, gaan we de geneesmiddelenbedrijven niet verplichten om enige klinische veiligheidsstudies uit te voeren.
Aan de ene kant heb je dus regeringen en hun adviseurs die tegen je liegen dat de varianten genoeg verschillen van het huidige virus dat je, zelfs als je immuun bent door natuurlijke blootstelling of vaccinatie, een risico vormt en dat je dit aanvullende vaccin moet komen halen. Dus, ik denk dat geen van beide waar is. Waarom maakt het medicijnbedrijf dan de aanvullende vaccins? En nu de regelgevende instanties uit de weg zijn geruimd, gaat het van het computerscherm van een farmaceutisch bedrijf in de armen van honderden miljoenen mensen, een of andere overbodige genetische sequentie waarvoor absoluut geen noodzaak of rechtvaardiging bestaat.
En als je een eigenschap zou willen introduceren die schadelijk en zelfs dodelijk zou kunnen zijn, en je kunt het zelfs zo afstemmen dat je zegt “laten we het in een of ander gen stoppen dat over een periode van negen maanden leverschade veroorzaakt”, of je nieren laat falen, maar niet totdat je dit soort organisme tegenkomt [dat zou heel goed mogelijk zijn]. Biotechnologie biedt je, eerlijk gezegd, oneindig veel manieren om miljarden mensen te verwonden of te doden.
En aangezien ik voor geen van de stappen een goedaardige verklaring kan bedenken: varianten, aanvullende vaccins, geen regulerende studies… is het niet alleen dat ik geen goedaardige verklaring kan bedenken, de beschreven stappen, en het beschreven scenario, en de noodzakelijke soort oplossing voor dit valse probleem gaat toestaan wat ik net beschreef: onbekende, en onnodige gensequenties die zonder reden in de armen van potentieel miljarden mensen worden geïnjecteerd.
Ik maak me grote zorgen… dat deze weg gebruikt zal worden voor massale ontvolking, want ik kan geen goedaardige verklaring bedenken”.

Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.
COVID-19 VACCIN DOSSIER
Dit is geen vaccin
Volg Frontnieuws op Telegram
Frontnieuws | 20 december 2021 om 13:51 | Tags: Covid-19 vaccinDr. Yeadon | Categorieën: ArtikelenCovid-19 vaccin | URL: https://www.frontnieuws.com/?p=44803
Reageren
   Bekijk alle reacties
 
Afmelden om geen berichten meer te ontvangen van Frontnieuws.
Verander je e-mail instellingen in Beheer abonnementen.
Problemen met klikken? Kopieer en plak deze URL in je browser:
https://www.frontnieuws.com/2021-top-artikelen-voormalig-vicepresident-van-pfizer-uw-regering-liegt-tegen-u-op-een-manier-die-tot-uw-dood-kan-leiden/
 


 

Tijd voor het grote demasqué

Ja, het grote demasqué, de ontmaskering van het kwaad in de meest letterlijke zin. Inderdaad, ik wil het nu eens heel indringend hebben over dat dagelijkse verschijnsel dat mij in elk geval onpasselijk maakt en waarvan de schadelijke gevolgen zich beginnen te openbaren. Waar ik het over heb, waar ik nu weer trammelant over wil maken? Over mondmaskers die ons overal in het openbaar muilkorven en nog veel meer. Is het dan echt zo erg? Ja, dat is het en waarschijnlijk zelfs erger.

Om maar eens te beginnen, die maskers die met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid in goedkope landen door kinderarbeid zijn verkregen zijn van inferieure kwaliteit en zeker niet steriel. Wat ze tegen zouden moeten houden volgens de dwingende voorschrijver zijn virussen. Dat gaat al direct mis, want virussen zijn veel te klein om door dit soort grofmazige maskers te worden tegengehouden, net zo min als je muggen met kippengaas kunt tegenhouden. Wat er dan wel wordt tegengehouden vinden we in ruime mate op het plaveisel van nagenoeg alle winkelstraten, waar de weggeworpen maskers te vinden zijn.

Samenvattend kan ik zeggen dat deze goedkope mondmaskers voor de volksgezondheid geen winst opleveren, wel voor de producenten natuurlijk.

Een paar dingen vallen mij in die ik toch wil vermelden als nadelen van het dragen van mondkapjes. Een belangrijk verbrandingsproduct van onze stofwisseling ademen wij uit, CO2. Dat gas ontstaat bij de langzame verbranding van glucose die ons energie geeft en op temperatuur houdt. CO2 is echter niet alleen maar een afvalproduct. Bij oplopend CO2-niveau in de longen levert het een prikkel, waardoor de volgende inademing gebeurt. Ons lichaam pompt zo automatisch het afval CO2 weg en neemt tegelijk een nieuwe schep verse lucht. Nu is CO2 een zwaar gas en de concentratie zal achter een mondmasker wat hoger zijn omdat het gas niet gemakkelijk weg kan. Dat kan aanleiding geven tot geforceerd ademen en daarmee tot hyperventilatie, wat een onprettige ervaring is en ook niet echt gezond. Je kunt bijvoorbeeld duizelig worden.

