Waarheid of fantasie?

Als we nieuwsgierig kijken naar oude beschavingen en hun gewoontes en vooral hun godsdiensten of in elk geval hun goden, dan is de manier waarop we ernaar kijken en er al dan niet dingen van vinden bijna altijd aanleiding tot het vormen van een mening over de realiteit van de goden die beschreven worden in de geschiedenis van de oude landen en volkeren. Veel van de oude volkeren maakten beelden of anderszins voorstellingen van hun goden.

Merkwaardig is nu dat de gevestigde meningen over die vele goden waarover mythologische verhalen worden verteld bijna altijd uiting geven aan het idee dat de functie van de goden was om de verschillende aspecten van de werkelijkheid te verklaren. Met andere woorden, de mensen in de oudheid werden en worden nog steeds geacht goden en godinnen bij natuurverschijnselen te verzinnen. Dat is vreemd en zelfs onlogisch. Waarom zouden mensen supermensen verzinnen – want dat waren de goden doorgaans – om allerlei natuurverschijnselen te verklaren.

Is het niet veel meer voor de hand liggend dat eenvoudige mensen hoog ontwikkelde mensen ontmoetten die in hun ogen toverachtige dingen deden, dingen die bij een huidige nadere beschouwing thuis horen in de hoek van de toegepaste wetenschappen. Veel vanzelfsprekender lijkt mij dat, maar ik heb een aardig voorbeeld uit onze eigen jongste geschiedenis. In het verleden heb ik er al eens eerder over geschreven, maar dat is zo lang geleden dat ik het wel aandurf om ervan uit te gaan dat mijn lezers het waarschijnlijk vergeten zijn.

Het onderwerp waarover ik toen schreef werd “cargo religie” genoemd. Cargo is lading of vracht en daarmee had de oorsprong van die bijzondere godsdienstige uiting dus te maken. Het verhaal was als volgt. Een klein vliegtuig moest een noodlanding maken in Nieuw-Guinea. Als ik het me goed herinner betrof het een verkenningsgroepje waarbij ook een arts was en uiteraard een piloot met de nodige technische kennis. In het gebied leefde een natuurvolk dat niet eerder in aanraking was geweest met de westerse technische beschaving. Het kostte enige tijd om het vliegtuigje te repareren en er werden twee palen gezocht en neer gezet met daartussen een lange koperdraad die als antenne moest dienen om er zeker van te zijn dat het bericht via de boordradio de beschaafde wereld zou bereiken. Intussen waren er contacten met de bevolking en de arts van het gezelschap kon, gebruik makend van de medicijnvoorraad een aantal zieke mensen van de primitieve bevolking helpen. Na enige tijd waren er via een overvliegend vliegtuig voldoende materialen gedropt om de nodige reparaties te verrichten en kon de groep weer vertrekken.

Een aantal jaren later kwam een andere groep onderzoekers op die plek en trof daar tot hun verbazing twee palen aan, waartussen een touw was gespannen. De primitieve bevolking had waargenomen dat andere hulpvaardige “goden” met twee palen en een draad waren opgeroepen. Het feit dat het een koperdraad was geweest die verbonden was met de boordradio hadden die eenvoudige mensen natuurlijk niet begrepen. De twee palen met de draad ertussen werden geacht te kunnen dienen op de goden op te roepen.

Dit is een voorbeeld van een zogenaamde cargo religie. Duiding van goden op basis van onbegrepen handelingen en voorwerpen die gebruikt waren door een onbegrepen hogere beschaving.

Als verklaring voor het benoemen en beschrijven van goden is dit een veel voor de hand liggender denkwijze dan te veronderstellen dat een ingewikkelde godenwereld door primitieve mensen werd verzonnen om de natuurverschijnselen en alle natuurlijke samenhangen te verklaren.

Ik wil dan eigenlijk ook voorstellen om er eens vanuit te gaan dat de zogenaamde goden die in allerlei mythologieën een rol spelen niet als fantasiewezens te benaderen, maar als mensen met een technisch hoge beschaving. Dat ze door de gewone mensen als goden werden beschouwd had enerzijds te maken met hun verrichtingen en manieren waarop ze zich konden verplaatsen en anderzijds met het feit dat ze vele malen ouder konden worden dan de gewone mensen.

Als vermoedelijk de oudste menselijke beschaving worden vaak de Soemeriërs genoemd. Uit hun geschiedenis, waarvan veel op kleitabletten bewaard is gebleven komt een volk naar voren waarvan de Soemeriërs zeiden dat ze uit de hemel kwamen. Dat volk dat beschreven wordt als superieur in ieder opzicht werd de Anunnaki genoemd. Dit volk zou volgens de Soemerische geschiedschrijving al ruim veertigduizend jaar geleden op Aarde zijn geland. Om de atmosfeer van hun thuisplaneet te redden hadden ze iets van de Aarde nodig dat de Soemerische geschiedschrijving benoemd als goud dat als heel fijn stof in hun atmosfeer verspreid moest worden en dat in Afrika gewonnen kon worden. Uit meer recente literatuur weet ik dat juist in Afrika rijke vindplaatsen zijn voor Kopal een verzamel naam voor zeldzame metalen die bijvoorbeeld onontbeerlijk zijn voor onze mobiele telefoons en die zelfs hier op Aarde schaars zijn en inderdaad veel in Afrika worden gevonden.