Maar er is meer. In onze mond leven bacteriestammen die belangrijk zijn voor de verdediging tegen binnenkomend organisch materiaal van bedenkelijke kwaliteit. Dit zijn tamelijk agressieve bacteriën, waarvan het prima is als ze naar buiten wandelen na gedane arbeid, maar die je liever niet wilt inademen, omdat ze in de luchtwegen en longen behoorlijke schade kunnen aanrichten. En dan hebben we nog de kunststof microvezels die zomaar losraken van de maskers en mee ingeademd kunnen worden. Daar kun je aardig ziek van worden. Laatst las ik over een onderzoek dat gedaan was naar de bacteriële vondsten op weggeworpen mondkapjes. Gevaarlijke viezigheid die je weer inademt met zo’n ding voor je mond. Niet gezond dus.

Maar er is meer. Toen voor de eerste keer de mondkapjes door – ik moet helaas zeggen – onze ondeskundige overheid verplicht werden gesteld was er een vrouwelijke minister die letterlijk zei dat de mondkapjes niet zozeer een waarde voor de gezondheid hadden, maar dat ze meer bedoeld waren om ons gedrag te beïnvloeden. Aangezien het hele verhaal over besmettingen en gezondheid ging vond ik dat een uitermate dubieuze opmerking en waarom wil ik je graag vertellen. Ons gedrag ten opzichte van elkaar noemen we communicatie. Van wat we tegen elkaar zeggen bestaat slechts zeven procent uit de woorden die we spreken. De rest die bepaalt of en zo ja hoe we elkaar begrijpen is toonhoogte, mimiek, spreeksnelheid en lichaamstaal. Ook kijken we naar de sprekende mond waardoor we beter verstaan wat er gezegd wordt. Met een mondmasker zie je de mond niet spreken, maar je ziet ook geen mimiek. Dientengevolge ontstaat er een sterk verarmde vorm van conversatie. Met een mondmasker zet je jezelf achter een soort hek. Het vergroot het gevoel van afstand, maar ook vermindert het gevoel van betrokkenheid. Mondmaskers werken daardoor vereenzamend en we zijn niet met achteneenhalf miljard mensen op de wereld om toe te staan dat we op het zeer aanvechtbare bevel van een overheid vereenzamen.

Samenvattend: mondmaskers betekenen een enorme hoeveelheid weggegooid geld en leveren geen enkel voordeel op, wel nadelen, luchtweg infecties en contactstoornissen.

Maar ach, misschien had je dat zelf allemaal al bedacht.

Opgesloten

Nu ik er zojuist achter kwam wat er in de laatste paar weken met me gebeurd is voel ik me aan de ene kant wel opgelucht, omdat ik het nu weet. Aan de andere kant realiseer ik me ook wel dat het niet iets is waarover ik zorgeloos kan heenstappen met de gedachte: mooi dat ik het nu weet, dan ga ik wel eens kijken wat eraan te doen is. Misschien heb jij, die dit leest, er ook wel last van. In dat geval zeg ik dan maar: lees vooral verder want misschien heb je er iets aan. Ik kan het je niet beloven, maar je weet maar nooit.

Het is inmiddels al zeker een week of vier geleden dat ik midden in de nacht wakker werd met een rare piepende ademhaling. Alleen bij het uitademen. Ik had het gevoel niet helemaal te kunnen uitademen en dat ik daardoor ook niet helemaal kon inademen. Het was een gevoel alsof ik het voor een deel moest doen met lucht die ik al gebruikt had, lucht dus waar niets meer inzat.

Omdat tegenwoordig de hele wereld zeurt en toetert over Corona, waar ik bewust niets van geloof en waarvan ik inmiddels ook wel zeker weet dat er van dat verhaal helemaal niets klopt en dat Corona onmogelijk kan zijn waardoor ik me benauwd voel, merk ik toch dat de algemene heersende gevoelens bij een heel groot deel van de bevolking mij niet onberoerd laten. Het is eigenlijk net alsof ik geraakt wordt door iets dat aan de buitenkant probeert mijn geest binnen te dringen. Nou ja, helemaal raar is dat natuurlijk niet. Als je de dagelijkse reclames ziet en hoort die je een gedragspatroon proberen op te dringen waarvan ik eerlijk gezegd elke keer als het langs komt op radio of tv steeds weer woedend wordt. Nu dringt echter tot me door waar mijn benauwdheid vandaan komt. En eerlijk gezegd ben ik daar blij mee. Niet omdat ik nu de pasklare oplossing heb, maar eigenlijk alleen omdat ik vermoed dat ik weet wat ik verkeerd doe.

Zojuist schreef ik dat ik elke keer als zo’n reclame stem de boodschap brengt van datgene wat er het volk wijs gemaakt wordt: dat je moet thuis blijven als je je niet lekker voelt of als je hoest en dat je vooral een afspraak moet maken om je te laten testen. Nou ja, je kent het hele riedeltje natuurlijk ook wel. Wat heeft dat nu echter met mijn benauwdheid te maken. Ik weet toch dat het allemaal bedrog is, dat het niet alleen niet waar is, maar dat het ook in feite gevaarlijke onzin is waarmee de gezondheid van de bevolking en het vertrouwen in de normale lichaamseigen afweer van de bevolking heel langzaam kapot wordt gemaakt. Die voortdurende reclames voor volstrekt overbodig en eigenlijk verwerpelijk gedrag die maken dat ik bij elke confrontatie woedend wordt.

Nu zou je kunnen zeggen: daar valt helaas weinig aan te veranderen, want ze gaan gewoon door met die stomme reclames. Het is tenslotte oorlog en als je een oorlog begint met het op hypnotische wijze bedriegen van het volk, dan kun je die oorlog alleen maar winnen als je volhoudt, want alleen dan kun je een hele wereldbevolking in je macht en onder controle krijgen.

Maar ja, wat doe ik dan verkeerd, want dat ik iets verkeerd doe is duidelijk, anders werd ik er niet benauwd en astma-achtig kortademig van. Ik kon op een bepaald moment geen kilometer meer lopen zonder geheel buiten adem te raken.

Wat ik me tot nu toe echter niet realiseerde en wat nu eigenlijk net tot me doordringt is dat ik met mijn voortdurende woedende reacties zelf mijn geest heb opengesteld voor giftige geestelijke processen. Het is namelijk niet de opzettelijk onjuiste reclameboodschap waarvan ik ziek wordt, nee, het is wat ik vanbinnen met die boodschap doe. De innerlijke woede omdat ik niet kan tegenhouden dat de grote misleiding dag in dag uit aan ons volk wordt opgedrongen. Met andere woorden, ik heb mijzelf ziek gemaakt met mijn eigen woede en daarmee de grote volksvijand toegang gegeven tot mijn geest zodat hij – ook weer in mijn toch ongeruste verbeelding – kan zeggen: zie je nou wel eigenwijze betweter. Net als al die andere brave meelopers heb jij nu gewoon corona, want weet je, we noemen corona een virus omdat het dan voor iedereen echt lijkt, maar het zit gewoon in je hoofd, waar we het willen hebben.

Volgende keer ga ik hard lachen om die reclame, als weet ik niet zeker of dat mij nou vrijwaart van die invloed, of ik bedenk dat er een oranje deur voor zit waar de sleutel van is kwijtgeraakt. Nou ja, zo iets dan.

Het meest gedetailleerde bewijs van de verwoestende schade die de covid vaccins kunnen aanrichten,

Door Frontnieuws

Miljoenen mensen injecteren met ontelbare kopieën van een gen dat het lichaam opdraagt een giftig eiwit te produceren, lijkt misschien niet erg zinvol. Maar men hoopte dat deze aanpak, de basis van het Covid-vaccin, zou helpen de schade veroorzaakt door het eiwit – de “spike” die SARS-CoV-2 gebruikt om onze lichaamscellen binnen te dringen – te minimaliseren wanneer we het daadwerkelijke virus ontmoeten, schrijft
Neville Hodgkinson.

Vorige maand berichtten wij over de bevinding van een Amerikaanse hartspecialist dat de meeste van zijn patiënten biochemische veranderingen vertoonden die duidden op een verhoogd cardiovasculair risico in de weken na hun Covid-mRNA-prik. De markers voor ontsteking, celdood en een immuunrespons op beschadiging van de kransslagaders namen allemaal toe in vergelijking met de resultaten van een paar maanden daarvoor. De algemene resultaten wijzen op een “dramatische” stijging, van 11% tot 25%, van de waarschijnlijkheid van een hartaanval of soortgelijke gebeurtenis ergens in de komende vijf jaar, indien deze veranderingen aanhouden, zie Frontnieuws De waarheid doet pijn: Pfizer, Moderna COVID vaccins veroorzaken hartproblemen.

Het rapport werd als samenvatting gepresenteerd op een bijeenkomst van de American Heart Association (AHA), en vervolgens gepubliceerd in Circulation, het tijdschrift van de AHA. Nadat het openbaar was gemaakt, werd een “uiting van bezorgdheid” aan het abstract toegevoegd, waarin werd gezegd dat er “potentiële fouten” zijn en dat het mogelijk niet betrouwbaar is.

Er is echter alle reden om het serieus te nemen – afgezien van Britse onderzoekers die naar verluidt soortgelijke resultaten hebben gevonden, die zij niet bereid zijn te publiceren uit angst onderzoeksgeld te verliezen.