Daarbij komt dan het verhaal van de schepping van de mens. Sinds Darwin zijn evolutietheorie ten beste gaf weten we bijna zeker dat de moderne mens voorlopers heeft in de zogenaamde homoniden of mensapen.

Tegenwoordig zien we een langzaam groeiende groep mensen zich bezig houden, dan wel aandacht hebben voor een nieuwe richting in het denken over de mogelijkheden van de mens en hoe die mogelijkheden misschien aangepast of verbeterd zouden kunnen worden. Mensen die activiteit in die richting ontplooien worden wel transhumanisten genoemd.

Eerlijk gezegd is dan het eerste waaraan ik denk het verhelpen van erfelijke ziekten en dat is in mijn geval niet zo vreemd, want ik ben vader van twee kinderen met de zogenaamde taaislijmziekte, Cystic Fibrosis, en mijn oudste dochter is daar op zesendertigjarige leeftijd al aan gestorven. Ik moet eerlijk zeggen dat ik de mogelijkheid om bij mijn kinderen de erfelijke eigenschappen die deze slopende ziekte veroorzaken uit te schakelen met graagte zou hebben aangenomen. Maar ik realiseer me heel goed dat die wens van mij slechts één enkel aspect belicht, namelijk het voorkomen van ziekte en – zoals we al jaren tot onze ergernis merken – is ziekte een door BigFarma en trawanten een gretig gebruikt verdienmodel.

Militaire bevelhebbers willen altijd dat soldaten niet alleen onvermoeibaar zijn, maar ook dat ze geestelijk ongebroken uit de strijd komen nadat ze de meest afschuwelijke oorlogshandelingen hebben verricht. Om dergelijke doelen te bereiken moet je mensen veranderen in wezens die wij niet heel warm tot onze vrienden wensen: gewetenloze vechtmachines.

De Soemeriërs schreven hun geschiedenis in spijkerschrift waarbij door middel van het indrukken maken in kleitabletten een soort beeldtaal ontstond. Overigens is de bibliotheek waar duizenden van deze kleitabletten bewaard werden door brand verwoest. Dat betekende echter niet dat de kleitabletten verloren gingen, want door de hitte van de brand werden de meeste kleitabletten gebakken en waren daardoor veel beter houdbaar geworden. Belangrijker is echter de inhoud van de historie die ons via die kleitabletten heeft bereikt. Een belangrijke wetenschapper wiens levenswerk het was om de kleitabletten te ontcijferen was Zacharia Sitchin.

Dankzij het werk van deze geleerde kunnen we nu in onze eigen taal lezen dat de Soemeriërs vertellen dat de Anunnaki uit de hemel kwamen en dat ze aanvankelijk zelf het zware werk van het “goud” delven deden, maar dat ze daarin na enige tijd geen zin meer hadden en dat enkele van hun geleerden zich bezig hielden met het genetisch verbeteren van de aanwezige homoniden om op die manier er slimme werkkrachten – zeg maar slaven van te maken.

Als je nu weet dat er al schapen gekloond zijn door onze eigen medische slimmeriken en dat er ook bij ons intussen de CrisprCas-9 techniek is gevonden waarmee heel precies genen in ons DNA kunnen worden veranderd en je bedenkt daarbij dat die Anunnaki slim genoeg waren om ruimtereizen te maken en op die manier hier te komen, dan kun je je misschien ook wel voorstellen dat ze toen al een behoorlijk stuk verder waren in de kunst van het manipuleren van genetisch materiaal. Per slot van rekening zijn wij er hier ook achter gekomen en beginnen we nu een heel klein beetje in de buurt van hun intellect te komen.

Als we ervan uitgaan dat rond het bijna oneindige aantal sterren in het heelal het welhaast onvermijdelijk is dat er miljarden goed bewoonbare planeten zijn waar zich veel eerder dan hier intelligent leven heeft ontwikkeld. Levende wezens die naar alle waarschijnlijkheid op een bepaalde manier op ons lijken. Denk maar even na over wat praktisch is namelijk dat je benen hebt om je voort te bewegen en dat je tenminste twee ogen hebt om gecoördineerd te zien en idem oren, en dat je twee handen hebt om dingen te kunnen maken. Natuurlijk kunnen het er ook meer zijn, maar voor de coördinatie is twee minimaal en de natuur is over het algemeen praktisch en zuinig bij ontwikkeling.