Afgelopen vrijdag werd het meest gedetailleerde bewijs tot nu toe van de schade die het vaccin kan aanrichten, gepresenteerd op een online symposium over de Covid-wetenschap, georganiseerd door Doctors for Covid Ethics. Dit is een internationale groepering die zich reeds lang verzet tegen de massale verspreiding van de Covid-prik, met name omdat het immuunsysteem ons eigen weefsel zou kunnen aanvallen wanneer het de aanwezigheid van het spike-eiwit detecteert.

In de nasleep van de vaccinatie zijn duizenden sterfgevallen gerapporteerd, maar de regelgevende instanties beweren dat de meeste daarvan op toeval berusten en hebben een gedetailleerd onderzoek naar de vraag of het vaccin al dan niet verantwoordelijk was, achterwege gelaten.

Precies dat soort onderzoek werd uitgevoerd door de Duitse patholoog professor Dr. Arne Burkhardt, die 40 jaar ervaring op dit gebied heeft. Hij onderzocht de weefsels en organen van 15 patiënten bij wie een lijkschouwing was verricht, een uitzonderlijke gelegenheid die zich voordeed omdat de lichamen zich bevonden in instituten voor juridische geneeskunde en in instituten voor pathologie.

Het ging om zeven mannen en acht vrouwen in de leeftijd van 28 tot 95 jaar. Zij stierven tussen zeven dagen en zes maanden na de injectie.

In essentie vond Burkhardt bij de meeste overledenen inwendige schade, veroorzaakt door een zelfvernietigingsproces waarbij immuuncellen – lymfocyten – verschillende delen van het lichaam waren binnengedrongen.

In vijf van de 15 gevallen werd geconcludeerd dat het verband met de vaccinatie zeer waarschijnlijk was; in zeven gevallen was het waarschijnlijk; en in twee gevallen was het niet duidelijk, maar mogelijk. In één geval vonden we geen van deze veranderingen van enige betekenis,’ zei Burkhardt.

Hij liet dia’s zien waarop te zien was hoe de lymfocyten infiltreerden in met name de hartspier en daar ontstekingen veroorzaakten. De ontstekingshaarden waren klein en gemakkelijk over het hoofd te zien, “maar de vernietiging van slechts een paar spiercellen kan een verwoestend effect hebben”, zei hij. Als de ontstekingsinfiltratie zich bevindt op de plaats waar de impuls voor de samentrekking van het hart wordt gegeven, kan dit leiden tot hartfalen.

Een andere bevinding, ook gemakkelijk te missen, was longschade veroorzaakt door de lymfocyteninvasie, gezien in bijna de helft van de gevallen. Lever, nieren, baarmoeder, hersenen, schildklier en huid vertoonden ook tekenen van auto-immuunschade.

Als samenvatting van Burkhardts presentatie zei de Canadese microbioloog professor Dr. Michael Palmer: “Iedereen met een medische opleiding zal zien hoe verwoestend het effect van deze vaccins kan zijn, althans bij degenen die na de vaccinatie overlijden … we weten nu ook waarom de autoriteiten zeer terughoudend waren om autopsie op dergelijke slachtoffers te laten verrichten”.

Elders heeft Palmer betoogd dat, ook al zijn er weinig sterfgevallen na vaccinatie in vergelijking met het aantal mensen dat de prik heeft gekregen, “de totale levenslange dosis van deze boodschapper-RNA-vaccins die je kunt verdragen voordat je sterft, beperkt is. We weten de precieze hoeveelheid niet omdat er gewoon niet genoeg experimentele gegevens zijn. Dat is een van de grote schandalen van deze vaccins, dat er geen goede toxiciteitsstudies zijn uitgevoerd”.

Uit dierstudies is duidelijk gebleken dat de prik niet alleen op de plaats van de injectie blijft., zie Frontnieuws Vaccinonderzoeker geeft “enorme fout” toe, zegt dat spike-eiwit gevaarlijk ‘vergif’ is. Het circuleert wijdverbreid, zodat het spike-eiwit zich kan verbinden met receptoren in vele delen van het lichaam, en vooral met cellen die onze bloedvaten bekleden, wat zowel stolling als overmatige bloedingen kan veroorzaken. Veel plotselinge clusters van sterfgevallen (zie hier en hier) zijn gemeld in de onmiddellijke nasleep van de vaccindriften, ook waargenomen bij atleten.

De bevindingen van Burkhardt, die wijzen op infiltratie van immuuncellen in weefsels waar het door het vaccin veroorzaakte spike-eiwit zich heeft gemanifesteerd, komen in het kielzog van vele waarschuwingen voor een dergelijk mechanisme en worden ondersteund door diverse studies die wijzen op risico’s op lange termijn. Deze omvatten:

– De Amerikaanse arts Dr. Patrick Whelan waarschuwde de Amerikaanse Food and Drug Administration een jaar geleden, vóór de uitrol van de vaccins, dat injecties op basis van het spike-eiwit zelf symptomen van ernstige Covid kunnen veroorzaken, waaronder bloedstolsels, hersenontsteking en schade aan het hart, de lever en de nieren. Whelan, een pediatrische specialist die kinderen met het multisystem inflammatory syndrome behandelt, drong aan op bijzondere voorzichtigheid bij het geven van het vaccin aan kinderen en jonge volwassenen, aangezien zij de infectie normaal gesproken in een vroeg stadium afweren. Voordat een vaccin wordt goedgekeurd voor algemeen gebruik bij mensen, zei hij, moet er een beoordeling komen van de effecten op het hart.

– Het vaccin omvat een wijziging in de RNA-code met het oog op de synthese van overvloedige kopieën van het spike-eiwit – in de triljoenen moleculen, volgens deze visuele weergave van Dr Charles Hoffe, een Canadese arts. Hij zegt dat de meerderheid van de mensen die de Covid-prik krijgen “bloedklonters krijgen waarvan ze niet eens weten dat ze die hebben”. De wijziging, samen met een apparaat dat het RNA-mechanisme beschermt tegen onmiddellijke vernietiging door het lichaam, kan ervoor zorgen dat de injecties bij sommige ontvangers een groter risico inhouden dan een natuurlijke infectie, aangezien dit gewoonlijk met succes wordt aangepakt door een gezond immuunsysteem. Niemand weet precies hoeveel van het eiwit door de prik wordt geproduceerd, noch hoe lang het in het lichaam blijft.

– Dr. Robert Malone, de uitvinder van de mRNA-technologie, zegt dat “meerdere peer-reviewde studies” aantonen dat het spike-eiwit van het virus de lichaamscellen vergiftigt (zie bijvoorbeeld hier), maar de ontwikkelaars van het vaccin hebben de veiligheid van hun versie van het eiwit niet aangetoond. Een behoorlijke evaluatie van de risico’s is nog steeds niet uitgevoerd, zegt hij.

– Een andere Duitse patholoog heeft op grond van de autopsies van 40 mensen die als gevolg van de vaccinatie zijn overleden, vastgesteld dat 30-40 procent verband houdt met het vaccin. Professor Peter Schirmacher is van mening dat veel van dergelijke sterfgevallen worden gemist, omdat artsen ze toeschrijven aan natuurlijke oorzaken.

– De Amerikaanse cardioloog en redacteur van het tijdschrift Dr. Peter McCullough heeft gewaarschuwd dat het vaccin het hartweefsel kan beschadigen op manieren die aanvankelijk onopgemerkt blijven, maar die littekenweefsel creëren dat later in het leven permanente hartstoornissen kan veroorzaken. “Dit zal de geschiedenis ingaan als het gevaarlijkste biologische geneesmiddel in de geschiedenis van de mensheid”, zegt hij. McCullough heeft ook gewezen op een stijging van het aantal sterfgevallen onder kinderen in het VK sinds de NHS is begonnen met het vaccineren van tieners van 12 jaar en ouder tegen Covid.

– Een analyse van de gegevens van de Britse “Yellow Card” over bijwerkingen door het Evidence-Based Medicine Consultancy van Dr. Tess Lawrie heeft duizenden meldingen gevonden van bloedstolling na de Covid-prikken. Bijna elke ader en slagader was aangetast, en elk orgaan, waaronder delen van de hersenen, longen, hart, milt, nieren, eierstokken en lever, “met levensbedreigende en levensveranderende gevolgen”. Lawrie heeft er reeds in juni jongstleden bij de Britse regelgevende instanties op aangedrongen het vaccin onveilig te verklaren voor gebruik bij mensen vanwege de sterfgevallen en bijwerkingen die zijn gemeld.

– Een “huiveringwekkende” erkenning van de specifieke risico’s van mycocarditis (ontsteking van de hartspier) en pericarditis (zwelling in weefsel rond het hart) na vaccinatie met Covid werd deze maand uitgegeven door het Britse Health Security Agency. Het agentschap houdt nog steeds vol dat dergelijke gevallen zeldzaam zijn en dat de meeste patiënten volledig herstellen, maar uit gegevens zoals die van Burkhardt blijkt dat veel sterfgevallen wellicht niet worden herkend als verband houdend met vaccinatie.

Het is een verschrikkelijke puinhoop en er is dringend behoefte aan een herziening van de hele Covid-vaccinatiestrategie. Britse pathologen, kom alstublieft te hulp!


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

   

Ursula von der Leyen, zo’n charmant ogend dametje, voorzitter van de Europese Unie, graaiend naar eigen gewin?

Een populist zal ik nooit worden want ik heb een hekel aan goedkope en half ware argumenten om maar het onderbuikgevoel van mensen aan te spreken. Helaas zeggen populisten ook vaak dingen die wel waar zijn al zijn ze dan vaak ingebed in verhalen die ons nationalistische gevoel moeten aanwakkeren met uitspraken die duidelijk moeten maken dat anderen buiten ons land op een slimme manier gebruik maken van onze onoplettendheid en goedgelovigheid. Geert Wilders is daarin een absoluut talent.