Volgens de geschriften op de kleitabletten waren de Anunnaki groot, groter dan wij in ieder geval. Ook waren ze niet zo wijs dat ze geen ruzie kregen, dat ze geen oorlogen voerden, verwoestende oorlogen, want dat deden ze wel. Een van de heersers – en dat is het verhaal van de zondvloed – heeft geprobeerd al het menselijke leven dat anderen ontwikkeld hadden te vernietigen. Hij vond ons blijkbaar knoeiwerk en niet waard om gespaard te worden. In het beste geval weggooien en opnieuw beginnen heeft hij misschien gedacht. Gelukkig waren anderen het daarmee niet eens en werd er een redding – c.q. overlevingsplan bedacht. Daar komt het verhaal van de ark van Noah vandaan.

Wat is er dan gebeurd, waardoor wij er allemaal geen heldere informatie over hebben, behalve dat van mensen die hun hele leven bezig zijn om oeroude aanwijzingen na te pluizen. Een paar opmerkingen in ons nadeel moet ik daarover maken. Van nature zijn wij niet heel erg bereid om aan te nemen dat de wereld en het leven heel anders in elkaar zitten dat dat wij altijd hebben gedacht omdat ons dat zo is geleerd. Het gezag zal ik maar zeggen. Verder hebben de godsdiensten eeuwenlang de geesten der mensen beheerst. Van godsdiensten kun je natuurlijk van alles zeggen, maar één ding staat vast: als je een aanhanger bent van welk geloof in een hogere macht dan ook, dan heb je niet alleen geen bewijs nodig voor dat waarin je gelooft nee, je wordt geacht ongelooflijke aannames – zogenaamde dogma’s – niet in twijfel te trekken. In vroeger tijden zijn heel wat van die twijfelaars als ketters verbrand. De godsdiensten dwongen mensen dus in bepaalde overtuigingen en dat is nu niet bepaald een aanbeveling om een onderzoekende geest te hebben en vaste aannames maar eens flink in twijfel te trekken.

Ook tegenwoordig word je nog gemakkelijk voor gek verklaard als je aankomt met het idee dat wij, de Aardmensen een verzameling kunstmatig verbeterde homoniden zijn, die waarschijnlijk door de makers nog altijd gemonitord worden en waarbij nog altijd kan worden ingegrepen. Denk maar eens aan alle grote epidemieën die ons tot op de dag van vandaag plagen en niet te vergeten alle oorlogen waarbij langzamerhand waarschijnlijk wel meer dan een miljard mensen omkwamen.

Met andere woorden, ik heb sterk de indruk dat niet alleen de simpele technische mogelijkheden bestaan die ervoor zorgen dat bepaalde organisaties die er belang bij menen te hebben alles van bijna ieder mens weten, maar ook dat er een kosmologische, interplanetaire orde bestaat die het leven op onze planeet niet alleen in de gaten houdt, maar ook beïnvloed.

Handig is het dan natuurlijk om de uitvoering te laten doen door mensen, althans door wezens die in bijna elk opzicht zijn zoals wij. Alleen is het een groep mensen waarmee je nooit direct in aanraking zult komen. Wij niet. Wie dan wel? Nou, de mensen in de landen de leiding hebben en die dingen regelen en bespreken op wereldniveau. Die mensen – in ons land is dat bijvoorbeeld Mark Rutte, maar ook de koning en de koningin – die komen wel in aanraking met de zogenaamde wereld elite, een kleine besloten groep die hun eigen kweekprogramma’s hebben. Andere namen waaronder ze genoemd worden zijn: de Illuminatie en Cabal. Van deze mensen kan eigenlijk niemand heel uitgebreide verhalen vertellen, behalve dan dat ze bijna alles op de wereld bezitten.

Soms fantaseer ik wel eens met gebruikmaking van wat ik zie en hoor natuurlijk. Dan denk ik bijvoorbeeld: stel nou eens dat die wereldelite eigenlijk speciaal benoemd zijn en gesteund worden door de Anunnaki of een andere buitenaardse beschaving. En stel nu eens dat die beschaving ons planeetje best wel aantrekkelijk vindt en dat ze een beetje genoeg beginnen te krijgen van ons eeuwige geklooi en geruzie en dat er dan een voor ons heel gevaarlijk, maar voor hun heel effectief plannetje bespreken met bekende rijke transhumanisten, zoals Bill Gates.

Ja, wat dan?

Ja dan zegt zo’n Bill Gates dat het mooi zou zijn als er niet zeven en een half miljard mensen op Aarde wonen, maar niet meer dan een half miljard. En dat we van hen bijvoorbeeld ook al weten dat hij met zijn zogenaamde goede doelenclub zowel in India als in Afrika meisje zogenaamde vitamine injecties liet geven waardoor ze onvruchtbaar werden.

Nou, vroeger was ik heel naïef. Ik geloofde sterk in het goede in de mens. Heel langzaam ben ik er echter achter gekomen dat er ook mensen zijn die een heel ander begrip met betrekking tot goed en kwaad hebben als ik. Wonderlijk hè?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.