Nadat de Europese Unie tot stand is gekomen is er voor ons als Nederlanders vaak heel ongemerkt toch heel veel veranderd. Wat we natuurlijk allemaal weten is de verandering die de overgang van onze gulden naar de Euro heeft veroorzaakt. O zeker, het is handig dat je overal in Europa met het zelfde geld kunt betalen. Privé is het handig als je met vakantie gaat en zakelijk is het handig omdat er geen onderlinge koerswisselingen zijn. Als je echter niet met vakantie gaat en ook geen bedrijf hebt waarmee je dingen importeert of exporteert, dan merk je waarschijnlijk op dat alles een beetje duurder is geworden. Die euro, die toen in 2002 nieuw was kostte twee gulden twintig. Als je in 2002 in je stamkroeg een biertje bestelde moest je tweeguldenvijfentwintig afrekenen. Nu betaal je voor dat zelfde biertje twee euro vijfentwintig, dat is wel 2,2 maal zoveel. De waarde van het gemiddelde inkomen probeert dat verschil te compenseren, maar ik hoor toch regelmatig klachten dat het inkomens verhaal behoorlijk achter loopt. Nou ja, langdurige kinderziektes?

Maar er zijn ergere dingen. Ik noem het gemakshalve altijd maar de ambtenarenziekte. Een ambtenaar is ergens voor aangesteld, het is voor de gewone burger vreselijk ondoorzichtig, maar ambtenaren zijn, zo lijkt het, voortduren bezig met het maken en toepassen van steeds maar regels die allemaal gaan over wat jij als burger mag en moet.

Nu hebben we hier in Nederland al een behoorlijk topzwaar ambtenaren apparaat die vertellen en verzinnen wat…nou ja, wat ik hierboven schreef, en dat is al heel wat. Nu hebben we echter een Europese regering en een Europees parlement en Europese ambtenaren die voortdurend proberen de regels en bepalingen in alle aangesloten landen gelijk te trekken en dat lukt natuurlijk alsmaar niet, want die landen zijn erg verschillend en ook lang niet allemaal even rijk, maar dat is nog niet het ergste. Net als onze eigen ambtenaren proberen die Europese ambtenaren, daartoe aangespoord door de Europese commissies (dat zijn eigenlijk Europese ministeries waarvan de baas geen minister maar commissaris heet) ook voortduren nieuwe regels en bepalingen te maken. Die bepalingen en regels proberen ze dan weer bij de regeringen van de landen door de strot te duwen, want we zijn toch één Europa en we moeten allemaal het zelfde….Hallo, bent u daar nog?

Al moeilijk genoeg tot dusver, dacht ik, maar er is meer. In al die Europese organisatie kringen zitten mensen die heel vaak bezig zijn met hun eigen belangetjes in plaats van het belang van de Unie.

Er was een verkiezing wie voorzitter van de Unie zou moeten worden. Wij hadden een kandidaat, waarvan ik in mijn onwetendheid dacht: dat moet hem zijn, Frans Timmermans, spreekt zeven talen – natuurlijk dan wel een typische alfa, meer verstand van taal dan van rekenen maar goed, als voorzitter van de Europese unie kan hij in elk geval bijna iedereen verstaan, toch? Maar dat ging niet door want hij werd van de weg gereden door een inmiddels drieënzestigjarige mevrouw, die oogt als begin veertig en die ooit medicijnen heeft gestudeerd, maar nooit dokter is geworden. Zij, Ursula von der Leyen, geboren in België, maar getrouwd met een Duitser ging de politiek in. Onder Angela Merkel is ze onder andere korte tijd minister van defensie geweest, maar zij voldeed daar niet zo erg, begreep ik. Twee jaar geleden bij die verkiezing waar ik het daarstraks over had werd ze ineens nou ja eigenlijk de minister-president van Europa. Ik denk dan altijd: waarom wil jij dat nou eigenlijk als zestiger, getrouwd met een welgestelde wetenschapper (waarover straks), moeder van vier kinderen. Nou ja en meer van dat soort masculine overwegingen mijnerzijds, waarvoor bij voorbaat excuses. Maar er is toch net iets meer te zeggen over Ursula en dat meerdere heeft ten diepste te maken met persoonlijke belangen. Luister en huiver:

Ursula is getrouwd met Heiko von der Leyen en Heiko is medisch directeur van Orgenesis, een Amerikaans biotechbedrijf dat gespecialiseerd is in “celgebaseerde vaccins” en gentherapiën. Het bedrijf wordt gezien als leidend op dat terrein en reken maar dat de Pfizers, de Janssens, de Biontechs en wat heb je allemaal nog meer voor winst beluste farmaceuten die ons zonder uitzondering graag willen volspuiten met experimentele troep. Nou, met die Heico is Ursula dus gerouwd. Ursula heeft laatst ook gezegd dat het tijd is om te gaan praten over een totale Europese vaccinatieplicht. En dan denk ik, wantrouwig als ik ben: dat heeft ze niet zelf verzonnen. Wat ik denk dat er gebeurd is? Nou, een tijd geleden zei Heiko tegen zijn charmante vrouwtje: schat, het is je gelukt. Je hebt nu als je het goed doet alle Europese touwtjes in je schattige gemanicuurde handjes. Niet laten vallen hoor, want ik heb een dringend verzoek aan je. Je weet dat ik eigenlijk de bovenbaas van al die nieuwe vaccins ben en volgens mij kun jij mij helpen. ‘Wat kan ik voor je doen, heerlijke man van mij,’ zei Ursula toen, terwijl ze haar warme hand op de zijne legde. ‘Nou’ zei Heiko, ‘het is eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld wat ik graag wil, maar je bent nu de machtigste vrouw in Europa, en kun jij nou niet gewoon, zo langs je neus weg zeggen dat een vaccinatieplicht voor heel Europa een idee is wat in elk geval besproken moet worden. Ursula keek Heiko diep in de ogen en zei: ach mijn schat, als ik jou daar blij mee maak…

Nou ja, zo iets denk ik dan, want belangrijke misstanden worden vaak aan tafel of in bed verzonnen.

Pfizer documenten die wij jarenlang niet hadden mogen zien.

[Nieuw bericht] Vertrouwelijk Pfizer document onthult criminele doofpot van VACCIN DODEN… ze wisten reeds begin 2021 dat de prik mensen doodde… drie keer meer VROUWEN dan MANNEN

De grafische voorstellingen lieten zich niet in dit blog kopiëren, maar de tekst zegt al meer dan genoeg

  Nieuw bericht op Frontnieuws   Vertrouwelijk Pfizer document onthult criminele doofpot van VACCIN DODEN… ze wisten reeds begin 2021 dat de prik mensen doodde… drie keer meer VROUWEN dan MANNEN Door Frontnieuws Dankzij de inspanningen van een groep genaamd Public Health and Medical Professionals for Transparency, hebben we nu vertrouwelijke documenten die aantonen dat Pfizer en de Amerikaanse gezondheidsautoriteit FDA begin 2021 wisten dat de mRNA-vaccins van Pfizer duizenden mensen doodden en spontane abortussen veroorzaakten, terwijl ze drie keer meer vrouwen dan mannen beschadigden, bericht Naturalnews.com. Eén vertrouwelijk document in het bijzonder maakte deel uit van een door de rechtbank bevolen vrijgave van FDA-dossiers die de FDA (Food and Drug Administration) bestreed door te beweren dat het agentschap 55 jaar de tijd zou moeten hebben om deze informatie vrij te geven. Een rechter was het daar niet mee eens en beval de vrijgave van 500 documenten per maand, en de allereerste partij documenten bevatte deze bom, getiteld: “Cumulative Analysis of Post-Authorization Adverse Event Reports”. Bekijk het hier: https://phmpt.org/wp-content/uploads/2021/11/5.3.6-postmarketing-experience.pdf Of hier, gespiegeld op NN servers: https://www.naturalnews.com/files/536-postmarketing-experience.pdf Het document onthult dat binnen slechts 90 dagen na de EUA-vrijgave van Pfizer’s mRNA-vaccin, de onderneming al op de hoogte was van vrijwillige meldingen van bijwerkingen die 1.223 sterfgevallen en meer dan 42.000 meldingen van bijwerkingen onthulden, die een totaal van 158.893 bijwerkingen beschreven. De meldingen kwamen uit tal van landen, waaronder de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Italië, Duitsland, Frankrijk, Portugal, Spanje en andere landen. Naast “algemene aandoeningen”, was de nummer 1 meest gemelde categorie van bijwerkingen van mRNA-vaccins zenuwstelselaandoeningen, met 25.957 meldingen. https://www.frontnieuws.com/wp-content/uploads/2021/12/pfizer-mrna-fda-system-organ-classes.jpg Pfizer heeft het totale aantal doses dat over de hele wereld is vrijgegeven, achtergehouden onder verwijzing naar bedrijfsgeheimen. Dit wordt aangegeven met “(b) (4)” in het document, waar specifieke aantallen en feiten zijn bewerkt. Zelfs deze cijfers – die al tamelijk schokkend zijn, gezien het feit dat de FDA volhoudt dat mRNA-vaccins “veilig en effectief” zijn – laten nauwelijks iets zien van de schade en de sterfgevallen die door deze vaccins zijn veroorzaakt. “Rapporten worden vrijwillig ingediend, en de omvang van de onderrapportage is onbekend,” zegt Pfizer op pagina 5. Drie keer zoveel vrouwen gewond, vergeleken met mannen Schokkend genoeg onthult het document dat meer dan drie keer zoveel vrouwen schade hebben opgelopen door het Pfizer-vaccin, vergeleken met mannen. Er werden 29.914 bijwerkingen geregistreerd bij vrouwen, tegen slechts 9.182 bij mannen. Het is niet bekend of hetzelfde aantal mannen en vrouwen het vaccin heeft genomen, maar dit aantal legt de zeer reële mogelijkheid bloot van een geslachtsspecifiek vaccinschaderisico dat de FDA met veel moeite heeft proberen te verdoezelen. Anekdotisch gezien is de meeste neurologische schade die we hebben gezien bij mensen die schade hebben opgelopen door het vaccin – stuiptrekkingen, gevoelloosheid, pijn, etc. – bij vrouwen vastgesteld, niet bij mannen. Het lijkt erop dat de FDA weet dat het mRNA-vaccin een onevenredig, geslachtsspecifiek schadeprofiel vertoont dat ook vrouwen treft in termen van spontane abortussen (ook behandeld in het rapport). https://www.frontnieuws.com/wp-content/uploads/2021/12/pfizer-mrna-fda-women-adverse-reactions.jpg Pfizer vertelde de FDA dat zijn mRNA covid-vaccins “versterkte ziekte” kunnen veroorzaken door covid erger te maken Ook tot ontsteltenis van veel waarnemers die nu pas in dit “smoking gun” document graven, heeft Pfizer de FDA onder “Safety concerns” (paragraaf 3.1.2) verteld dat zijn mRNA-injectie “Vaccine-Associated Enhanced Disease (VAED), including Vaccine-associated Enhanced Respiratory Disease (VAERD)” kon veroorzaken. Dit betekent dat de FDA wist dat het vaccin patiënten die later met covid besmet raakten, ziek kon maken en kon doden. Onder het label van “ontbrekende informatie” vertelde Pfizer de FDA ook dat het geen informatie heeft over “Gebruik bij zwangerschap en borstvoeding”, noch over “Gebruik bij kinderen < 12 jaar”. “Effectiviteit van het vaccin” werd door Pfizer ook als “Ontbrekende informatie” aangemerkt. Met andere woorden, Pfizer heeft de FDA verteld dat zijn vaccins mensen zouden kunnen doden en dat het geen informatie had over de effectiviteit van de vaccins, maar toch heeft de FDA het vaccin frauduleus gepromoot als “veilig en effectief”. Pfizer heeft de FDA zelfs verteld dat het geen veiligheidsinformatie had over het gebruik bij zwangere vrouwen, maar toch heeft de FDA (en Fauci, de CDC, enz.) het vaccin voor zwangere vrouwen gepromoot, ondanks het volslagen gebrek aan veiligheidsinformatie. Gebaseerd op dit document lijkt het erop dat de FDA zelf tot aan de nek in een criminele samenzwering heeft gezeten om de waarheid over verwondingen en sterfgevallen door vaccins te verbergen, terwijl zij gebruiksgoedkeuringen verleende aan dezelfde bedrijven die de FDA openlijk vertelden dat hun producten mensen doodden. Merk ook op dat het hele media-complex vanaf de eerste dag heeft gelogen, door valselijk te beweren dat het vaccin niemand heeft gedood. Zij zijn, natuurlijk, medeplichtig aan deze vaccinholocaust. Spontane abortussen, neonatale sterfte en andere effecten op zwangere vrouwen In het hoofdstuk “Gebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding” bespreekt het rapport meldingen dat het mRNA-vaccin in verband wordt gebracht met: Spontane abortus (23), uitkomst in afwachting van (5), vroeggeboorte met neonatale dood, spontane abortus met intra-uteriene dood (elk 2), spontane abortus met neonatale dood, en normale uitkomst (elk 1). Merk op dat “spontane abortus” verreweg het hoogste aantal in deze rapporten vertegenwoordigt. Met andere woorden, de FDA wist dat dit vaccin ongeboren baby’s zou doden, maar drong het toch op aan zwangere vrouwen. Alle mRNA vaccins moeten onmiddellijk worden stopgezet, en FDA bureaucraten moeten worden aangeklaagd en gearresteerd Dit vertrouwelijke document – slechts het eerste van duizenden die nog moeten worden vrijgegeven – onthult twee cruciale dingen: 1) De FDA heeft criminele fraude gepleegd en een verkeerde voorstelling van zaken gegeven bij het goedkeuren van mRNA vaccins als “veilig en effectief”. Dit betekent dat top-besluitvormers van de FDA nu arrestatie en strafrechtelijke vervolging tegemoet kunnen zien. 2) Pfizer wist dat het mRNA-vaccin al in de eerste drie maanden van het noodgebruik dodelijk was. Dit betekent dat Pfizer ook medeplichtig is aan de voortdurende dood van onschuldige slachtoffers, omdat Pfizer zelf zijn dodelijke vaccin had moeten terugtrekken en alle verkoop en distributie had moeten stopzetten. Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven. COVID-19 VACCIN DOSSIER 2.620 dode baby’s na vaccinatie en meldingen van vreselijke bijwerkingen